Институционализам и неоинституционализам

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 1 изборни 2+3 6 2012.

 

Циљ предмета:

Курс је посвећен обнови институционалних теорија у политичким наукама. Први део курса се бави поређењем и истицањем разлика између старог институционализма који је био усмерен на системе правила и процедура политичких установа као организација или система. Нови институционализам институције схвата на шири начин, као сваки уставновљени и регулисани систем понашања, правила и процедура који има политичку димензију. Други део курса посвећен је различитим типовима новог институционализма. Три основна типа институционализма су историјски социолошки и институционализам јавног избора.Трећи део курса посвећен је посебним димензијама примене институционалних теорија које се тичу истраживања политичких промена, консолидације, система вредности, изградње државе итд.Коначно, на крају ће бити отворене неке дилеме и ограничења овог приступа у политичкој науци.

Исход предмета:

Основни циљ курса јесте да студенти разумеју и оспособе се да примењују принципе институционалне аналиyе у политичкој науци. На крају курса студенти би требало да могу да самостално и критички истражују и преиспитују структуру и преображаје институционалних поредака имајући у виду развој теорија институционализма.
Ова способност студената биће тестирана кроз самостално истраживање политичких феномена, узимајући један од облика институционализма као основу анализе.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Уводно предавање; Нови и стари институционализам; Институције као систем правила, процедура и организација; Институције као “општа места”; Историјски институционализам; Социолошки институционализам; Институције и рационалност: институционализам јавног избора; Системи регулисаног понашања: мрежни институционализам; Институције и идеје: политичке промене; Интегративни учинци институција: консолидација и политичка стабилност; Институције и вредности; Институције и држава; Дилеме и ограничења институционализма

Практична настава: Студијски истраживачки рад

 

Литература:

а) основна
Vivien Lowndes, “Институционализам”, у: David Marsh i Gerry Stoker (прир.): Теорије и методе политичке знаности, Загреб 2007, стр. 86-104; Mark Blyth, “Институције и идеје”, у: David Marsh и Gerry Stoker (прир.): Теорије и методе политичке знаности, Загреб 2007, стр. 16-40; Marcel Prelot: Политичке институције, Загреб, 2002 (делови); Arnol Gehlen, Човек и институције, Загреб, 1994 (делови); Theda Scopol, Повратак држави, у: Evans, Peter; Rueschemeyer, Dietrich; and Skocpol, Theda, eds. Bringing the State Back In. New York: Cambridge University Press, 1985; Вукашин Павловић (прир) Политичке институције и демократија, ФПН, 2006 (делови); Душан Павловић и Слободан Антонић (2007): Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године. Београд: Службени гласник. (I део)

б) допунска
Theda Skocpol, States and Social Revolutions, Cambridge University Press, 1979; March J. and Olsen J, Rediscovering Institutions, New York 1989: Hall and Taylor: Political Science and the Tree New Institutionalisms, Political Studies, nr. 44, 1996; Robert Goodin, (ed.): The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, 1996; Guy Peters, Institutional Theory in Political Science, London Continuum, 2005

Оцена знања:

  • усмени испит 40;
  • активност у току предавања 10;
  • семинари 30;
  • колоквијуми 20
Информације о предмету
Предавачи
Душан Павловић