Организација

Организационе јединице Факултета су: наставно‑научна јединица и стручна служба.

Наставно-научна јединица 

Наставно‑научну организациону јединицу чине наставници и сарадници Факултета. Она обавља наставну и научно‑истраживачку делатност у остваривању основних академских, дипломских академских (мастер), докторских академских, специјалистичких студија за иновацију знања, као и остваривању образовања током читавог живота.
У оквиру наставно‑научне организационе јединице формирају се Одељења, катедре, Кабинет за стране језике и Научноистраживачки центри Факултета.

На Факултету делују следећа одељења:

 • Политиколошко одељење,
 • Одељење за међународне студије,
 • Новинарско-комуниколошко одељење,
 • Одељење за социјалну политику и социјални рад.

У оквиру наставно-научне организационе јединице, на предлог једног или више одељења Факултета, Наставно-научно веће донеће одлуку о формирању катедри Факултета.
У оквиру наставно-научне организационе јединице организују се научноистраживачки центри Факултета.
На оснивање, организацију и рад научноистраживачких центара Факултета примењује се Правилник о научноистраживачким центрима Факултета.

Стручни органи 

Стручни органи Факултета су:

 • Наставно-научно веће Факултета,
 • Изборно веће Факултета,
 • Веће за студије II и III степена,
 • Веће одељења,
 • Катедра,
 • Кабинет за стране језике.

Стручна служба

Стручна служба обавља административне, правне, кадровске, материјално-финансијске, библиотечке, техничке, помоћне и друге опште послове за потребе деловања Факултета.

Стручну службу чине следеће службе:

 • Служба за наставу и студентска питања првог степена високог образовања
 • Служба за наставу и студентска питања другог и трећег степена високог образовања
 • Служба за опште послове

– Одсек за портирске послове и заштиту од пожара

 • Служба за финансијске и рачуноводствене послове
 • Рачунарски центар
 • Служба библиотеке