Вести

,

Конкурс за упис на докторске академске студије у школској 2020/2021. години

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/21.ГОДИНИ

На основу одлуке Сената Универзитета у Београду, конкурс за пријаву кандидата за упис на докторске студије се продужава до 19.10.2020!

На конкурс се могу пријавити кандидати који заврше студије II степена до последњег дана предвиђеног за пријаву кандидата.

Пријаве кандидата који су се до сада пријавили на конкурс су важеће.

Календар уписа је прилагођен продужетку пријаве на конкурс и наведен је у даљем тексту.

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Ред.бр

 

тачан назив акредитованог студијског програма

 

предлог број студената укупно студената на студијском програму
буџетски самофинансирајући
1. Докторске академске студије политикологије 2 18 20
2. Докторске академске студије политикологије-међународне и европске студије 2 18 20
3. Докторске академске студије политикологије-студије културе и медија 2 18 20
4.

 

Докторске академске студије политикологије – социјална политика и социјални рад 2 8 10

Цена школарине за студенте, држављане Републике Србије, износи 165.000,00 динара, за школску годину (за 60 ецтс бодова). Школарину је могуће платити у четири једнаке рате.

Цена школарине за студенте, стране држављане износи 2.700,00 – ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) за школску годину (за 60 ецтс бодова). Школарину је могуће платити у четири једнаке рате.

*Факултет политичких наука задржава право да у школској 2020/21. години не упише студентеи не изводинаставуна одређеном студијском програму,због финансијске неодрживости, када се за тај студијски програм пријави и оствари право на упис мање од 8 (oсам) кандидата.Факултет ће по доношењуове одлуке обавестити Сенат Универзитета у Београду.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину докторских студија Факултета политичких наука може се уписати лице које има:

1) завршене основне мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона и општом просечном оценом од најмање 8;

2)  завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ, општом просечном оценом мањом од 8 на основним академсим и мастер академским студијма, ако јеу часописима са листе ресорног министарства објавио научне радове у последње две године пре уписа на докторске студије, и то најмање 2 (два) рада М51. Ова два рада могу заменити радови више категорије

 

Студијским програмом докторских студија предвиђају се одговарајуће завршене мастер академске студије као услов за упис на докторске студије.

Докторске студије на Факултету политичких наука може уписати лице које зна бар један страни језик Знање страног  језика доказује се достављањем сертификата, а по потреби и провером на начин који то пропише декан Факултета.

Кандидат треба да докаже склоност истраживачком и научном раду објављеним научним радовима, зборницима, монографијама, учешћу на пројекту, руковођењем и др.

На студијске програме докторских студијаможе се уписати и лице које има академски степен магистра наука.

Лице које је стекло академски назив магистар наука по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) остварује право на упис на студијски програм докторских студија, у истој или сродној научној области, ако се пријавило на конкурс за који испуњава услове и уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Лицу са академским звањем магистра наука, може се, на лични захтев, признати део садржаја наставног плана магистарских студија, уз могућност одређивања савладавања допунских обавеза. Одлуку о признавању доноси наставно-научно веће факултета,

Лице са академским звањем магистра наука мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова на студијском програму докторских студија на који је уписано, а који се односе на истраживање, израду и одбрану докторске дисертације. Дужина трајања студија је двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101 став 4 Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену потребном за остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.

На студијски програм докторских академских студија може се уписати и лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи, под условима утврђеним студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и факултета.Овакво лице мора испуњавати услове за упис на студијски програм и може му бити признато највише 90 ЕСПБ бодова; може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова

Лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области, подноси захтев за упис факултету, у роковима одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет, а најкасније до истека пријаве у другом року.О поднетом захтеву одлучује декан. Наставно-научно веће факултета, одлучује о признавању положених испита.Уколико је лице започело докторске студије у иностранству, кандидат подноси Универзитету захтев за признавање стране високошколске исправе.Декан доноси решење о упису на студијски програм које садржи и следеће податке:број признатих ЕСПБ бодова, дужину трајања студијаи статус самофинансирајућег студента.Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програмуДужина трајања студија лица је двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са Статутoм. Рок за завршетак уписа ових кандидата је 24. октобар 2020.године.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије, у зависности од студијског програма, утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и резултата постигнутих на пријемном испиту. Пријемни испит, Факултет ће организовати кроз интервјуе са кандидатима и оценом писаних радова кандидата о образложености истраживачке намере, односно писма о намерама кандидата. На интервјуима са кандидатима комисије ће проверавати знање, склоност и способност кандидата за научноистраживачки рад. О спроведеним интервјуима комисије ће сачинити записнике у којима ће образложити додељење поене.

Писане радове кандидата (писмо о намерама и образложеност истраживачке намере), комисије ће избодовати и кратко образложити додељени број поена.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

 

Општа просечна оцена (ОПО) =

 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Дужина трајања студија на основним академским и мастер академским студијама вреднује се до 10 поена, а најмање 0 поена, по формули:

ДТС=10-(дгс на ОАС и МАС x 2)

дгс на ОАС и МАС=додатна година студирања на ОАС и МАС.

 

ПОСЕБНА МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

Међународне и европске студије: Рангирање кандидата који испуњавају опште услове за упис ће се вршити на следећи начин:

-до 40 поена-ОПО-општа просечна оцена помножена са 4

-до 10 поена-дужина трајања студија на ОАС и МАС

-до 30 поена-писани рад -образложеност истраживачке намере

-до 10 поена објављени радови (радови који се бодују не могу бити радови које кандидат приказује као основ за упис када са ОАС и МАС доноси општу просечну оцену мању од 8,00)

-до 10 поена-интервју комисије са кандидатом

Студије кутлруре и медија: Рангирање кандидата који испуњавају опште услове за упис ће се вршити на следећи начин:

Од 100 максималних поена кандидат може стећи:

-до 50 поена -ОПО-општа просечна оцена помножена са 5

-до 10 поена-дужина трајања студија на ОАС и МАС

-до 30 поена интервју комисије са кандидатом-до 10 поена објављени радови (радови који се бодују не могу бити радови које кандидат приказује као основ за упис када са ОАС и МАС доноси општу просечну оцену мању од 8,00).

 

Политиколошке студије:

Рангирање кандидата који испуњавају опште услове за упис ће се вршити на следећи начин:

Од 100 максималних поена кандидат може стећи:

  • до 50 поена -ОПО-Општа просечна оцена помножена са 5.
  • до 10 поена-дужина трајања студија на ОАС и МАС
  • до 20 поена интервју комисије са кандидатом
  • до 15 бодова писмо о намерама кандидата
  • до 5 бодова објављени радови (радови који се бодују не могу бити радови које кандидат приказује као основ за упис када са ОАС и МАС доноси општу просечну оцену мању од 8,00).

 

 Социјална политика и социјални рад

Рангирање кандидата који испуњавају опште услове за упис ће се вршити на следећи начин:

Од 100 максималних поена кандидат може стећи:

  • до 50 поена -ОПО-Општа просечна оцена помножена са 5
  • до 10 поена-дужина трајања студија на ОАС и МАС
  • до 20 поена објављени стручни и научни радови, ућешће на пројектима и конференцијама и то на следећи начин:

(1)Радови чија се вредност резултата (К) креће од 0,2 – до 2. = 4 бода

(2)Радови чија се вредност резултата (К) креће од 3 – до 4 = 8 бодова

(3)Радови чија се вредност резултата (К) креће од 5 – до 10. = 12 бодова

(4)Радови чија се вредност резултата (К) креће преко 10 = 17 бодова

(5)Додатна 3 бода кандидат може остварити, уколико је учествовао у реализацији научних и стручних пројеката, реализовао тренинге у систему социјалне заштите и сл.

Интервју комисије са кандидатом: до 20 поена.

 

ПРЕЛИМИНАРНА И КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Прелиминарну ранг листу, утврђује комисија за пријем кандидата а потписује  декан, односно продекан за студије другог и трећег степена Факултета и објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета.

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на интернет страни и огласној табли  Факултету.

Жалба се подноси  комисији за пријем кандидата преко стручног сарадника за студије трећег степена, која одлучује  по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

На одлуку из претходног става овог члана, кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану Факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношења решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан Факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији.

Након одлучивања о жалби Факултет утврђује  коначну ранг листу свих каднидата са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним у конкурсу, за сваки студијски програм и доставља је Универзитету.

Коначну ранг листу објављује Универзитету у Београду, на сајту Универзитета.

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

 

 УПИС СТУДЕНАТА

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам

финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Са студентом који се уписује на докторске студије се склапа Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и

домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину.Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе

доказе:

-да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

-да влада српским језиком

 

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

 Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

 

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетоммогу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим

могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним

могућностима факултета. Особа са инвалидитетомје у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.Особе са инвалидитетом за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs;

Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

 

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА НА ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС

 Фотокопије диплома и додатака диплома завршених студија I и II степена (оригинали на увид) или решења/потврде о нострификацији са наведеном просечном оценом (кандидати са страном високошколском исправом).

Уверење о завршеним претходним нивоима студија и уверење о положеним испитима завршених студија (I и II степен), уколико дипломе и додатци дипломи нису још увек издати.

На захтев Факултета, кандидат ће доставити и одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио претходне нивое студија.

Пријава на конкурс.

Списак објављених радова.

Уз објављени рад обавезно навести и категорију часописа у којем је рад објављен, број часописа, број страница (од-до) на којима је рад објављен као и ISBN броја публикације у којој је рад објављен.

Биографија (1-2 стране А4 формата) са подацима о претходном академском образовању, професионалном искуству, евентуалним објављеним радовима, међународном искуству и познавању страних језика.

 

Писмо о истраживачким намерама кандидата (до 800 речи).

Писмо о намерама је нека врста интелектуалне биографије у којој се описују академска искуства која су вас навела да се пријавите на програм и наводе разлози због којих сте избрали одређени програм докторских студија. У писму треба описати академска интересовања и оквирно навести могуће теме за докторски рад.

 

2 академске препоруке.

Када се ради о вишегодишњој паузи у академском образовању кандидата могуће је једну академску препоруку заменити професионалном препоруком.

 

Доказ о познавању страног језика.

Доказ о уплати таксе за пријаву на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 7.000 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82 070

Фотокопију личне карте или очитану личну карту.

Фотокопија пасоша, за стране држављане.

 

Кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Пријава на конкурс обављаће се од 01.09. до 19.10.2020. године у периоду од 11:00-13:00, канцеларија 6, приземље, леви део зграде.

Припрема  материјала за чланове комисије 20 и 21.10. 2020.

Разговор са комисијом: 22 и 23.10. 2020.

Прелиминарне ранг листе: 26.10.2020.

Коначне ранг листе: 30.10.2020.

Упис ће се обавити у периоду од 02 и 03.11.2020.

Уписни трошкови 7.000 динара,

Надокнада за Центар за развој каријере БУ 100 динара.

Прва рата за школарину за самофинансирајуће студенте (1/4 од укупног износа школарине)

Остала документација потребна за упис кандидата биће објављена по објављивању коначне ранг листе.

 

Почетак наставе 02.11.2020.

У првој недељи наставе, биће одржано представљање изборних предмета.

Студенти су у обавези да до 06.11. изаберу изборне предмете и о томе писмено обавесте сараднике на докторским студијама.

Коначни спискови изабраних изборних предмета, закључују се у студентској служби за студије III степена, до 09.11. 2020.

За детаљније иформације погледајте сајт http://www.fpn.bg.ac.rs/kategorija/doktorske

 

Документација/формулари потребни за пријаву:

Related Posts