Делатност

Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области политичких наука, новинарства и комуникологије, међународних студија, социјалне политике и социјалног рада, а која се остварује кроз организацију основних академских студија, мастер академских студија, специјалистичких академских студија, докторских академских студија, основних струковних студија, специјалистичких струковних студија, мастер струковних студија, кратких програма студија и образовања током читавог живота.

Делатност Факултета је:

1.  Универзитетско образовање – шифра: 85.42

 Факултет има следеће врсте универзитетског образовања:

 • Основне академске студије,
 • Мастер академске студије
 • Специјалистичке академске студије
 • Докторске академске студије
 • Основне струковне студије
 • Специјалистичке струковне студије
 • Остало образовање: шифра 85.59
 • Помоћне образовне делатности: шифра 85,60

2. Научно-истраживачки рад:

Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наука: шифра 72.20

Други послови који су у функцији делатности Факултета:

1. Издавачка делатност

 • Издавање књига – шифра 58.11
 • Издавање новина – шифра 58.13
 • Издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14
 • Снимање и издавање звучних записа и музике – шифра 59.20
 • Остала издавачка делатност – шифра 58.19
 • Умножавање снимљених записа – шифра 18.20

2. Делатност библиотека и архива – шифра 91.01

3. Делатност новинских агенција – шифра 63.91

4. Рачунарско програмирање – шифра 62.01

5. Управљање рачунарском обрадом – шифра 62.03

6. Обрада података, хостинг и сл. – шифра 63.11

7. Издавање рачунарских игара – шифра 58.21

8. Издавање осталих софтвера – шифра 58.29

9. Веб портали – шифра 63.12

10. Остале услуге информационе технологије – шифра 62.09

11. Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења – шифра 73.20

12. Управљање економским субјектом – шифра 70.10

13. Делатност комуникација и односа са јавношћу – шифра 70.21

14. Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем – шифра 70.22

15. Делатност рекламних агенција – шифра 73.11

16. Медијско представљање – шифра 73.12

17. Превођење и услуге тумача – шифра 74.30

18. Комбиноване канцеларијско-административне услуге – шифра 82.11

19. Фотографирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка – шифра 82.19

20. Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма – шифра 59.11

21. Емитовање радио-програма – шифра 60.10

22. Производња и емитовање телевизијског програма – шифра 60.20

23. Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама – шифра 47.61

24. Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама – шифра 47.62.

Факултет може, на основу споразума са другим високошколским установама, односно вискошколским јединицама, учествовати у организацији и извођењу мултидисциплинарних, односно интердисциплинарних студија, студија за стицање заједничке или дупле дипломе и научноистраживачке делатности.

Факултет закључењем уговора, односно пословног аранжмана са домаћом или страном високошколском установом изван састава Универзитета не сме нарушити интерес Универзитета у Београду, односно високошколске установе у њеном саставу.

Факултет може са одговарајућим правним лицима (наставним базама Факултета) склапати споразуме ради извођења стручне праксе.