Управљање

Главни орган управљања Факултетом је Савет Факултета који чине:

 

 1. петнаест представника Факултета, и то:

       тринаест (13) представника које бира Наставно-научно веће Факултета и

       два (2) представника које бирају остали запослени,

 1. четири представника Студентског парламента Факултета,
  3. осам представника оснивача.

  Мандат чланова Савета Факултета је четири године, са изузетком студентских представника чији мандат траје две године.

Савет Факултета бира председника Савета и његовог заменика, из реда својих чланова, тајним гласањем.
Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета. Савет Факултета:
1. доноси Статут Факултета,
2. бира и разрешава декана Факултета,
3. доноси финансијски план Факултета,
4. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
5. усваја план коришћења средстава за инвестиције,
6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
8. доноси одлуку о висини школарине,
9. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
10. подноси оснивачу извештај о пословању, најмање једном годишње,
11. бира председника и заменика председника Савета Факултета ,
12. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Факултета.

 

Председница Савета:

проф. др Невенка Жегарац, представник ННВ Факултета

 

У 2018. години изабрани су и нови чалнови Савета – мандат за школску 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. и 2021/2022. годину.

Представници Наставно-научног већа:

 1. Атлагић др Синиша
 2. Бешић др Милош
 3. Вековић др Марко
 4. Данковић Степановић др Сања
 5. Ђорђевић др Биљана
 6. Жегарац др Невенка
 7. Лончаревић др Катарина
 8. Милојевић др Ана
 9. Радић Милосављевић др Ивана
 10. Симендић др Марко
 11. Тмушић др Марко
 12. Хрњаз др Милош
 13. Џуверовић др Немања

 

Представници које бирају запослени у Стручној служби Универзитета у Београду – Факултета политичких наука:

 1. Ристић Гордана
 2. Шмидлинг Кристина

 

Представници студената:

 1. Алексов Александра
 2. Васић Матија
 3. Ранковић Петар
 4. Смиљанић Маргарета