Вести

,

На увиду јавности – реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидатa Александра Ковачевића

02 Број: 1290/2

01.06.2018. г.

 

 

Универзитет у  Београду – Факултет политичких наука, на основу члана 81. став 2. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, број 110/05, 50/06-испр., 18/10. и 112/15.), члана 15. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 24/16.) и Одлуке 02 број: 2624/2 од 08.12.2010. године декана Факултета о стављању извештаја на увид јавности, ставља на увид јавности реферат комисије за избор у истраживачко звање истраживач-приправник кандидатa Александра Ковачевића.

Извештај се може видети у библиотеци и сајту Факултета, у року од 30 дана од дана објављивања на сајту и огласној табли Факултета.

 

 

СЕКРЕТАР  ФАКУЛТЕТА

Бранка Попадић