Вести

,

Календар уписа 2017/18 на основне академске студије

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРВИ УПИСНИ РОК

 • Пријављивање кандидата: 21, 22. и 23. јуна 2017. од 10 до 13 часова (амфитеатар и слушаоница 1).
 • Објављивање ранг листе кандидата са подацима о успеху из средње школе 24. јуна; жалбе на ранг листу могуће је поднети 25. јуна 2017. до 14 часова путем имејла: ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
 • Полагање пријемног испита: 26. јуна 2017.
 • Објављивање резултата: 28. јуна 2017. на прелиминарној ранг листи;
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 1. јула 2017.
 • Објављивање коначне ранг листе: 3. јула 2017.
 • Упис примљених кандидата: од 4. јула 2017. (распоред уписа примљених кандидата по студијским програмима биће објављен на огласној табли и сајту Факултета уз коначну ранг листу).

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

ДРУГИ УПИСНИ РОК

Право на полагање пријемног испита у другом уписном року имају искључиво кандидати који у школској 2016/17. завршавају четврту годину средње школе у иностранству.

 • Пријављивање кандидата: 4. и 5. септембра 2017. од 10 до 13 часова.
 • Полагање пријемног испита: 7. септембра 2017. у 9 часова.
 • Објављивање резултата: 8. септембра 2017. на прелиминарној ранг листи.
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 8. септембра 2017.
 • Објављивање коначне ранг листе: 11. септембра 2017.
 • Упис примљених кандидата: 12. септембра 2017.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • Пријаву на конкурс (купује се у скриптарници Факултета);
 • Оригинале сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (на увид);
 • Оригинал диплому о завршном, односно матурском испиту (на увид);
 • Оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе оверену фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту.
 • Оригинал признаницу о уплати за полагање пријемног испита на једном студијском програму у износу од 6.000 динара на жиро рачун Факултета: 840-1838666-35; модел: 97; позив на број: 52080

(сврха уплате: пријава на конкурс за упис на ОАС; прималац: УБ – Факултет политичких наука).

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 26. јуна 2017. године

 1. Студијски програми: Основне академске студије политикологије и Основне академске међународне студије
  понедељак, 26. јун 2017. у 9 часова;
 2. Студијски програм: Основне академске студије новинарства
  понедељак, 26. јун 2017. у 12 часова;
 3. Студијски програм: Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада
  понедељак, 26. јун 2017. у 15 часова.

На полагање пријемног испита обавезно понети важећу личну карту или пасош, потврду о пријему докумената за упис и хемијску оловку.

Долазак на пријемни испит је најкасније 10 минута пре почетка испита.

* * *

За све додатне информације у вези са уписом студената у прву годину основних академских студија за школску 2017/2018. можете се обратити студентској служби Факултета политичких наука (и) сваког радног дана од 11 до 13 часова, шалтер 4.

Контакт особе: Јасминка Дозет, 011/3092 903, jasna.dozet@fpn.bg.ac.rs и Кристина Шмидлинг, 011/3092 904, kristina.porobic@fpn.bg.ac.rs


Додатне информације ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријаве на конкурс за сваки од смерова кандидати ће моћи да узму у скриптарници факултетета (напомињемо да кандидати који се пријављују и за политиколошки и за међународни смер полажу пријемни испит према броју пријаве за политиколошки смер).

Ако се кандидат пријављује за полагање пријемног испита на два или више смерова, уплаћује накнаду за полагање пријемног испита у износу од 6.000 динара на жиро рачун факултета за сваки од смерова посебно.

Деца без родитељског старања (смештена у хранитељске породице или домове), студенти који ће конкурисати за упис по афирмативној акцији и примаоци социјалне помоћи (породице примаоци социјалне помоћи) ослобођени су плаћања накнаде за полагање пријемног испита, као и плаћања административних трошкова уписа прве године студија, уз прилагање

Ученицима 3. и 4. разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова на пријемном испиту из тог предмета.

Све изјаве (о ромској националности, о страном држављанству, о припадности српској националној мањини из суседних земаља) кандидати ће моћи да преузму на факултету у терминима за предају докумената.

Сви кандидати који су завршили међународне/стране средње школе у четворогодишњем трајању на територији Републике Србије дужни су да нострификују своју средњошколске исправе ако је потребно.

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и који до последњег дана предаје докумената имају нострификоване исправе/потврду да је започет процес нострификације, полажу пријемни испит у току првог конкурсног рока и рангирају се на јединственој ранг листи у оквиру квоте.

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству школске 2016/17. године и који до последњег дана предаје докумената нису добили потврду о започетом поступку нострификације, пријављују се на конкурс и полажу пријемни испит у другом конкурсном року – за њих је одлуком Владе РС предвиђено једно место за упис у статусу студента који се финансира из буџета.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља при пријави на конкурс између осталих докумената достављају 

 и решење о нострификованој дипломи завршене средње школе у четворогодишњем трајању/потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената (изузев исправа стечених у Републици Српској, које не подлежу нострификацији).

Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине

Припадници ромске националне мањине прилажу високошколској установи и следећа документа:

 • Изјаву у писаној форми да је ромске националности
 • Препоруку Националног савета ромске националне мањине

За упис кандидата – припадника ромске националне мањине одлуком Владе РС предвиђено је једно место у статусу студента који се финансира из буџета.

Програм афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом

Лица са инвалидитетом[1] прилажу високошколској установи следећa документа:

 • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења, и/или
 • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
 • Мишљење Интерpесорне комисије,
 • Препоруку Центра за студенте са хендикепом.

Медицинска документација из претходног става мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се на основу лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на иходе учења и свакодневно функционисање кандидата.

За упис кандидата – лица са инвалидитетом на УБ-ФПН одлуком Владе РС предвиђено је једно место у статусу студента који се финансира из буџета.

УПИС СТУДЕНАТА

Кандидат који се рангира за упис на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета може бити уписан у том статусу под условом да на истом нивоу студија нема уписан студијски програм у статусу студента чије се студије финансирају из буџета.

Уколико кандидати који су пријављени за афирмативне мере остварују право уписа и на стандардним и на афирмативним листама, морају се уписати по афирмативној мери јер тиме стичу додатни низ привилегија за цело студирање.

Број студената уписаних на буџет по афирмативној акцији одузима се од броја самофинансирајућих студената одобреног одлуком Владе.

Страни држављани се уписују искључиво као самофинансирајући студенти и они морају да буду рангирани на заједничкој ранг листи.

[1] Афирмативним мерама за упис особа са инвалидитетом, обухваћени су: кандидати који су корисници колица или се отежано крећу, кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди), кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви), кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…), кандидати који имају тешкоће у говору,  кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења…),  кандидати са психолошким или менталним тешкоћама.