Ивана Радић Милосављевић

асистент мр

Образовање

 • Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (од 2014) – докторанд, прихваћена тема тезе: „Европска унија у процесу политизације“.
 • Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (октобар 2004 – децембар 2013) – Магистарске студије, Европске студије (Теза: Неофункционализам у савременом промишљању европске интеграције)
 • Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (октобар 1998 – септембар 2004) – основне студије, смер међународни односи,
 • Београдска отворена школа (октобар 2002 – мај 2003) – Диплома (Програм: ЕУ и Балкан)
 • Институт за федерализам, летња школа, Фрибур, Швајцарска (август – септембар 2007) – Diploma with distinction (Federalism, Constitutionalism, and Democratic Governance in Multicultural Societies)

Претходна запослења

 • Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, сарадник-демонстратор, истраживач приправник, 2008-2014.
 • Министарство за државну управу и локалну самоуправу, саветник за европске интеграције у сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и пројекте, октобар 2008. – април 2009.
 • Министарство за Косово и Метохију, кабинет министра, саветник за европске интеграције, Мај 2007. – август 2008.ж
 • Кабинет председника Владе Републике Србије, саветник за европске интеграције, Јун 2006. – мај 2007.
 • Београдски центар за европске интеграције, сарадник на пројектима, Јун 2004 – децембар 2005.
 • Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД), координатор пројеката и предавач (области: европске интеграције, децентрализација, избори, партиципација), 2003.  – јун 2006.

 

Важнији објављени радови

 • 2016: Анализа утицаја прописа и политике ЕУ на локалну самоуправу у области правосуђа и основних права (преговарачко поглавље 23), Стална конференција градова и општина, у припреми
 • 2015: Избори за Европски парламент у време кризе: шта је другачије овог пута, Годишњак Факултета политичких наука, Универзитет у Београду, 2015, Година IX, Број 13, Јун 2015
 • 2014 : Демократија као покретач европске интеграције, у Самарџић, Слободан и Ивана Радић Милосављевић (ур.), Европски грађанин у времену кризе, Чигоја штампа, Београд
 • 2013:  Неофункционалистичка логика развоја европске интеграције унутар економске и монетарне уније, у Самарџић, Слободан и Радић Милосављевић, Ивана, (ур.) Криза Европске уније: шта доноси Уговор о стабилности, координацији и управљању економском и монетарном унијом, Службени гласник, Београд.
 • 2012: Типичне надлежности региона: европска искуства у АГЕНДА, часопис за јавну управу и локалну самоуправу, бр. 5, Палго центар, Београд
 • 2008:   Члан тима преводилаца: D. Dinan, Ever Closer Union, Palgrave Macmillan, (Д. Динан, Све ближа Унија, Службени гласник, Београд, 2009)
 • 2007:   Члан тима преводилаца: S. Hix, The Political System of the European Union, Palgrave Macmillan, (С. Хикс, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007)
 • 2007:   “On the best possible state structure for Serbia”, чланак објављен у зборнику 2007 Students’ Best Papers, Institute of Federalism, Fribourg, Switzerland

 

Важнији истраживачки пројекти

 • 2014 – 2017: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на пројекту: Innovating the European Studies at the University of Belgrade – Faculty of Political Sciences (IESFPS) (Jean Monnet Chair)
 • Јун – август 2013: Министарство омладине и спорта, израда експертске анализе спровођења Акционог плана Националне стратегије за младе
  Април – Јун 2013: УНДП, члан тима за израду методологије, анализе и препорука о комуникацији и учешћу грађана приликом вршења надзорне улоге локалних скупштина
 • 2012: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на пројекту “Развој програма обуке о јавним политикама ЕУ, израда методологије истраживања, упитника, извештаја о потребама за обукама државних службеника, НВО и бизнис сектора
 • 2011-2014: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, члан тима на пројекту Jean Monnet Module – Constitutionalism in the EU
Информације