Докторске академске студије – Политиколошко-социолошка истраживања

Студијски програм је акредитован 2022. године.

Семестар: 1

Тематски изборни блок 1 (бира се 2 од 7 предмета)

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Репрезентација и политичке институције 1 Изборни 4+0 10
Социјални капитал, партиципација и друштвене промене 1 Изборни 4+0 10
Политичке партије и избори 1 Изборни 4+0 10
Идентитет и национализам на Балкану 1 Изборни 4+0 10
Медији и масовна политичка персуазија 1 Изборни 4+0 10
Теорије и политика рода 1 Изборни 4+0 10
Праксе демократске делиберације: од експеримента до институционализације 1 Изборни 4+0 10

 

Тематски изборни блок 2 (бира се 1 од 10 предмета)

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Репрезентација и политичке институције 1 Изборни 4+0 10
Социјални капитал, партиципација и друштвене промене 1 Изборни 4+0 10
Политичке партије и избори 1 Изборни 4+0 10
Идентитет и национализам на Балкану 1 Изборни 4+0 10
Медији и масовна политичка персуазија 1 Изборни 4+0 10
Теорије и политика рода 1 Изборни 4+0 10
Праксе демократске делиберације: од експеримента до институционализације 1 Изборни 4+0 10
Јавна сфера и медији 1 Изборни 4+0 10
Савремено решавање сукоба 1 Изборни 4+0 10
Миграције и држава благостања 1 Изборни 4+0 10

 

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Методологија политиколошко-социолошких истраживања 2 Обавезни 6+0 10
Истраживачки семинар 2 Обавезни 4+0 5

 

Теоријско-истраживачки приступи, посебне методе и технике (бира се 1 од 5 предмета)

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Напредни квантитативни методи у политиколошким истраживањима 2 Изборни 4+0 15
Норма, текст и контекст 2 Изборни 4+0 15
Онтолошки обрт у културној антропологији и теорији културе 2 Изборни 4+0 15
Рационални избор 2 Изборни 4+0 15
Јавни дискурс 2 Изборни 4+0 15

 

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Докторски семинар 3 Обавезни 3+0 10
Израда и одбрана критичког прегледа литературе о теми докторске дисертације 3 Обавезни 0+0 10
Израда и јавна одбрана нацрта пријаве дисертације 3 Обавезни 0+0 10

 

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад 4 Обавезни 0+0 14
Објављивање једног рада као резултата истраживања 4 Обавезни 0+0 10
Отворени докторски семинар/ представљање рада на научној конференцији 4 Обавезни 2+0 6

 

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Пријава докторске дисертације 5 Обавезни 0+0 5
Студијски истраживачки рад и писање дисертације 5 Обавезни 0+0 25

 

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Студијски истраживачки рад и писање дисертације 6 Обавезни 0+0 25
Одбрана докторске дисертације 6 Обавезни 0+0 5