Цивилно друштво и синдикати

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 2 изборни 2+2 6 2012.

 

Циљ предмета:

Циљ курса је да се студенти упознају са тематиком цивилног друштва, која представља једну од одлика Модерне. Полази се од класичног појма цивилнога друштва, а затим се указује на савремене иновације у тој области. Однос цивилнога друштва и државе је кључна релација за разумевање оба феномена. Цивилном друштву се приступа као отвореном и ризичном друштву. Посебна пажња се посвећује односу демократије и цивилности. Разматра се и однос економије и цивилнога друштва. Други део курса посвећен је критици социјализма, рата и етничких сукоба. У трећем делу курса разматрају се питања цивилног друштва у посткомунизму и у процесима демократизације

Исход предмета:

Од студената се очекује да савладају тематику цивилног друштва и да се оспособе за разумевање сложеног односа цивилне и политичке сфере, то јест грађана и државе. Курс обезбеђује да студенти упознају и савладају нормативно-вредносну матрицу цивилнога друштва. Истовремено их оспособљава за практичан ангажман у цивилном, непрофитном сектору који је у успону у свим савременим друштвима, а посебно у посткомунистичким друштвима у транзицији.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Настанак и развој цивилнога друштва; Савремени концепт цивилнога друштва; Однос цивилног друштва и државе; Демократија и цивилност; Економија и цивилно друштво; Социјализам: затворено уместо отвореног цивилног друштва; Рат, међуетнички сукоби и цивилно друштво; Интересни плурализам и цивилно друштво; Мултикултуралност и цивилно друштво; Синдикати и цивилно друштво; Цивилно друштво, услови и стратегије демократских промена; Цивилно друштво и политичка култура; Невладине организације и успон непрофитног сектора

Практична настава:
Студијски истраживачки рад

 

 

Информације о предмету