Докторске међународне и европске студије

Студијски програм ових докторских студија се састоји од два изборна подручја:  Међународна политика (која обухвата и курсеве о глобалним односима, међународном праву, међународној безбедности и студијама мира) и Европских студије. Смисао овакве поделе је да полазницима омогући да се определе за изучавање једног од два најважнија вида међународног деловања наше земље, као и да се тиме задовоље друштвене потребе за врхунским стручњацима и научним радницима који могу успешно да обављају најсложеније послове у тим областима друштвеног живота.

Током прве године студија студентима је омогућено да одаберу и неки од предмета са других докторских студија на Факултету, да би тиме самостално утицали на профилисање свог коначног знања комбиновањем ужег усмерења са оним научним дисциплинама политичких наука које сматрају корисним или потребним за што квалитетније обављање послова у пракси.

Смисао истраживачког семинара, курсева из теоријско-истраживачких приступа и докторског семинара је да полазнике овог – највишег – облика образовања што потпуније и што конкретније упути у знања и вештине потребне за самостални или тимски научно-истраживачки рад, првенствено у функцији истраживања и писања саме докторске тезе као рада којим, остварујући прве доприносе науци, доказују своју оспособљеност за будући научни и стручни рад.

Руководитељка: проф. др Маја Ковачевић

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Теоријско-епистемолошки и методолошки приступи 1 обавезан 6 10
Изборни блок 1 (бира се 1 од 3 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Глобални односи на почетку XXI века 1 изборни 4 10
Решавање сукоба у пост-хладноратовској ери 1 изборни 4 10
Политика проширења Европске уније у XXI веку 1 изборни 4 10
Изборни блок 2 (један предмет са других студијских програма)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Предмет са других студијских програма 1 изборни 4 10
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки семинар (докторске студије) 2 обавезан 4 10
Изборни блок 3 (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Глобално управљање 2 изборни 4 10
Систем управљања у Европској унији 2 изборни 4 10
Владавина права на универзалном и регионалном плану 2 изборни 4 10
Теоријско-истраживачки блок (бира се један предмет)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Концепти и методи у међународним и европским студијама 2 изборни 4 10
Рационални избор 2 изборни 4 10
Норма, текст и контекст 2 изборни 4 10
Квантитативни и квалитативни приступи у социјалним истраживањима 2 изборни 4 10
Истраживања политичке културе – теоријски и истраживачки приступи 2 изборни 4 10
Теоријско-истраживачки приступи и методе у теоријама културе и студијама медија 2 изборни 4 10
Начин израде методолошког оквира истраживања 2 изборни 4 10
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Докторски семинар 3 обавезан 2 10
Израда и одбрана критичког прегледа литературе о теми докторске дисертације 3 обавезан 10
Израда и јавна одбрана нацрта пријаве дисертације 3 обавезан 10
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад 4 обавезан 10
Објављивање једног рада као резултата истраживања 4 обавезан 10
Отворени докторски семинар 4 обавезан 10
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Пријава докторске дисертације 5 обавезан 25
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 5 обавезан 5
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Истраживачки студијски рад и писање дисертације 6 обавезан 25
Одбрана докторске дисертације 6 обавезан 5