Методе и тактике ненасилне акције

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 2 изборни 2+3 6 2012.

 

Циљ предмета:

Предмет „Методе и тактике ненасилне акције“ се бави механизмима политичке промене. У средишту изучавања и истраживања метода и тактика ненасилне акције су: одупирање репресивним мерама, улога модерне технологије у ненасилној борби, улога страха, самоорганизовање, подршка других, тактике преговарања. Предавања дају увид у тактичке иновације и избор метода и тактика ненасилне друштвене акције на основу посебно припремљене литературе из ове области.

Исход предмета:

Увид у методе и тактике ненасилне акције ради бољег разумевања процеса и акција ненасилних друштвених промена. Познавање појмовног апарата ненасилне друштвене промене који омогућује бољи аналитички приступ механизмима политичке промене.

Садржај предмета:

Teorijska nastava: 1) Metode i taktike nenasilne borbe; 2) Uvod: Mehanizmi političke promene; 3) Taktike (metode) nenasilne borbe; 4) Cost/Benefit analiza taktika; 5) Izbor taktika; 6) Taktičke inovacije i cekvenciranje; 7) Moderne tehnologije u službi taktičkih inovacija; 8) Dilema akcije; 9) Odupiranje represivnim merama; 10) Uloga straha u nenasilnoj borbi u uslovima represije; 11) Protestni oblici participacije; 12) Samoorganizovanje i alternativne institucije; 13) Organizacije i upravljanje podrškom „sa strane“; 14) Posebne taktike rada – rad sa snagama bezbednosti; 15) Taktičke mogućnosti za pregovore

 

Литература:

а) основна:

 • Срђа Поповић, Слободан Ђиновић, Андреј Миливојевић, Hardy Merriman, Иван Маровић, CANVAS Core curriculum “A Guide to Effective Nonviolent Struggle”, Student book, Београд 2007, стр. 56-81; 106-161; 252-274
 • Срђа Поповић, Андреј Миливојевић, Слободан Ђиновић, Ненасилна борба у 50 тачака, Београд 2007, стр 124-139.
 • Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy, The Albert Einstein Institution 2003

б) допунска:

 • Robert L. Helvey, On Strategic Nonviolent Conflict: Thinking About the Fundamentals, The Albert Einstein Institution 2002, str. 25-65; 101-123
 • Kurt Schock, Unarmed Insurrections; People Power Movements in Nondemocracies, University of Minnesota 2005, str. 56-91.
 • Gene Sharp, Waging Nonviolent Struggle, Boston 2005. str 49-68.
 • Peter Ackerman and Jack Duvall, A Force More Powerful, New York 2000
 • Jonathan Manthorpe, The Vancouver Sun Methods of Nonviolent Struggle, у мом предмету- Modern Tools Bring Power to the People
 • Mary McGhee, Event Planning Made Easy

 Оцена знања:

 • усмени испит 30;
 • активност у току предавања 10;
 • семинари 15;
 • семинарски рад 15;
 • колоквијуми 30
Course Information
Instructors
Милош Бешић

Related Courses