Стручна пракса – социјална политика и социјални рад (II година)