Управљање

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

 1. петнаест представника Факултета, и то:

тринаест (13) представника које бира Наставно-научно веће Факултета и

два (2) представника које бирају остали запослени,

 1. четири представника Студентског парламента Факултета,
 2. осам представника оснивача.

Мандат чланова Савета Факултета је четири године, са изузетком студентских представника чији мандат траје две године.

Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих чланова, тајним гласањем.

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет Факултета:

1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.

ЧЛАНОВИ САВЕТА

Председник Савета:

Проф. др Душан Вучићевић

Заменица председника Савета:

Доц. др Јелена Лончар

Представници Наставно-научног већа:

 1. Проф. др Марко Вековић
 2. Доц. др Марко Дашић
 3. Проф. др Филип Ејдус
 4. Доц. др Милан Крстић
 5. Асист. МА Кристина Милић
 6. Проф. др Ђорђе Павићевић
 7. Асист. МА Данијела Павловић
 8. Асист. МА Агатина Петровић
 9. Доц. др Ивана Радић Милосављевић
 10. Доц. др Горан Тепшић
 11. Проф. др Марко Тмушић

Представници које бирају запослени у Стручној служби Универзитета у Београду – Факултета политичких наука:

 1. Шмидлинг Кристина
 2. Данијела Милић

Представници студената:

 1. Мирослав Дешић
 2. Андријана Миливојевић
 3. Лазар Стојковић
 4. Милош Преочанин

Представници оснивача:

 1. Проф. др Урош Шуваковић
 2. Проф. др Јован Базић
 3. Војин Ђурђевић, дипл.политиколог
 4. Данило Потпарић, мастер правник
 5. Јадранка Јоксимовић
 6. Маја Гојковић, потпредседница Владе и министарка културе
 7. Милан Мацура, мастер правник
 8. Никола Лазић, мастер политиколог