Милица Јоковић

асистент др

Образовање

 

2013 – данас Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, докторске академске студије, смер: Студије кулуре и медија; Пријављена и одобрена тема докторске дисерације под називом: Утицај традиције на формирање коруптивног обрасца понашања у Србији – антрополошко-културолошки и  политиколошки приступ; Просечна оцена током студија: 9,83;

2012 – 2013    Универзитет у Београду – Факултет политичких  наука, мастер академске студије политикологије: смер: Политичка анлитика и менаџмент у политици; Мастер рад Политичка моћ и системска корупција одбрањен са оценом 10; Просечна оцена током студија: 10;

2012 – 2013    Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, специјалистички програм иновације знања – програм сталног усавршавања Антикоруптивне вештине;

2008 – 2012    Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, основне академске студије, смер: Социјална политика и социјални рад; Просечна оцена током студија: 9,51;

2004 – 2008    XIII београдска гимназија: друштвено – језички смер;

 

Кретање у каријери

 

2017 – данас   Асистент за ужу научну област Политиколошко – социолошке студије,  Факултет политичких наука, Универзитет у Београду;

2012 – 2017    Сарадник у настави на предметима: Социологија, Медијска етика,  Политичка антропологија, Политичка моћ, Морал и политика, Институције  и корупција – Факултет политичких наука, Универзитет у Београду;

 

Учешће у пројектима

 

2014 – данас  Истраживач – сарадник на научноистраживачком пројекту „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“ (евиденциони  број: 179076) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;

2013                Пројекат: „Пројектна превенција: ефективни алат за смањење  корупције“;  Стажирање у оквиру Службе за контролу финансирања политичких  субјеката у Агенцији за борбу против корупције Републике Србије;

2012                Пројекат: „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, Немачке организације за техничку сарадњу – GIZ (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit)  који је спроведен у сарадњи са Министарством просвете и науке и Министарством омладине и спорта  Републике Србије;

2011 – 2012    Пројекат: ,,Активно тражим посао“ који је спроведен у сарадњи са заједничким програмом Канцеларије за младе општине Палилула и   Уједињених нација „Запошљавање и миграција младих“;

 

Објављени радови

 

 • Čedomir, Čupić, Milica Joković, „Populizam i ogoljeni pragmatizam“, u: Zbornik, Populizam (urednik: Zoran Lutovac), Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanje i javno mnjenje, Beograd, 2017, str. 33-48.
 • Dr Čedomir Čupić, Milica Joković, „Medijske informacije – etičke dileme i moralne posledice“, časopis, Medijski dijalozi, broj 24/2016, str. 9-32.
 • Čedomir Čupić, Milica Joković, „Seobe i deobe – kultura šoka ili razvoja – antropološko-kulturološki i politikološki pristup“, u: Zbornik, Seobe i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd, 2016, str. 59-68.
 • Čedomir Čupić, Milica Joković, „Političar i politički identitet“, u: Zbornik, Politički identet Srbije u globalnom i regionalnom kontekstu (uredila: prof. dr Vesna Knežević-Predić), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015, str. 11-23.
 • Милица С. Јоковић, „Употреба демократије и државе у популистичке и тоталитарне сврхе савремених властодржаца“, часопис, Српска политичка мисао, број 2/2015, стр. 71-89.
 • Milica Joković, „Kultura i granice – globalizacija i getoizacija“, u: Zbornik, Globalizacija i kultura, Institut društvenih nauka, Beograd, 2015, str. 281-287.
 • Милица Јоковић, „Трагање за тајнама људске природе“, (приказ књиге Слободана Г.Марковића), часопис, Hereticus, број 1-2/2014, стр. 300-304.
 • Milica Joković, „Mediji i moć“ (prikaz knjige Stjuarta Hola), časopis, Godišnjak, broj 12/2014, str. 161-163.
 • Milica Joković, „Izvori finansiranja izbornih kampanja (Analiza finansiranja izbornih kampanja 2012. u Srbiji)“, časopis, Politički život, broj 10/2014, str. 83-95.
 • Čedomir Čupić, Milica Joković, „Značaj obrazovanja za formiranja obrazaca kulture dijaloga, tolerancije i pozitivnih emocija – Prilog razvoju nove obrazovne kulturne politike“, u: Zbornik, Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd, 2013, str. 222-233.
 • Čedomir Čupić, Milica Joković, „Poverenje kao preduslov za održanje manjina i prihvatanje manjinskih identiteta“, časopis, Politički život, broj 9/2013, str. 25-35.
 • Čedomir Čupić, Milica Joković, „Modeli za sistemsku borbu protiv korupcije“, časopis, Godišnjak, broj 9/2013, str. 193-210.

 

Стипендије

 

2014-2017       Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за студенте докторских академских студија

2013-2014       Стипендија града Београда

2011-2013       Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за студенте основних академских студија

 

Милица Јоковић
Stay in Touch

Courses Taught