Делатност

Факултет је високошколска установа, односно високошколска јединица са својством правног лица у саставу Универзитета у Београду (групација друштвено-хуманистичких наука) са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

Оснивач Факултета је Република Србија.
Факултет је основан Законом о факултету политичких наука (“Службени гласник СР Србије” бр. 48/68).
Факултет самостално иступа у правном промету, за своје обавезе одговара својом имовином. – потпуна одговорност – (П.О.).
Факултет је регистрован код Трговинског суда у Београду (решење: Фи. 9771/78 од 14. фебруара 1980).
Матични број Факултета је: 07028121.
Шифра делатности Факултета је: 80325.

Делатност Факултета

Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и матичношћу која произлази из акредитованих студијских програма у области политичких наука, новинарства и комуникологије, међународних студија, социјалне политике и социјалног рада, а која се остварује кроз организацију основних академских студија, дипломских академских студија (мастер), специјалистичких академских студија, докторских академских студија, основних струковних студија, специјалистичких струковних студија и образовања током читавог живота.

Делатност Факултета је:
Универзитетско образовање – шифра: 80325
Факултет има следеће врсте универзитетског образовања:
основне академске студије,
дипломске академске студије (мастер)
докторске академске студије
специјалистичке студије за иновацију знања

Научно-истраживачки рад – шифра: 73201
Делатност Факултета обухвата послове истраживања и развоја (основна, примењена и развојна истраживања): научно-истраживачки пројекти, студије, анализе, елаборати, научни и стручни скупови и друго (шифра: 73) и то:
истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама (73105)
истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама (73201)
истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама (73202)
Образовање током читавог живота, програми сталног стручног усавршавања.

Други послови који су у функцији делатности Факултета:

 1. издавачка делатност (шифра: 221)
  издавање књига, брошура и других публикација (22110)
  издавање новина (22120)
  издавање часописа и сличних периодичних издања (22130)
  остала издавачка делатност (22150)
 2. библиотечка делатност (шифра: 92511)
 3. компјутерске и сродне активности (шифра: 72), и то:
  пружање савета и израда компјутерских програма (шифра: 72200)
  обрада података (шифра: 72300)
  изградња база података (шифра: 72400)
  остале активности у вези са компјутерима (шифра: 72600)
 4. истраживање тржишта и испитивање јавног мнења (шифра: 74130)
 5. консалтинг и менаџмент послови (шифра: 74140)
 6. креирање и спровођење пропагандних кампања, медијско
  представљање (шифра 74402),
 7. секретарске и преводилачке активности (шифра 74830),
 8. радио и ТВ активности (шифра 92200),
 9. делатност новинских агенција (шифра 92400),
 10. трговина на мало књигама, новинама и писаним материјалом
  (шифра: 52470)
 11. документационо-информациона делатност.

Факултет може, на основу споразума са другим високошколским установама, односно вискошколским јединицама, учествовати у организацији и извођењу мултидисциплинарних, односно интердисциплинарних студија, студија за стицање заједничке дипломе и научноистраживачке делатности.

Факултет закључењем уговора, односно пословног аранжмана са домаћом високошколском установом изван састава Универзитета не сме нарушити интерес Универзитета, односно високошколске јединице у њеном саставу.

Факултет може са одговарајућим правним лицима (наставним базама Факултета) склапати споразуме ради  извођења  практичне наставе.