Пословођење

Декан је руководилац Факултета и орган пословођења у сарадњи са деканским колегијумом.

Декан Факултета:

 1. представља и заступа Факултет,
 2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Факултета,
 3. председава Наставно-научним и Изборним већем Факултета, припрема и предлаже дневни ред седница Наставно-научног и Изборног  већа,
 4. доноси опште акте у складу са законом и овим Статутом,
 5. предлаже Наставно-научном већу и Савету Факултета мере за унапређење рада Факултета,
 6. спроводи одлуке Наставно-научног већа и Савета Факултета,
 7. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење,
 8. предлаже Наставно-научном већу финансијски план Факултета,
 9. наредбодавац је за извршење финансијског плана,
 10. закључује уговоре у име Факултета,
 11. предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко тог износа уз сагласност Савета Факултета,
 12. учествује у раду Савета Факултета без права гласа,
 13. потписује дипломе и додатке диплома,
 14. обавља промоцију, односно уручује дипломе о завршеним студијама првог и другог степена,
 15. одлучује у радноправним стварима у складу са прописима о радним односима,
 16. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актима Факултета.

Декански колегијум чине декан и продекани Факултета.

У раду деканског колегијума учествује студент-продекан када се разматрају питања из његове надлежности.

Ради разматрања питања од интереса за Факултет, декан може сазвати проширени декански колегијум у који улазе и шефови већа одељења.

У 2021. години реизабран је декан, који је заједно са деканским колегијумом ступио на дужност 01. октобра 2021. године.

Декан: 

проф. др Драган Р. Симић

Продекани: 

проф. др Наталија Перишић, продекан за студије првог степена високог образовања

проф. др Дарко Надић, продекан за студије другог и трећег степена високог образовања

проф. др Немања Џуверовић, продекан за научноистраживачку делатност

проф. др Марко Симендић, продекан за развој

в.д. студента продекана:

Андријана Миливојевић

Управник – менаџер:

мр Жарко Пауновић

Секретар:

Бранка Попадић