Вести

На увиду јавности Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидаткиње др Оливере Павићевић.

02 Број: 1783/3

14.07.2017.г.

 

Универзитет у  Београду- Факултет политичких наука, на основу члана 76. став 2 Закона о научноистраживачкој делатности (“Службени гласник РС”, број 110/05, 50/06, 18/10. И 112/15.) и члана 15. став 3. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитаивном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени  гласник РС“, број 24/16. и 21/17.) и Одлуке, 02 број: 2624/2 од 08.12.2010. године, декана Факуклтета о сатвљању извештаја на увид јавности, ставља на увид јавности Извештај комисије за избор у научно звање виши научни сарадник, кандидаткиње др Оливере Павићевић.

 

Извештај се може видети у библиотеци Факултета, у року од 30 дана од дана објављивања на сајту и огласној табли Факултета.

 

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Бранка Попадић