Početna Osnovne studijePolitikološko odeljenjePrva godina studijaSavremena politička ekonomija

Print This Page

Savremena politička ekonomija

 • Studijski program: Osnovne akademske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: dr Vasiljević A. Branko; Vladimir M. Stanković
 • Broj ESPB: 8
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 4  vežbe: 1
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Savremena politička ekonomija proučava ekonomski oblik organizacije savremenog društva, sa ciljem da utvrdi njegove pokretačke faktore i tendencije razvoja. Koristeći moderne ekonomske teorije, ona analizira činjenice ekonomskog života i daje vrednosne sudove vezane za aktivnosti i odnose ekonomskih činilaca, dodirujući i granične oblasti političkih nauka. Savremena politička ekonomija izlaže se u mikro-ekonomskom aspektu kroz kategorije vezane za proizvodne jedinice, ponašanje potrošača, tržište i tržišne strukture i tržišnu ravnotežu, a u makro-ekonomskom aspektu u kategorijama reprodukcije privrede, ciklusa, razvoja, novca i kredita, zaposlenosti, uticaja države, medjunarodnog procesa reprodukcije i savremenog finansijskog tržišta.

Ishod Predmeta

Student će ovladati kategorijalnim aparatom mikroekonomske i makroekonomske analize, kao i osnovnim pretpostavkama za formulisanje i primenu mera ekonomske politike.

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava:

Uvod, Osnovna kategorijalna određenja i metodološke osnove savremene poltičke ekonomije, Pregled savremenih ekonomskih teorija, Razvoj i sudbina kapitalizma, Savremene teorije proizvodnje, Savremene teorije razmene i novca, Teorije tržišnih struktura, Savremene teorije raspodele, Teorije tržišne ravnoteže i reprodukcije, Savremene teorije rasta i razvoja, Savremene teorije rasta i razvoja, Monetarna politika i teorije inflacije, Fiskalna politika i teorije nezaposlenosti, Finansijsko tržište i teorije neizvesnosti i rizika.

Praktična nastava:

Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Literatura

Osnovna:

 1. Prof. dr Branko Vasiljević: Lekcije iz savremene političke ekonomije, Treće izdanje, Zavet, Beograd, 2008 (odabrana poglavlja), 300 strana.

Dopunska:

 1. Dž.M.Kejnz: Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca, Kultura, Zagreb, 1956 (zaključno poglavlje)
 2. Milton Fridman: Kapitalizam i sloboda, Global buks, Novi Sad, 2001 (odabrana poglavlja)

Ocena znanja

 • usmeni ispit 40;
 • kolokvijumi 30+30