Вести

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА: набавка добара – тонера за штампаче и фотокопир апарате ФПН у 2018.  години