Вести

, ,

Студентски кредити 2017/18 – отварање рачуна и изјава жираната

Студенти којима је и у овој школској години одобрен студентски кредит дужни су да отворе текући рачун у најближој експозитури UniCredit Banke уколико га нису отворили у претходним годинама.
Студенти којима је први пут одобрен кредит дужни су да високошколској установи на којој студирају доставе следећа документа:

  1. попуњен и оверен Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА, који можете преузети у студентској служби или на
  2. копију важеће или очитану личну карту жиранта, и
  3. меницу

(попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6, а у складу са Уговором о студентском кредиту).

Наведена документа потребно је доставити најкасније до 24.02.2018. године.