Početna Osnovne studijeOdeljenje za međunarodne odnoseTreća godina studijaSavremena diplomatija

Print This Page

Savremena diplomatija

 • Studijski program: Međunarodne studije
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: prof. dr Stefanović D. Jelica
 • Broj ESPB: 5
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 3  vežbe: 1
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Proučavaju se savremena podešavanja sistema diplomatije i načini na koje ovaj sistem poslednjih decenija rešava ključne probleme reprodukcije međunarodnog društva izazvane umrežavanjem istovremenih i uzajamno suprotnih izmena svetskog društva. Cilj je da se ispita današnje odvijanje sva tri ključna procesa predstavljanja, komunikacije i reprodukcije međunarodnog društva, čije međusobno delovanje konstituiše postojeći sistem diplomatije. Stiču se znanja o procesima prilagođavanja struktura, institucija, procedura i pravila sistema diplomatije izmenjenim potrebama reprodukcije međunarodnog društva. Podrobno se istražuje funkcionisanje savremene bilateralne i multilateralne diplomatije i celina funkcionisanja savremenog diplomatskog sistema. Produbljeno se upoznaju diplomatske prakse tradicionalnih aktera u starim i novim oblastima diplomatskog delovanja. Analiziraju se zahtevi, načini i sredstava uključivanja učesnika svetskog društva u sistem diplomatije. Prati se funkcionisanje sistema diplomatije u redovnim stanjima i krizama.

Ishod Predmeta

Studenti će biti u stanju da razumeju: ◘ izmene u globalnom sistemu, ◘ njihov uticaj na promene sistema diplomatije, kao i na politiku, organizaciju, ciljeve, načine i sredstva diplomatskog delovanja  država,  međuvladinih organizacija,  transnacionalnih firmi, nevladinih organizacija i globalnih medija. Ovladaće veštinama: neophodnim za konzularnu zaštitu građana u krizama i velikim nesrećama; pregovaranja, odnosa sa medijima, diplomatskog delovanja u kontekstu multilateralne diplomatije, umrežavanja sa nevladinim učesnicima i povezivanja i integrisanja sa privatnim učesnicima u diplomatskom delovanju na više koloseka. Postignuta znanja i veštine omogućavaju uspešno uključivanje i u rad nacionalne diplomatske službe i u sve značajnije diplomatsko delovanje nevladinih aktera.

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:

Novo podešavanje diplomatije, Teorijska analiza diplomatije u kiber dobu, Ko su diplomate i diplomatski principali danas?, Promene u nacionalnim diplomatskim sistemima: izmene u centralama, Promene u nacionalnim diplomatskim sistemima: izmene u diplomatskoj mreži, Da li nastajući diplomatski sistem EU menja diplomatiju?, Diplomatsko pregovaranje i posredovanje, Globalne, regionalne i subregionalne diplomatske strukture i procesi, Reforma međunarodnih organizacija: UN i OEBS, Međunarodna ekonomska diplomatija Kakva je klima u «zelenoj diplomatiji»?, Šta je na dnevnom redu diplomatije ljudskih prava?, Prevencija sukoba i diplomatsko rešavanje međunarodnih kriza

Praktična nastava:

Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Literatura

Osnovna:

 1. Jelica Stefanović, Diplomatija uz šolju čaja, Beograd: FPN, 2005 (osnove predavanja i primeri za pripremu učešća na vežbama ) (uk. 150) i Power Point slajdovi (13×24)
 2. Geoff R. Berridge, Diplomacija, Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka politička misao) Svezak 49, 2004: 230. (uk. 230)

Dopunska:

 1. Savremena diplomatija (zbornik stranih tekstova za pripremu nastave) izbor i prevod Jelica Stefanović (uk. 70).
 2. Stanko Nik, Diplomatski leksikon, Zagreb: Barbat, 1999.
 3. Stanko Nik, Diplomacija – metode i tehnike, Zagreb: Barbat, 1997
 4. Ralph George Feltham, Diplomatski priručnik, Zagreb: Naklada Zadro, 1996.
 5. Radovan Vukadinović, Politika i diplomacija, Zagreb: Otvoreno sveučilište, 1994.
 6. David Dašić, Diplomatija ekonomska, multilateralna i bilateralna, Beograd: Univerzitet BK, 2003.
 7. Diplomatija (zbornik radova, priredio dr. Đorđe N. Lopičić) Beograd: IP «Vaša knjiga», 2006: 187-208, 345-353, 369-381.
 8. Miodrag Mitić, Diplomatija: delatnost, organizacija, veština, profesija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999;
 9. Stevan Đorđević, Miodrag Mitić, Diplomatsko i konzularno pravo, Beograd: Službeni list SRJ, 2000.

Ocena znanja

 • usmeni ispit 50;
 • kolokvijumi 10+20;
 • aktivnost u toku predavanja 10+10