Студентски парламент

Студентски парламент Универзитета у Београду Факултета политичких наука је представничко тело студената дефинисано Статуом као орган Факултета. Представници у Парламенту бирају се од стране студената, а у складу са Законом о високом образовању, Статутом и надлежним правилницима. Студентски парламент предлаже и Студента продекана, члана деканског колегијума из реда студената, чији избор врши Савет Универзитета у Београду Факултета политичких наука, уколико испуњава потребне услове предвиђене релевантним позитивноправним нормама.

Студенткиња продеканка: Андријана Миливојевић
телефон: 061/3973894
е-пошта: andrijanamilivojevic12@gmail.com

Председник студентског парламента: Сава Шебек
телефон: 064/1360542
е-пошта: savasebek25@gmail.com

Студентски парламент
Интернет презентација: parlament.fpn.bg.ac.rs
е-пошта: studentski.parlament@fpn.bg.ac.rs

Друштвене мреже: