Početna Osnovne studijeOdeljenje za socijalnu politiku i socijalni radČetvrta godina studija – Socijalna politikaSocijalna politika Evropske unije

Print This Page

Socijalna politika Evropske unije

 • Studijski program: Socijalna politika i socijalni rad
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: prof. dr Vuković B. Drenka, asistent mr Perišić D. Natalija
 • Broj ESPB: 6
 • Status predmeta: Obavezni
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 3 vežbe: 1
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Kurs pokriva teme iz široko koncipirane socijalne politike Evropske unije, komparativno izučavanje «evropskih socijalnih modela», konvergenciju i koordinaciju nacionalnih režima. Razvoj socijalne dimenzije EU izučava se posredstvom institucionalnih okvira, ugovora, izvora komunitarnog radnog i socijalnog prava, Povelje o osnovnim socijalnim pravima, itd. Koordinacija sistema socijalne sigurnosti, stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene, zdravlje i bezbednost na radu, radno pravo i uslovi rada, analiziraju se u kontekstu direktiva, odluka, uputstava, preporuka, rezolucija i izveštaja. Procesi kreiranja različitih oblasti socijalne politike i njihova implementacija u svrhu rešavanja aktuelnih problema, prikazani su sa aspekta potrebe izgradnje finansijski održivih i efikasnih sistema socijalne sigurnosti u uslovima globalnih promena, rizika i izazova izgradnje “transnacionalne socijalne države”. Poseban naglasak je na reformi socijalne politike Srbije u kontekstu procesa pridruživanja i pristupanja EU i usklađivanju prava sa komunitarnim propisima u oblasti socijalne politike.

Ishod Predmeta

Sticanje širokog opusa saznanja o socijalnoj dimenziji evropskih integracija na putu izgradnje “evropskog socijalnog modela” i modernizacije nacionalnih režima. Na tim osnovama razvija se kritički osvrt na probleme “transnacionalizacije” i prednosti modela koordinacije i konvergencije socijalne politike u Evropi. Poznavanje osnova i ciljeva sektorskih politika usmereno je ka shvatanju logike „rešavanja“ socijalnih problema, poimanju socijalnih rizika i izazova post-industrijskog razvoja. Studije slučaja nacionalnih režima i zahteva koji se tiču novih članica, treba da posluže praktičnoj primeni stečenog znanja.

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:

Uvodno predavanje – pojmovna i teorijsko-metodološka razgraničenja, Socijalna dimenzija evropskih integracija – istorijski razvoj zajedničke socijalne politike, Evropska socijalna politika od Rima do Nice, Vrste i izvori komunitarnog socijalnog prava, Zelena i Bela knjiga o socijalnoj politici, Povelja o osnovnim socijalnim pravima, Protokol o socijalnoj politici, Povelja o osnovnim pravima, Ustav, Evropski socijalni modeli, Evropski socijalni model – od ideje do transnacionalne socijalne politike, Modernizacija socijalne zaštite i konvergencija sistema, Izazovi demografskih promena i koordinacija penzijskih sistema, Otvoreni metod koordinacije i budućnost zdravstvene politike, Tržište rada, Evropska strategija zapošljavanja, socijalni dijalog, Borba protiv siromaštva i socijalna uključenost, Zaštita porodice i dece, jednakost muškaraca i žena, rod i rodna ravnopravnost.

Literatura

Osnovna:

 1. Drenka Vuković, ko-urednica (2007), Socijalna politika i socijalne reforme, Fakultet političkih nauka, Beograd, str. 183-202, 225-254, 270-278,
 2. Drenka Vuković, ko-urednica (2006), Socijalna politika u procesu evropskih integracija , Fakultet političkih nauka, Beograd, str. 30-93
 3. Drenka Vuković (2005), Socijalna sigurnost i socijalna prava, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 91-111; 164-183; 233-256; 311-328; 359-391.

Dopunska:

 1. Drenka Vuković (2008), Socijalna politika EU – rider, 240 strana

Ocena znanja

 • usmeni ispit 30;
 • kolokvijumi 30+30;
 • aktivnost u toku predavanja 10