Студенти

Факултет политичких наука подржава мобилност својих студената кроз разне видове привременог академског и професионалног усавршавања у иностранству које нуди Универзитет у Београду.

Студентска мобилност (размена) подразумева привремено студирање на другој високошколској установи у иностранству.

Студент може бити на размени најмање један, а највише два семестра током једног нивоа студија. Током периода мобилности студент мора бити уписан у текућу школску на свoм матичном факултету, на ком ће, по повратку са мобилности, наставити своје студије.

Три најчешћа вида мобилности за кандидате са Универзитета у Београду јесу следеће мобилности:

 • према билатералним споразумима,
 • CEEPUS програм,
 • Еразмус+ програм.

Више о свим наведеним програмима видети на: http://www.bg.ac.rs/mobilnost.php#mobilnost

Пријава за мобилност и потребна документација

Неопходно је да студијски програм матичног факултета Универзитета у Београду буде компатибилан са студијским програмом страног универзитета за који је студент заинтересован и да студент може да пронађе довољан број испита по семестру или академској години који би могли да буду признати по повратку на Факултет политичких наука. Минимални број остварених ЕСПБ по семестру је 19, али је препорука студентима да се потруде и остваре 30 ЕСПБ током семестра проведеног на размени.

Неопходно је да студент одабране испите на страном универзитету унесе у тзв. Уговор о учењу (Learning agreement) који ће пре почетка мобилности потписати студент, затим надлежна особа тј. ЕСПБ координатор на матичном факултету студента, као и надлежна особа у гостујућој институцији.

У оквиру своје пријаве студент треба да припреми:

 1. предлог поменутог уговора о учењу,
 2. транскрипт досада положених испита,
 3. биографију са релевантним информацијама,
 4. кратко мотивационо писмо,
 5. препоруку релевантног професора,
 6. копију пасоша,
 7. додатна

Сва наведена документа у оригиналу и званичном преводу на енглески.

У вези са садржајем Уговора о учењу студент се обавезно обраћа ЕСПБ координаторки, Ивани Илић-Шундерић, ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs. Нарочито је важно да све измене у вези са одабраним предметима током периода мобилности буду евидентиране у Уговору о учењу и потписане од стране ЕСПБ координатора ФПН-а. По повратку са размене финални Уговор о учењу мора бити усклађен са транскриптом оцена и резултатима оствареним током размене и потписан од све три стране.

ЕСПБ бодови стечени у иностранству признају се по повратку на Универзитет у Београду, а у складу са Правилником о мобилности, правилима конкретног вида размене и уз потпуну и уредну документацију (нпр. уредно попуњен и пре почетка мобилности потписан Уговор о учењу, као и Препис оцена које страни универзитет издаје по успешном окончању мобилности).

Поступак преноса ЕСПБ по повратку са периода мобилности

Да би студент извршио пренос бодова по повратку са периода мобилности, потребно да ЕСПБ координаторки поднесе следећа документа:

 1. молбу за пренос бодова,
 2. оригинал транскрипт са преписом испита положених на универзитету у иностранству,
 3. превод транскрипта оцена (превод судског тумача),
 4. друга релевантна документа само на захтев Службе.

По завршетку поступка преноса ЕСПБ бодова декан потписује Решење о пренетим ЕСПБ бодовима, који се потом уносе у систем као ЕСПБ остварени на другој високошколскох институцији.

За све додатне информације или евентуалне нејасноће обратите се ЕСПБ координаторки Ивани Илић-Шундерић, ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs.