Јелица Стефановић-Штамбук

редовни професор др

ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1981 ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:                             УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, СМЕР МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НА СТУДИЈАМА 9,67/10,00
 • 1985 МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ:                  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА; МАГИСТАРСКА ТЕЗА „ДИПЛОМАТСКА КОМУНИКАЦИЈА И ЊЕНИ ИСТОРИЈСКИ ОБЛИЦИ
 • 1996 ДОКТОРАТ НАУКА:                              УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА „ОСОБЕНОСТИ ДИПЛОМАТСКЕ ПРАКСЕ РАЗВИЈЕНЕ У ОКВИРУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И САРАДЊИ У ЕВРОПИ

ДОСАДАШЊА ЗАПОСЛЕЊА

 • 1982              ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНИ РАДНИЧКИ ПОКРЕТ, БЕОГРАД, ИСТРАЖИВАЧ-АСИСТЕНТ
 • 1982-1987    УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, АСИСТЕНТ ПРИПРАВНИК ПРИ КАТЕДРИ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ
 • 1987-1996     УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, АСИСТЕНТ НА ПРЕДМЕТУ ДИПЛОМАТИЈА И ДИПЛОМАТСКА ИСТОРИЈА И ДОДИПЛОМСКОМ СЕМИНАРУ ЕВРОПА И ЕВРОПСКИ ОДНОСИ
 • 1996-2002    УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, ДОЦЕНТ НА ПРЕДМЕТИМА ДИПЛОМАТИЈА И ДИПЛОМАТСКА ИСТОРИЈА И ЕВРОПСКИ ОДНОСИ
 • 1999-2002   САВЕЗНА ЈАВНА УСТАНОВА „МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА“ – ДИРЕКТОР И ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ЧАСОПИСА И ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
 • 2002-2009   УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА
 • 2007-2008    УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МАРКЕТИНГ, БАЊА ЛУКА (БиХ), ПРОФЕСОР ПО ПОЗИВУ ЗА ДИПЛОМАТСКЕ СТУДИЈЕ
 • 2008-2010     УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ – ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ПАЛЕ (БиХ), ПРОФЕСОР ПО ПОЗИВУ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ
 • 2009 до данас – УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МЕЂУНАРОДНИХ СТУДИЈА

 

ВАЖНИЈИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ПРЕД ИЗБОР И ПО ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА

 1. Дипломатија у Међународним односима. Београд: Факултет политичких наука, Чигоја штампа, 389 стр. ISBN 978-86-7558-590-9
 2. „Теоријски и истраживачки проблеми међународних студија: случајеви европске интеграције и дипломатије“. Политичка ревија. Год. 7, бр. 4, стр. 1183-1208. ISSN 1451-4281
 3. „Региони у ‘старом’ и ‘новом’ регионализму: успостављање новог ‘нивоа анализе’ светске политике“. Српска политичка мисао. Вол. 25, бр. 3, стр. 103-133. ISSN 0354-5989
 4. „Предвиђање тежишних праваца међународних односа после глобалне кризе“. Српска политичка мисао. Вол. 28, бр. 2, стр. 297-333. ISSN 0354-5989
 5. „Осујећивање глобализације: значење НАТО агресије на СРЈ десет година после“. У Косово и Метохија у цивилизацијским токовима : међународни тематски зборник (уред. Урош Шуваковић, Драги Маликовић). Књига 4, Социологија и друге друштвене науке, стр. 801-832. Косовска Митровица: Универзитет у Приштини – Филозофски факултет, Београд: Службени гласник. ISBN 978-86-80273-53-2 (за издавачку целину ISBN 978-86-80273-49-5)
 6. „Да ли је дипломатија данас одржива?“. Међународни проблеми. Год. 62, бр. 4, стр. 641-677. ISSN 0025-8555 doi:10.2298/MEDJP1004641S
 7. „Дипломатија насловних страна: да ли медији имају моћ рамљења међународног мира?“. У Медији и култура мира на Балкану (уред. Бранислав Стевановић, Александра Костић, Љубиша Митровић). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 295-315. ISBN 978-86-7379-194-4
 8. “Политика у мрежи: спрезање медија, дипломатије и јавности у нову научну парадигму међународне, светске и глобалне политике“. У Наука и политика. Зборник радова са међународног научног скупа Наука и политика, Пале, 22-23. мај 2010 (уред. Милош Ковачевић и Миленко Пикула). Књига 5, том 2, стр. 349-366. ISSN 1840-2402. Пале, БиХ: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, ДИС Company. ISBN 978-99938-47-31-1 ISBN 978-99938-47-31-1
 9. „Глобална партнерства и идентитети“. У Србија у европском и глобалном контексту (уред. Радмила Накарада и Драган Живојиновић). Београд: Факултет политичких наука, Чигоја штампа, стр. 65-100. ISBN 978-86-84031-59-6
  Стефановић-Штамбук, Јелица (први уредник), Благоје Бабић (уред.) 2014. The Aggression: Consequences of NATO Aggression against the FR Yugoslavia 1999. Belgrade: Belgrade forum for a world of equals,Donat Graf. ISBN 978-86-83965-42-7

ВАЖНИЈИ ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

1991-1992 РУКОВОДИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЕВРОПСКОГ ПРОЈЕКТА ТЕМПУС ЗЕП Бр.2725-91 ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ (TEMUPS JOINT EUROPEAN PROJECT JEP No. 2725-91 EUROPEAN STUDIES IN POLITICS) финансираног средствима Комисије Европских заједница чији су носиоци били Факултет политичких наука Универзитет у Београду, Центар за међународне студије Факултета политичких наука Универзитета у Београду, Институт за међународну политику и привреду, Београд, ЕЛИАМЕП, Атина, Грчка, Европски универзитетски институт, Фиренца, Италија и Универзитет у Нансију, Нанси Француска.

1991-1995 СТРУКТУРНЕ ПРОМЕНЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА МЕЂУНАРОДНИ ПОЛОЖАЈ И РАЗВОЈНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ СРБИЈЕ И ЈУГОСЛАВИЈЕ. Носилац пројекта које је финансирало Министарство за науку Републике Србије били су Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар за међународне студије Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Институт за међународну политику и привреду, Београд.

1996-2000 ЈУГОСЛАВИЈА, БАЛКАН И ЕВРОПА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА. Носиоци пројекта које је финансирало Министарство за науку Републике Србије били су Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар за међународне студије Факултета политичких наука Универзитета у Београду и Институт за међународну политику и привреду.

2011-2015 ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ СРБИЈЕ У РЕГИОНАЛНОМ И ГЛОБАЛНОМ КОНТЕКСТУ. Основно истраживање Универзитета у Београду –  Факултет политичких наука. бр. 179076 које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2011-2015 КОНФЛИКТИ И КРИЗЕ: САРАДЊА У СРБИЈИ И РЕГИОНУ У 19 И 20 ВЕКУ. Интегрално и интердисциплинарно истраживање Института за савремену историју, Београд, Универзитета у Београду – Факултета за безбедност, Универзитет у Београду –  Факултет политичких наука, Балканолошког института САНУ, Београд и Универзитета у Београду – Филозофског факултета Одсека за историју бр. 47030 које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕЂУНАРОДНИМ СТРУЧНИМ ГРУПАМА

 • УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ (International Studies Association – ISA)
 • МЕЂУНАРОДНО СОЦИОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ (International Sociological Association – ISA)
 • АКАДЕМСКИ САВЕТ СИСТЕМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (Academic Council of the United Nations System – ACUNS)
 • ЕВРОПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ (European International Studies Association –  EISA)
 • АМЕРИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ (American Political Science Association – APSA)
 • 2015 РАДНА ГРУПА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ НЕЦЕНТРАЛНЕ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ УДРУЖЕЊА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ (2015 ISA Working Group on Sub-State Diplomacy)
 • 2016 РАДНА ГРУПА ЗА СТРАТЕШКЕ УВИДЕ УДРУЖЕЊА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ СТУДИЈЕ (2016 ISA Working Group on Strategic Foresight)

 

ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 • Европски експерт COST (ЕВРОПСКОГ ППРОГРАМА ЗА САРАДЊУ У ДОМЕНУ НАУЧНИХ И ТЕХНОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА / Еuropean co-operation in the field of scientific and technical research – COST)
 • Члан Уређивачког одбора међународног часописа European Perspectives: Journal on European Perspectives of the Western Balkans. ISSN 1855-7695
 • Страни језици: енглески и француски, говорни италијански, шпански и турски, пасивно знање руског
 • Добитник 1981. године Октобарске награде града Београда за најбоље научне радове студената за научноистраживачку студију Компаративна анализа наставних планова Факултета политичких наука у Југославији
 • Добитник од 1978. до 1981. Годишњих награда Универзитета у Београду за изузетан успех у студирању
 • Добитник 1977. i 1973. године Републичких средњошколских и ученичких награда „Мика Алас“ за природне науке и „Светозар Марковић“ за друштвене науке

 

КОНТАКТ

Електронска адресе за професионалне контакте: vzorin@gmail.com

Електронска адреса за студенте основних академских студија: helppregovori@gmail.com

Електронска адреса за студенте мастер и докторских академских студија: dsa.ydms@gmail.com

Информације

Предмети које предаје