Početna Osnovne studijePolitikološko odeljenjeTreća godina studijaMeđunarodni odnosi

Print This Page

Međunarodni odnosi

 • Studijski program: Osnovne akademske studije politikologije
 • Vrsta i nivo studija: osnovne akademske studije
 • Nastavnici: dr Pavlović D. Vukašin; dr Orlović M. Slaviša; mr Spasojević D. Dušan
 • Broj ESPB: 8
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj časova aktivne nastave predavanja: 3  vežbe: 2
 • Metode izvođenja nastave: Predavanja i vežbe
 • Skinite specifikaciju predmeta

Cilj Predmeta

Predmet daje uvodna znanja o međunarodnim odnosima, pokušavajući da na najbolji način prikaže „međuigru“ teorije, prakse i istorije. Proučavanjem struktura i procesa, odnosno uzimanjem u obzir i trajnih osobenosti i stalnih promena koje odlikuju međunarodne odnose, ova disciplina se bavi i pitanjima subjekata i činilaca međunarodnih odnosa, proučavanjem međunarodnog sistema, ravnotežom snaga i kolektivnom bezbednošću. U srcu ove discipline, nalaze se pitanja rata i mira, njihovi uzroci, istorijat i posledice. U tom smislu, proučavaju se neki od najvažnijih ratova u istoriji kao što su Peloponeski rat, Prvi i Drugi svetski rat, te Hladni rat. Posebna pažnja se poklanja i analizi savremenih međunarodnih odnosa, kao i novim izazovima i pretnjama sa kojima se njihovi akteri danas suočavaju.

Ishod Predmeta

Slušaoci ovog predmeta će biti osposobljeni da: – koriste stručnu literaturu iz oblasti međunarodnih odnosa; – upotrebljavaju stečena znanja o osnovnim kategorijama iz teorije i prakse međunarodnih odnosa u smišljanju i odbrani argumenata kao i rešavanju problema unutar istraživačkog polja međunarodnih odnosa; – tumače i prikupljaju potrebne podatke iz ove oblasti; – dodatno razviju sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa; – nastave dalje usavršavanje iz oblasti međunarodnih odnosa;

Sadržaj Predmeta

Teorijska nastava

Pojam, predmet i metod nauke o međunarodnim odnosima: od međunarodne politike ka svetskoj politici; Kako razumevati međunarodne odnose: međunarodni odnosi kao međuigra između teorija i stvarnosti; Međunarodni sistemi: istorijat, strukture i procesi; Subjekti (stari i novi) međunarodnih odnosa; Moć u međunarodnim odnosima: “od topova i zlatnih poluga do informatičke revolucije; Međunarodno pravo i moral u međunarodnim odnosima; Ratovi (stari i novi) u međunarodnim odnosima: pojam, uzroci i istorijat nekih od najznačajnijih ratova u istoriji (Peloponeski rat, Prvi i Drugi svetski rat, Sukobi na Srednjem Istoku, “ratovi 21. veka”); Ravnoteža snaga: pojam, značaj, istorijat, protivrečnosti; Kolektivna bezbednost: pojam, značaj, istorijat, protivrečnosti; Hladni rat: pojam, istorijat, uloga nuklearnog naoružanja; Globalizacija i međuzavisnost u međunarodnim odnosima; Različita viđenja sveta posle Hladnog rata; Međunarodni odnosi posle Hladnog rata: između trajnih odlika i stalnih promen

Praktična nastava:

Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Literatura

Osnovna:

 1. Vojin Dimitrijević, Radoslav Stojanović, Međunarodni odnosi, Službeni list SRJ, Beograd, 1996, str. 7-22; 68-81;
 2. Džozef Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe-uvod u teoriju i istoriju, Stubovi kulture, Beograd, 2006, str. 7-201; 208-350;
 3. Dragan Simić, Nauka o bezbednosti- savremeni pristupi bezbednosti, Službeni list SRJ, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002, str. str. 15-19; 25-27; 42-43; (ukupno 372 strana)

Dopunska:

 1. Čarls V. Kegli, Jr., Judžin Vitkof, Svetska politika- trend i transformacija, Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, Beograd, 2004;
 2. Pol Kenedi, Uspon i pad velikih sila, CID Podgorica, Službeni List SRJ, Beograd, 1999;
 3. Džozef Naj, Paradoks američke moći-zašto jedina supersila ne može sama, BMG, Beograd, 2004;
 4. Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica, 1999;
 5. Zbignjev Bžežinski, Američki izbor – globalna dominacija ili globalno vođstvo, Politička kultura, Zagreb, CID,
  Podgorica, 2004;
 6. Henri Kisindžer, Da li je Americi potrebna spoljna politika – u susret diplomatiji XXI veka, BMG, Beograd, 2003;
 7. Frensis Fukujama, “Kraj istorije”, III Program Radio Beograda, br. 84, 1990, str. 141-162;
 8. Samjuel Hantington, “Sudar civiluzacija”, u: Branko Milinković, Sanja Milinković, Nacionalne manjine u međunarodnom i jugoslovenskom pravnom poretku, Međunarodna politika, Beograd, 1997, str. 327-350;

Ocena znanja

 • usmeni ispit 50;
 • kolokvijumi 30;
 • seminarski 10;
 • aktivnost u toku predavanja 10