Правни акти, планови и извештаји

Правни акти:

Статут Универзитета у Београду – Факултета политичких наука

Одлука о измени и допуни Статута УБ-ФПН бр. 1

Одлука о измени и допуни Статута УБ-ФПН бр. 2

 

Правилник о академској честитости студената

Пријава за етичко одобрење истраживања за потребе дисертације

Пријава за етичко одобрење истраживачког пројекта

 

Стратегија обезбеђења квалитета

Акциони план комисије за обезбеђење и унапређење квалитета рада

Изјава о политици обезбеђења квалитета

Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета рада

Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета

 

Пословник научно-наставног већа

Пословник о раду Већа за студије другог и трећег степена

Одлука о измени и допуни Пословника о раду Већа за студије 2. и 3. степена УБ-ФПН

Пословник о раду Савета Факултета

Правилник о саставу, начину рада и надлeжностима Савета послодаваца УБ-ФПН

 

Правилник о наставној литератури УБ-ФПН

Правилник о мерилима за утврђивање школарине и пружање услуга студентима УБ-ФПН

 

Правилник о мастер академским студијама

Правилник о изменама и допунама Правилника о мастер академским студијама

Правилник о изменама и допунама Правилника о мастер академским студијама бр.2

Правилник о изменама и допунама Правилника о мастер академским студијама бр.3

Одлука о обављању стручне праксе на мастер академским студијама УБ-ФПН

 

Правилник о докторским студијама

Правилник о измени и допуни правилника о докторским студијама

Правилник о изменама и допунама Правилника о докторским студијама бр. 2

Правилник о пријави, оцени и одбрани докторске дисертације

Одлука о измени и допуни Правилника о пријави, оцени и одбрани докторске дисертације

Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле квалитета кратких програма студија на УБ-ФПН

 

Правилник о научноистраживачким центрима

Одлука о измени и допуни Правилника о научноистраживачким центрима

 

Правилник о критеријумима и начинима пружања подршке студентима из осетљивих друштвених група

 

Правилник за избор у истраживачка звања на УБ-ФПН

Одлука о коришћењу потврда о објављеним радовима у сврхе избора у наставна звања

Закључак о издавачима М11-14

 

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Одлука о измени и допуни Правилника о безбедности и здрављу на раду

 

Правила о дисциплини и понашању запослених на УБ-ФПН

Одлука о измени и допуни Правила о дисциплини и понашању запослених бр.1

Одлука о измени и допуни Правила о дисциплини и понашању запослених бр.2

 

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности УБ-ФПН

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања УБ-ФПН

Правилник о поступку утврђивања и мерама за повреде дисциплине и понашања запослених у вези са сексуалним узнемиравањем и уцењивањем

Правилник о унутрашњем узбуњивању

 

Правилник о заштити података о личности УБ-ФПН

Обавештење о обради података о личности за запослене

Обавештење о обради података о личости за студенте

Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности

Захтев за остваривање права поводом извршеног увида

 

Пословник Стамбене комисије

Правилник о решавању стамбених потреба запослених

Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању стамбених потреба запослених

 

Правилник за избор сарадника на УБ-ФПН

Правилник о изменама и допунама Правилника за избор сарадника на УБ-ФПН

Одлука о избору у звање сарадника ван радног односа (сарадник практичар)

 

Правилник о раду Службе библиотеке и документације

Правилник о издавачкој делатности УБ-ФПН

 

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама УБ-ФПН

 

Информација о броју запослених на УБ-ФПН

Информација о финансирању УБ-ФПН из буцетских средстава 2017

Информација о лицу за заштиту података о личности

Информација о лицима задуженим за одређене послове на УБ-ФПН

 

Пословник Студентског парламента УБ-ФПН

Правилник о избору чланова Студентског парламента УБ-ФПН

Oдлука о расписивању избора за Студентски парламент УБ ФПН

 

Спречавање злостављања на раду

 

Одлуке о висини школарине:

Одлука о утврђивању висине школарине на студијским програмима основних академских студија за самофинансирајуће студенте УБ-ФПН у школској 2022/23. години

Одлука о утврђивању висине школарине на студијским програмима основних академских студија за студенте стране држављане УБ-ФПН у школској 2022/23. години

Одлука о утврђивању школарине на студијским програмима другог степена високог образовања УБ-ФПН у школској 2022/23. години

Одлука о утврђивању висине школарине на студијским програмима другог степена високог образовања за студенте стране држављане УБ-ФПН у школској 2022/23. години

Одлука о утврђивању висине школарине на студијским програмима трећег степена високог образовања које се изводе на УБ-ФПН у школској 2022/23. години

Одлука о утврђивању висине школарине на студијским програмима трећег степена високог образовања за студенте стране држављане УБ-ФПН у школској 2022/23. години

Одлука о утврђивању висине школарине на студијском програму првог степена високог образовања Специјалистичке струковне студије Политикологије – европске студије за самофинансирајуће студенте УБ-ФПН у школској 2022/23. години

Планови рада:

План рада за 2024. годину

План рада за 2023. годину

План рада за 2022. годину

План рада за 2021. годину

План рада за 2020. годину

План рада за 2019. годину

План рада за 2018. годину

План рада за 2017. годину

План рада за 2016.годину

План рада за 2015.годину

План рада за 2014.годину

План рада за 2013.годину

План рада за 2012.годину

План рада за 2011.годину

План рада за 2010.годину

План рада за 2009.годину

План рада за 2008.годину

Планови набавки:

План ЈН ФПН за 2022

Извештаји о раду:

Годишњи извештај за 2023. годину

Годишњи извештај за 2022. годину

Годишњи извештај за 2021. годину

Годишњи извештај за 2020. годину

Годишњи извештај за 2019. годину

Годишњи извештај за 2018. годину

Годишњи извештај за 2017. годину

Годишњи извештај за 2016.годину

Годишњи извештај за 2015.годину

Годишњи извештај за 2014.годину

Годишњи извештај за 2013.годину

Годишњи извештај за 2012.годину

Годишњи извештај за 2011.годину

Годишњи извештај за 2010.годину

Годишњи извештај за 2009.годину

Годишњи извештај за 2008.годину

Годишњи извештај за 2007.годину

Извештаји о самовредновању:

Извештај о самовредновању УБ-ФПН (2017-2020)

Извештај о самовредновању УБ-ФПН (2008-2011)

Извештај о самовредновању УБ-ФПН (2005-2008)