Вести

KОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ЈЕДНОГ ВАНРЕДНОГ, ОДНОСНО РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА ЗА УЖУ НАУЧНУ МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНУ ОБЛАСТ.

  1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног ванредног, односно редовног професора за ужу научну Међународно-правну област.
  2. Избор ванредног професора врши се на одређено време од 5 (пет) година.
  3. Избор редовног профеосра врши се на неодређено време.
  4. Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15.) и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање ванредног, односно редовног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (Пречишћени текст) (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 183. од 12.02.2015.године).
  5. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, радове и друге доказе предвиђене важећим правним нормама) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
  6. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Конкурс је објављен 22. јуна 2016. године у публикацији о запошљавању
Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 679 од 22.06.2016. године.