Вести

,

КОНКУРС ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17 . ГОДИНИ

ДРУГИ УПИСНИ РОК – ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Конкурс за други уписни рок на докторске академске  студије за школску 2016/17

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17.ГОДИНИ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА НА ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС

 

Оверене фотокопије диплома завршених студија I и II степена, или решења/потврде о нострификацији са наведеном просечном оценом.

Транскрип оцена са завршених студија (I и II степен)

Пријава на конкурс (

)

Биографија (1-2 стране А4 формата) са подацима о претходном академском образовању, професионалном искуству, евентуалним објављеним радовима, међународном искуству и познавању страних језика

Писмо о истраживачким намерама кандидата (до 800 речи).

Писмо о намерама је нека врста интелектуалне биографије у којој се описују академска искуства која су вас навела да се пријавите на програм и наводе разлози због којих сте избрали одређени програм докторских студија. У писму треба описати академска интересовања и оквирно навести могуће теме за докторски рад.

 

2 академске препоруке.

Када се ради о вишегодишњој паузи у академском образовању кандидата могуће је једну академску препоруку заменити професионалном препоруком.

Доказ о уплати таксе за пријаву на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 7.000 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82 070

Фотокопију личне карте или очитану личну карту

Пописану изјаву за обраду личних података кандидата у складу са Законом о заштити података о личности, а за потребе информационог система (

).

Пријава на конкурс обављаће се од 17.10. до 21.10.2016. године у периоду од 11:00-13:00, канцеларија 6, приземље, леви део зграде.

Разговор са комисијом од 24.10. и  25.10.2016.

Прелиминарне ранг листе: 26.10. 2016.

Коначне ранг листе: 28.10.2016.

Упис ће се обавити у периоду од 31.10. до 04.11.2016.

Уписни трошкови 7.000 динара, надокнада за Центар за развој каријере БУ 100 динара. Остала документација потребна за упис кандидата биће објављена по пријему кандидата.

Почетак наставе 31.10.2016.

У првој недељи наставе, биће одржано представљање изборних предмета.

Студенти су у обавези да до 4.11. изаберу изборне предмете и о томе писмено обавесте сараднике на докторским студијама.

Коначни спискови изабраних изборних предмета, закључују се у студентској служби за студије III степена, до 4.11. у 14 сати.

 

За детаљније иформације погледајте сајт www.fpn.bg.ac.rs

 

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Ред.бр

 

тачан назив акредитованог студијског програма

 

предлог број студената укупно студената на студијском програму
буџетски самофинансирајући
1. Докторске академске студије политикологије

2

18

20

2. Докторске академске студије политикологије-међународне и европске студије

2

18

20

3. Докторске академске студије политикологије-студије културе и медија

2

18

20

4.

 

Докторске академске студије политикологије – социјална политика и социјални рад

2

8

10

Цена школарине за студенте, држављане Републике Србије, износи 165.000,00 динара, за школску годину. Школарину је могуће платити у четири једнаке месечне рате.

Цена школарине за студенте, стране држављане износи 2.700,00 – ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) за школску годину.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

-завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;

-завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ, општом просечном оценом мањом од 8 на основним академсим и мастер академским студијам, ако је у часописима са листе ресорног министарства  објавио научне радове у последње две године пре уписа на докторске студије, и то најмање  2 (два) рада М51. Ова два рада могу заменити радови више категорије.

-Лица са звањем магистра наука која нису у складу са Законом одбранила докторску

дисертацију могу се уписати на студијски програм докторских студија у складу са општим актом Универзитета.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

 

Редослед кандидата за уписна докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних конкурсом: есеј, интервју са кандидатом, објављени радови у области за коју се кандидат пријављује,професионално искуство у области за коју се кандидат пријављује (или у сродним областима), истраживачки потенцијал и др.

Општа просечна оцена израчунава се по следећој формули:

 

Општа просечна оцена (ОПО)=ОцОСxОСбод+ОцМСxМСбод
ОСбод+МСбод

при чему је:

ОПО= општа просечна оцена

ОцОЦ=просечна оцена студирања на основним академским студијама

ОСбод=дужина трајања студијског програма на основним академским студијама израженим у ЕСПБ

ОцМС= просечна оцена студирања на мастер академским студијама

МСбод= дужина трајања студијског програма на мастер академским студијама израженим у ЕСПБ.

 

ПРЕЛИМИНАРНА И КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

 

Прелиминарну ранг листу, утврђује комисија за пријем кандидата а потписује  декан, односно продекан за студије другог и трећег степена Факултета и објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на интернет страни и огласној табли  Факултету.

Жалба се подноси  комисији за пријем кандидата преко стручног сарадника за студије трећег степена, која одлучује  по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

На одлуку из претходног става овог члана, кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношења решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији.

Након одлучивања о жаби Факултет утврђује  коначну ранг листу свих каднидата са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним у конкурсу.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Коначну ранг листу објављује Универзитету у Београду.

 

УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам

финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и

домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину.Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе

доказе:

-да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

-да влада српским језиком

 

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у

иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета

Уколико поступак признавањаније окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетоммогу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим

могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним

могућностима факултета. Особа са инвалидитетомје у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.Особе са инвалидитетом за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs

Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 7.