Студије социјалне политике и социјалног рада

Универзитетско образовање за социјалну политику и социјални рад у Републици Србији почело је школске 1973/74. године на Факултету политичких наука (ФПН) у Београду. ФПН је прва високошколска установа у Србији за образовање социјалних радника и има најдужу традицију у томе.

Данас се образовање социјалних радника на ФПН реализује кроз комплексне интердисциплинарне студије. Пракса социјалног рада захтева знања о људском развоју и понашању, социјалним, економским и културним институцијама, као и о међусобној интеракцији ових фактора. Стога наши студенти стичу разноврсна теоријска и методолошка знања из различитих области. Оспособљавање за професију социјалних радника обухвата стицање знања из фундаменталних, теоријских и ужестручних предмета. Пратећи трендове у друштву, студијски програм оријентисан је на то да студентима презентује знања и омогући стицање вештина неопходних за рад у друштвеним условима који се стално мењају. Постојећи наставни планови и програми образују социјалне раднике компетентне за промишљање друштва, перципирање промена у њему, изазова, прилика и ризика којима су изложени појединци и друштвене групе, као резултат политика, програма и мера и/или њиховог изостанка. Нагласак образовања на методским комплексима социјалног рада, који омогућавају стицање професионалних способности и вештина потребних за рад у различитим подручјима праксе, ствара предуслове за компетентно деловање студената по завршетку студија.

Током основних академских студија студенти обављају стручну праксу која је конципирана у форми самосталних предмета. Тако им се пружају прилике за развијање професионалног идентитета социјалних радника чији је интегрални део примена знања, увежбавање и практиковање вештина „на терену“, односно у организацијама, установама и службама у којима раде социјални радници. Стручна пракса постоји на све четири године основних студија, а њено трајање се повећава из године у годину и гарантује студентима да ће се упознати и радити у свим врстама организација које се баве делатношћу социјалног рада и социјалне политике.

Промене на тржишту рада отварају нове могућности за запошљавање социјалних радника и нуде прилике за њихово додатно профилисање. Студенати имају могућност за запошљавање у установама социјалне заштите (попут центара за социјални рад итд), било да су намењене деци, младима, одраслим или старијим корисницима. Тако се они запошљавају на пружању услуга смештаја, дневних услуга у заједници, услуга процене и планирања, саветодавно–терапијских и социјално-едукативних услуга и услуга подршке за самосталан живот. Могућности за запошљавање наших студената постоје и ван система социјалне заштите, као што је запошљавање у установама здравствене заштите, у институцијама државне управе и локалне самоуправе, у образовним институцијама, у службама за запошљавање, у међународним и домаћим невладиним организацијама, као и у организацијама приватног сектора које пружају неке од наведених услуга, итд.

После завршетка основних академских студија стиче се звање дипломирани социјални радник.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студенти који су прву годину академских студија уписали 2022. године похађају наставу по студијском програму акредитованом 2022. године.

По студијском програму акредитованом 2015. године настава се изводи од академске 2015/2016. године. Студенти који су прву годину академских студија уписали пре 2015. године похађају наставу по програму акредитованом 2009. године.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2015. године

Семестар: 1

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Увод у политичку теорију 1 обавезан 2+2 6
Социологија 1 обавезан 2+2 6
Теорија социјалног рада 1 обавезан 3+1 6
Увод у психологију 1 обавезан 3+1 6
Академске вештине 1 обавезан 0+2 2
Стручна пракса 1 1 обавезан 2

 

Страни језици (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 1 изборни 0+2 2
Немачки језик I 1 изборни 0+2 2
Француски језик I 1 изборни 0+2 2

Семестар: 2

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Геронтологија 2 обавезан 2+1 5
Савремена политичка економија 2 обавезан 3+1 6
Социјална патологија 2 обавезан 2+1 5
Основи права 2 обавезан 3+1 6
Политичке идеологије 2 обавезан 3+1 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик I 2 изборни 0+2 2
Немачки језик I 2 изборни 0+2 2
Француски језик I 2 изборни 0+2 2

Семестар: 3

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политички систем Србије 3 обавезан 3+1 6
Политичка социологија савременог друштва 3 обавезан 2+2 6
Социјална психологија 3 обавезан 3+1 6
Социјални рад са појединцем 3 обавезан 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 3 изборни 0+2 2
Немачки језик II 3 изборни 0+2 2
Француски језик II 3 изборни 0+2 2

 

Изборни блок 1 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредна политика 3 изборни 3+1 6
Политичка економија 3 изборни 3+1 6

Семестар: 4

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Стручна пракса 2 4 обавезан 3
Социјална политика Србије 4 обавезан 3+1 6
Методологија политиколошких истраживања са статистиком 4 обавезан 2+2 6
Породично право 4 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 2 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Политичка социологија 4 изборни 2+2 6
Социјална и политичка екологија 4 изборни 4+0 6
Култура људских права 4 изборни 2+2 6

 

Страни језици (наставак)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Енглески језик II 4 изборни 0+2 2
Немачки језик II 4 изборни 0+2 2
Француски језик II 4 изборни 0+2 2

Семестар: 5

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјална политика Европске уније 5 обавезан 2+2 6
Упоредна социјална политика 5 обавезан 2+2 6
Социјални рад у заједници 5 обавезан 2+2 6
Социјални рад са групом 5 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Рехабилитација и социјална медицина 5 изборни 3+1 6
Међународни односи 5 изборни 2+2 6
Јавне политике 5 изборни 2+2 6

Семестар: 6

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Јавна управа 6 обавезан 2+2 6
Системи социјалне сигурности 6 обавезан 2+2 6
Социјални развој 6 обавезан 3+1 6
Стручна пракса 3 6 обавезан 2

 

Изборни блок 5 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Подручја социјалног рада 1 6 изборни 2+2 5
Заступање у социјалном раду 6 изборни 2+2 5
Економски систем Србије 6 изборни 2+1 5
Заштита деце у миграцијама 6 изборни 2+2 6

 

Изборни блок 4 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјални рад са старима 6 изборни 2+2 5
Социјални рад и болести зависности 6 изборни 2+2 5
Комуникацијске вештине 6 изборни 2+2 5
Политикологија религије 6 изборни 2+2 6

Семестар: 7

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Доктрине социјалне политике 7 обавезан 2+1 5
Међународна социјална политика 7 обавезан 2+1 5
Планирање социјалног развоја 7 обавезан 2+1 5
Ментално здравље 7 обавезан 3+1 5
Развојна психологија 7 обавезан 3+1 5

 

Изборни блок 6 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Системски приступ у социјалном раду 7 изборни 2+2 5
Европски регионализам 7 изборни 3+1 5

Семестар: 8

ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Саветовање и социотерапија 8 обавезан 2+2 5
Стручна пракса 4 8 обавезан 4
Етика социјалног рада 8 обавезан 3+1 5
Социјални рад са децом и младима 8 обавезан 2+2 5
Политички систем Европске уније 8 обавезан 2+2 6

 

Изборни блок 7 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Социјалне вредности религијских учења 8 изборни 3+1 5
Студије рода 8 изборни 2+2 6
Подручја социјалног рада 2 8 изборни 2+2 5