Početna Osnovne studijeOdeljenje za socijalnu politiku i socijalni radČetvrta godina studija – Socijalni radRazvojna psihologija

Print This Page

Razvojna psihologija

 • Studijski program: Socijalna politika i socijalni rad
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: Prof. Dr. Džamonja Ignjatović Z. Tamara
 • Broj ESPB: 6
 • Status predmeta: Obavezni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 3  vežbe: 1
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj i Ishod Predmeta

Cilj kursa je ovladavanje znanjima i razumevanjem specifičnosti i karakteristika različitih faza životnih ciklusa, čije je poznavanje značajno za rad u oblasti socijalne zaštite, jer predstavlja teorijsku bazu za sticanje stručnih veština u oblasti socijalnog rada, obzirom da korisnici usluga socijalne zaštite pripadaju svim uzrasnim kategorijama (od rođenja, preko detinjstva i mladosti, odraslog doba do starosti).

Integrisati i unaprediti prethodno stečena znanja iz psihologije i steći nova znanja o razvoju psihičkih funkcija, sposobnosti i karakteristikama faza životnog ciklusa koja omogućavaju dalje usavršavanje i korišćenje stručne literature relevantne za sticanje ključnih znanja u oblasti socijalnog rada, neophodnih za nastavak studija; biti u stanju da primene svoja znanja na profesionalan način u razumevanju karakteristika, potreba, problema i izvora kriza u različitim fazama životnog ciklusa, na kojima se zasniva planiranje tretmana i pružanje pomoći korisnicima socijalne zaštite; razviti sposobnost da kritički i argumentovano rešavaju probleme u oblasti socijalnog rada; razviti sposobnost prikupljanja i tumačenja potrebnih podataka, kao i izveštavanja stučne i šire javnosti o rezultatima svog rada

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:

Nasleđe- sredina, teorijske perspektive ljudskog razvoja i socijalnog okruženja, Biološki, psihološki, socijalni, porodični sistem i uticaj na razvoj, Životni ciklusi, Prenatalni razvoj, Prva godina života- biološki, motorni razvoj, intelektualni, emocionalni, socijalni razvoj, Emocionalni razvoj i vezivanje-teorija attachmenta- Bolbi, Harlou, Zazo, Špic, Detinjstvo od 2. do 7. godine- karakteristike motornog, intelektualnog, emocionalnog, socijalnog i moralnog razvoja,Teorije kognitivnog razvoja Pijažea, Vigotskog i razvoj govora (Čomski), Detinjstvo od 7. do 10. godine – karakteristike intelektualnog, emocionalnog, socijalnog i moralnog razvojaTeorije moralnog razvoja Pijažea, Kolberga, Pubertet od 11.-13. godine, karakteristike fizičkog, intelektualnog, emocionalnog, socijalnog i moralnog razvoja ,Samosvest- Pojam o sebi, telesno, psihičko, socijalno Ja, Adolescencija od 13-18 god. karakteristike intelektualnog, emocionalnog, socijalnog i moralnog razvoja, Adolescentna kriza, Identitet – pojam, razvojne faze prema Eriksonu, poremećaji , Rodne i polne uloge/jezik-seksualni identitet i orijentacija, Vrednosne orijentacije, stavovi adolescenata, Etnocentrizam, rasizam, Odraslo doba- psihosocijalne karakteristike, uloge, izvori kriza, bilansiranje, trenspersonalna psihologija (selftranscendencija) , Integritet- pojam, razvoj, izvori, merila, poremećajiZrelost- pojam, kulturološki uticaji, aspekti i merila zrelosti, Staračka dob; psihosocijalne karakteristike, uloge, izvori kriza, odnos prema bolesti, odnos prema smrti (K. Ros).

Literatura

Osnovna:

 1. Hrnjica S., (2005), Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga, Beograd, (139- 208 str.)
 2. Zazo.R. (1980): Poreklo čovekove osećajnosti, Zavod za udžbenike i nastavna srdstva, Beograd (82 str.)
 3. Ivić, I. (1977): Čovek kao animal simbolikum, Nolit, Beograd (155 str.)
 4. Ivić, I. (1977): Dečje mišljenje, Rad, Beograd (32 str.)
 5. Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1990): Psihologija deteta, Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovoća, Sr. Karlovci (47 str.)

Dopunska:

 1. Vigotski, L.S. (1977): Mišljenje i govor, Nolit, Beograd (291 str.);
 2. Ivić, I. I sar. (1976): Razvoj i merenje inteligencije, Tom 1, Zavod za udžbenike i nastavna srdstva, Beograd (42 str.);
 3. Mirić, J, Dimitrijević, A., (2006), Afektivno vezivanje- eksperimentalni i klinički pristupi- Zbornik 7, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd;
 4. Ivić, I., Havelka, N. (1982): Proces socijalizacije kod dece, Zavod za udžbenike i nastavna srdstva, Beograd (50 str.);
 5. Kol M., Kol, S. (1993): Razvoj dece,(46 str.);
 6. Ignjatović-Savić N. (1985): Razvoj govora kod deteta, Zavod za udžbenike i nastavna srdstva, Beograd (68 str .);
 7. Mirić, J. (1990): Zbornik 3: Kognitivni razvoj deteta,SDPS, Beograd, (35 str.);
 8. Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978): Intelektualni razvoj deteta, Zavod za udžbenike i nastavna srdstva, Beograd (65 str.);
 9. Smiljanić, V. (1989): Razvojna psihologija, SDP, Beograd (47 str.)

Ocena znanja

 • usmeni ispit 40;
 • kolokvijumi 50;
 • aktivnost u toku predavanja 10+10