Početna Osnovne studijePolitikološko odeljenjeDruga godina studijaSavremena politička teorija

Print This Page

Savremena politička teorija

 • Studijski program: Osnovne akademske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: prof dr Podunavac Lj. Milan (75%) i doc. dr. Pavićević M. Đorđe (25%) , vežbe drži asistent Simendić B. Marko
 • ESPB: 8
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 4  vežbe: 1
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Kurs se bavi razvojem i osnovnim problemima političke teorije nakon II svetskog rata i sastoji se iz tri dela. U prvom delu studenti će biti upoznati sa osnovnim teorijskim pravcima u savremenoj političkoj teoriji koji su prema metodološkim i epistemološkim polazištima razvrstani u tri dominantne grupe: empirijske teorije, koje su dominirale do sedamdesetih godina prošlog veka, interpretativne i istorijske teorije koje slede uvide filozofije jezika i hermeneutike i normativne političke teorije koje su postale dominantne u poslednjih trideset godina. U drugom delu kursa studenti će biti upoznati sa izabranim vodećim pojmovima i principima oko kojih se vodi živa rasprava. To su temeljni pojmovi koji se nastavljaju na tradiciju istorije političke misli ali u savremenim razmatranjima dobijaju novu artikulaciju. U trećem delu kursa studenti će se upoznati sa osnovim obeležjima i problemima o kojima se raspravlja u vezi sa demokratija kao poredak i kao princip

Ishod Predmeta

Od studenata se očekuje da na kraju kursa mogu da: Razumeju i razlikuju osnovne pravce u savremenoj političkoj teoriji, Razumeju i kritički tumače najvažnije teorijske pojmove i principe,Praktično primenjuju stečena znanja u razumevanju i objašnjenju konkretnijh političkih fenomena i savremenih političkih problema, Da se samostalno i kritički razmatraju i istražuju probleme i literaturu, Svoje rezultate izlože u formi pisanog rada, usmeno prezentuju i kritički vrednuju stečeno znanje

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:

Uvodni čas, Pravci u savremenoj političkoj teoriji: Normativni prisupi politička teorija, Pravci u savremenoj političkoj teoriji: Interpretativna/Hermeneutička i istorijska politička teorija, Pravci u savremenoj političkoj teoriji: Empirijski pristupi, Politički poredak i zajednica, Politička legitimnost, Politička obligacija, Pravda, Građanstvo: prava i identitet, Politički pluralizam i konsenzus, Politička kultura: teorije, komponente i tipologije, Demokratija kao poredak i kao načelo legitimacije, Demokratija i javno dobro; demokratsko odlučivanje: agregacija i deliberacija

Praktična nastava:

Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Literatura

Obavezna:

 1. Milan Podunavac i Đorđe Pavićević: Savremena politička teorija, (udžbenik u izradi, oko 400 str.)
 2. Milan Podunavac, Poredak, konstitucionalizam, demokratija, Čigoja štampa, Beograd 2007

Dodatna literatura:

 1. Rajmond Plant: Suvremena politička misao, prev. Kiril Miladinov, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2002. str. 1-27
 2. Biku Pareh: “Politička teorija: tradicije u političkoj filozofiji”, u: A New Handbook of Political Science, od Rober E. Gudin i Hans-Diter Klingeman, Oksford Universiti Pres, 1996, str. 503-518
 3. Džen Hampton: “Problem političke vlasti”, u: Dž. Hampton, Political Philosophy, Westview Press, Boulder/Kolorado, str. 3-38
 4. Džen Hampton: “Moderne teorije društvenog ugovora”, u: Dž. Hampton, Political Philosophy, Westview Press, Boulder/Kolorado, str.39-69
 5. David Marš i Gery Stoker: Teorije i metode političke znanosti, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2005, str. 43-125
 6. Franc Nojman: Vladavina prava, prev. Slobodan Divjak. Filip Višnjić, Beograd, 2002. str. 215-221
 7. Urlih K. Preus: “Konstitucionalizam”, u: Constitutional Aspects of the Making of Democracy in the Post-Communist Societies of East Europe, Zentrum für Europäische Rechtspolitik, Bremen, 1993, Ch. I: “Constitutionalism”, str. 1-9
 8. Džon Rols, Politički liberalizam, prevod, Ljiljana Nikolić, Filip Višnjić, Beograd, 1998. str.11-28
 9. Džon Rols, Pravo naroda sa “Još jednom o ideji javnog uma”, prev.Ljiljana Nikolić, Aleksandria Pres/NSPM, Beograd, 2003, str. 169- 199
 10. Jirgen Habermas: Tri normativna modela modela demokratije, Constelations, Vol. 1. Nr. 1, April 1994, str. 1-10
 11. Kaningem, Frenk: Teorije demokratije, prev.Nikola Krznarić, Filip Višnjić, Beograd, 2003. 271-303
 12. Almond, Gabriel i Verba, Sidnej:Civilna kultura,Zagreb, 2004, str. 13-39
 13. Eriksen i Fossum
 14. The Oxford Handbook of Political Theory

Ocena znanja

 • usmeni ispit 40;
 • kolokvijumi 30;
 • seminari 20;
 • aktivnost u toku predavanja 10

Teme

Tema: Stanje discipline

 1. John S. Dryzek, Bonnie Honig & Anne Phillips, „Uvod“, u: The Oxford Handbook of Political Theory , Oxford, 2006. str. 3-41.
 2. Bhikhu Parekh: “Politička teorija: tradicije u političkoj filozofiji”, u: A New Handbook of Political Science , ed. By Rober E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, Oxford University Press, 1996, str. 503-518
 3. Jan Šapiro, «Problemi, metode i teorije o politikologiji ili šta nije u redu sa političkom naukom i šta po tom pitanju činiti», Political Theory , Vol. 30, No. 4, 2002, str. 596-619

Tema: Politički poredak

 1. Milan Podunavac, Strah i politika, Politička kultura, Zagreb, 2008, str. 11-35 .
 2. Milan Podunavac, Princip građanstva i poredak politike , FPN/Čigoja štampa, Beograd (više izdanja), str. 58-80
 3. Jirgen Habermas, Postnacionalna konstelacija, Beograd 2002, str. 73-84.

Tema: Konstitucionalizam

 1. Urlich K. Preuss: “Konstitucionalizam”, u: Constitutional Aspects of the Making of Democracy in the Post-Communist Societies of East Europe, Zentrum für Europäische Rechtspolitik , Bremen , 1993, Ch. I: “Constitutionalism”, str. 1-9
 2. Nenad Dimitrijević: Ustavna demokratija shvaćena kontekstualno , Beograd 2007, str. 21-39.
 3. Franc Nojman: Vladavina prava , prev. Slobodan Divjak. Filip Višnjić, Beograd , 2002. str. 215-22

Tema: Legitimnost i Obligacija

 1. Milan Podunavac, Politički legitimitet , Beograd 1988, str. 9-22.
 2. Robert Paul Wolff, U odbranu anarhizma , Zagreb 2001, str. 27-40, 81-88
 3. Jael Tamir, Liberalni nacionalizam , Beograd 2002, str. 213-225
 4. Hannah Arendt, Eichmann u Jerusalimu – izveštaj o banalnosti zla , Beograd 2000, str.124-137
 5. Eriksen i Fossum: Rekonstituisanje demokratije u Evropi; Tri modela EU demokratije , Ovaj tekst je priređeni prevod tekstova Eriksen and Fossum (2007): Europe in Transformation: How to reconstitute democracy, RECON Online Working Paper 2007/1 i Eriksen, Erik Oddvar and Fossum, John Erik (2004): Europe in Search of Legitmacy: Strategies of Legitimation Assesed, International Political Science Review, Vol 25, No.4.

Tema: Građanstvo

 1. Milan Podunavac, Princip građanstva i poredak politike , FPN/Čigoja štampa, Beograd (više izdanja), str. 7-22 i 41-57
 2. Vil Kimlika: Multikulturno građanstvo , Novi Sad 200, str. 203-225

Tema: Prava i zajednica: liberalizam, republikanizam, komunitarizam

 1. Adam Svift, Politička filozofija , Clio, Beograd, 157-207
 2. Čarls Tejlor: „Nesporazumi: rasprava između liberala i komunitarista“, u:Kis Janos (prir.) Savremena politička filozofija , Sremski Karlovci/Novi Sad 1998, str. 469-497

Tema : Politika identiteta : nacionalizam i multikulturalizam

 1. Čarls Tejlor, „Politika priznanja“, u : Multikulturalizam: ispitivanje politike priznanja , Ejmi Gatman (prir.), Centar za multikulturalnost, Novi Sad, 2003, str. 33-68
 2. Amartya Sen, Identitet i nasilje , Zagreb 2007, str. 11-13, 35-52
 3. Bhikhu Parekh, Nova politika identiteta , Politička kultura, Zagreb, 2008, str. 31-50

Tema: Politika razlike

 1. Iris Marion Young, Pravednost i politike razlike , Zagreb , 2005, str. 119-148
 2. Šantal Muf, “Feminizam, princip građanstva i radikalna demokratska politika”, u: Feministkinje teoretizuju političko , ed. Džudit Batler i Džoan Skot, Beograd , 2006. str. 391-406

Tema: Pravda

 1. Džon Rols: Teorija pravde , Beograd/Podgorica 1998, str. 21-37
 2. Adam Svift, Politička filozofija , Clio, Beograd, str. 19-63

Tema: Suverenost i međunarodni poredak

 1. Mark R. Amstuc, Međunarodna etika globalna politika: pojmovi, teorije i slucajevi. Autor: (Prijevod: Rastko Jovanovic); Sluzbeni glasnik Srbije, str. 345-381
 2. Jirgen Habermas, Postnacionalna konstelacija, Otkrovenje, Beograd , 2002, str. 161-172.
 3. W endy B rown, Power After Foucault, u: The Oxford Handbook of Political Theory , Oxford , 2006. str. 65 – 84 .

Tema: Marksizam i kritička teorija

 1. Vil Kimlika, Sevremena politička filozofija , Nova srpska politička misao, Beograd , 2009, str. 189-232
 2. Đorđe Pavićević, Kritička teorija društva

Tema: Javnost i demokratija: deliberativna demokratija

 1. Jirgen Habermas: “Tri normativna modela modela demokratije”, C onstelations , Vol. 1. Nr. 1, April 1994, str. 1-10
 2. Kaningam, Frenk: Teorije demokratije , prev.Nikola Krznarić, Filip Višnjić, Beograd , 2003. 271-303

Web Sajt predmeta