Početna Osnovne studijeOdeljenje za socijalnu politiku i socijalni radČetvrta godina studija – Socijalni radGerontologija

Print This Page

Gerontologija

 • Studijski program: Socijalna politika i socijalni rad
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: Prof. dr Simić D. Miroslav
 • Broj ESPB: 6
 • Status predmeta: Obavezni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 3  vežbe: 1
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Sadržaj predmeta čini veći broj poglavlja koja su povezana u jednu celinu. Prvi deo se odnosi na pojmove i definicije kao što su gerontologija i gerijatrija, predmet proučavanja, zatim tradicionalnom i savremenom odnosu prema starosti i starom čoveku, istorijskom razvoju gerontološke misli i prakse, nastanku i razvoju gerontologije u svetu i kod nas, interdisciplinarnom pristupu, odnosu i povezanosti naučnih disciplina u sistemu zdravstvene zaštite koje se odnose na stare, teorije starenja i starosti i sl. Posebna pažnja posvećena je pitanjima prevencije preranog starenja, bolesti, invalidnosti, a u vezi sa teorijama starenja, sa svim njenim karakteristikama, bio-psihosocijalnog narušavanja svake individue. U okviru programa izučavaju se i druge karakteristike vezane za starenje i starost, kao što su fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, psihologija starenja, najvažniji činoci koji utiču na zdravlje starijih osoba, kvalitet života i sl. Značajno mesto u programu zauzima poglavlje koje se odnosi na životne potrebe i probleme u trećem životnom dobu.

Ishod Predmeta

Na osnovu predviđenog programa studenti će steći nova i unaprediti postojeća znanja, sa ciljem da se unapredi socijalna, zdravstvena i društvena zaštita starih osoba, obezbede sve pretpostavke bio-psihosocijalnog jedinstva, kvalitetnog života i socijalne integrisanosti ovih osoba u porodicu i društvenu zajednicu. Posebnim merama prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije ovih osoba odložiti starost, bolest i invalidnost, i što je više moguće, ovim osobama kroz stručni rad obezbediti dugotrajniji aktivan i kvalitetan život.

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:

Gerontologija, gerijatrija, Demografske karakteristike – demografsko starenje u svetu i kod nas., Starenje i starost, teorije starenja, Životne potrebe i problemi u trećem životnom dobu, Najvažniji činioci koji utiču na starenje i stare osobe, Fizičko, mentalno i duhovno zdravlje u starosti., Socijalno-medicinske karakteristike somatskih poremećaja, stanja i oboljenja kod osoba trećeg životnog doba., Socijalno-medicinske karakteristike psihološko-psihijatrijskih poremećaja, stanja i oboljenja kod osoba trećeg životnog doba., Prevencija, dijagnostika, terapija i rehabilitacija obolelih i osoba sa invaliditetom trećeg životnog doba, Kvalitet života, društvena i pravna zaštita starih osoba, Ostvarivanje zdravstvene i socijalne zaštite, Ustanove i organizacije od značaja za stare osobe., Šira društvena zajednica u obezbeđivanju humane starosti..

Literatura

Osnovna:

 1. Prof. dr Nikola Milosavljević, Gerontologija, Novi Sad, 1993, str. 150
 2. Prof. dr Mladen Davidović (urednik), Gerijatrija, Medicinski fakultet, Beograd, 1998;
 3. prof. dr Miroslava Simića, ukupno 70 strana, poglavlje;
 4. Prof. dr Mladen Davidović (urednik), Savremena gerijatrija, Medicinski fakultet Beograd, 1994;
 5. prof. dr Miroslav Simić i saradnici, ukupno 60 strana, poglavlje;
 6. Petar Manojlović, Socijalni rad i starost, Gerontološko društvo Srbije, Beograd, 1996; str. 30.;
 7. Prof. dr Miroslav Simić, Skripta, FPN, Beograd, 1999; str. 130.

Dopunska:

 1. Časopis “Gerontologija”,; Časopis “Gerontološke sveske”; Zbornici radova sa gerontoloških simpozijuma i kongresa.

Ocena znanja

 • usmeni ispit 40;
 • kolokvijumi 40;
 • seminari 10;
 • aktivnost u toku predavanja 10