Управљање

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

 1. петнаест представника Факултета, и то:

тринаест (13) представника које бира Наставно-научно веће Факултета и

два (2) представника које бирају остали запослени,

 1. четири представника Студентског парламента Факултета,
 2. осам представника оснивача.

Мандат чланова Савета Факултета је четири године, са изузетком студентских представника чији мандат траје две године.

Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих чланова, тајним гласањем.

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет Факултета:

1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.

ЧЛАНОВИ САВЕТА

Председница Савета:

проф. др Невенка Жегарац, представник ННВ Факултета

Представници Наставно-научног већа:

 1. Атлагић др Синиша
 2. Бешић др Милош
 3. Вековић др Марко
 4. Данковић Степановић др Сања
 5. Ђорђевић др Биљана
 6. Жегарац др Невенка
 7. Лончаревић др Катарина
 8. Радић Милосављевић др Ивана
 9. Тмушић др Марко
 10. Вучићевић др Душан
 11. Лончар др Јелена
 12. Крстић др Милан
 13. Бургунд Исаков др Анита

Представници које бирају запослени у Стручној служби Универзитета у Београду – Факултета политичких наука:

 1. Шмидлинг Кристина

 

Представници студената:

 1. Јована Перић
 2. Мирослав Дешић
 3. Ања Петровић
 4. Софија Мартиновић

Представници оснивача:

 1. Проф. др Урош Шуваковић
 2. Проф. др Јован Базић
 3. Војин Ђурђевић, дипл.политиколог
 4. Данило Потпарић, мастер правник
 5. Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције
 6. Маја Гојковић, потпредседница Владе и министар културе и информисања
 7. Милан Мацура, мастер правник
 8. Никола Лазић, мастер политиколог