Početna Osnovne studijePolitikološko odeljenjePrva godina studijaUvod u političku teoriju

Print This Page

Uvod u političku teoriju

 • Studijski program: Osnovne akademske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija:  Osnovne akademske studije
 • Nastavnici: dr Kecmanović I. Nenad; dr Simeunović M. Dragan; mr Damnjanović S. Ivana;  Vranić M. Bojan
 • Broj ESPB: 8
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj časova aktivne nastavepredavanja: DON: 1 vežbe: SIR: 4
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Predmet Uvod u političku teoriju je jedan od fundamentalnih predmeta na Fakultetu političkih nauka. Propedeutičkog je karaktera i obrađuje kako predmet i metod teorije politike tako i sam pojam politike i osnovne političke fenomene poput države, političkog nasilja, ideologije, demokratije. S obzirom na propedeutički karakter ovog predmeta, kao i činjenice da se predmet izučava tokom prvog semestra studija, od studenata se ne očekuju posebna prethodna znanja, osim onih koja su obuhvaćena programom srednjih škola iz oblasti društvenih nauka (sociologije, filozofije, istorije). Cilj predmeta Uvod u političku teoriju je osposobljavanje studenata prve godine osnovnih studija za dalji rad i savladavanje ostalih politikoloških predmeta.

Ishod Predmeta

Uspešnim savladavanjem ovog predmeta studenti stiču i razvijaju znanja i sposobnosti neophodne za nastavak studija.

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava
Istorijski razvoj političke teorije,  Politička teorija – određenje, predmet i metod, odnos sa drugim naukama, Pojam politike,  Nacionalna država,  Koncepti države: pravna država, demokratska država, socijalna država, totalitarna država,  Moć, vlast, sila i nasilje: određenje i oblici; oblici osvajanja i zadržavanja vlasti,  Političke ideologije,  Političke partije,  Politička kultura,  Oblici lične vlasti,  Teorija elita,  Demokratija i demokratizacija,  Politika i globalizacija Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Literatura

Osnovna

 1. Jovan R. Marjanović, Teorija politike – osnovi, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996. (str. 1-3,7-11,65-77, 97 -101,104-108,111-128,140-142,144-161,164-177,186-225)
 2. Radoslav Ratković, Uvod u političke nauke, Nauka i društvo, Beograd, 1999. (str. 59-78)
 3. Ljubomir Tadić, Politikološki leksikon, Zavod za udžebnike i nastavna sredstva, Beograd 1966. (200 str.)
 4. Dragan Simeunović, Teorija politike – rider, I deo (OPN praktikum), Nauka i društvo, Beograd, 2002. (str. 13-23, 54-66, 79-98, 101-124, 130-137, 145-191, 201-225, 232-248, 263-268, 271-277, 282-296)
 5. Nenad Kecmanović, Dometi demokratije, Čigoja štampa, Beograd, 2005. (str. 1-140)

Dopunska

 1. Ljubomir Tadić, Nauka o politici, BIGZ, Beograd, 1996. (str. 21-61, 83-105, 233-305, 478-500)
 2. Jovan R. Marjanović, Političke stranke i moderna država, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999. (str. 12-16, 22-24, 137-141, 157-180, 199-201, 212-214, 216-217, 250-253)
 3. Klaus fon Bajme, Suvremene političke teorije, Stvarnost, Zagreb, 1977. (str.180-198, 215-269)

Ocena znanja

 • aktivnost u toku predavanja: 10;
 • usmeni ispit: 50;
 • kolokvijumi: 20+20