Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2396 of /var/www/clients/client1/web25/web/arhiva/includes/menu.inc).

Факултет политичких наука расписује конкурс за избор једног асистента, са пуним радним временом, за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије

 1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор једног асистента, са пуним радним временом, за ужу научну област Политиколошко-социолошке студије.
   
 2. Избор асистента врши се на одређено време од 3 (три) године.
   
 3. Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске дисертације, да су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање осам (8), да имају смисао за наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15.), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду-Факултета политичких наука.
   
 4. Приликом избора узима се у обзир већа просечна оцена у току студирања а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање светских језика.
   
 5. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса ( биографија, оверен препис дипломе стечене у земљи или решења о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, потврда о уписаним докторским студијама или одлука универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације, уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија, доказ о познавању светских језика, списак објављених радова и радове, очитана/копија личне карте кандидата) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића 165 у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
   
 6. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
   

Конкурс је објављен 5. октобра 2016. године у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 694 од 05.10.2016. године.