Парламентаризам

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 1 изборни 2+3 6 2012.

 

Циљ Предмета

Циљ овог курса јесте ближе упознавање студената са основним принципаима репрезентативне демократије, парламенмтаризма, парламентарних система и саме институције парламента. Курс  прати  и нормативну и емпиријску раван. Студентима се нуди могућност сагледавања места и  улоге  парламента у савременом друштву и компаративно и у Србији. Стицање ових знања олакшава  развијајање аналитичких  и  истраживачких  знања,  способности  и  вештина.  Курс  се  бави  и  питањем  унутрашње структуре парламента, са разгранатом мрежом односа и њиховог повезивања са спољним изворима утицаја: брижљива осматрања односа парламента односно посланика и партија односно локалних партија или партијских лидера; проучавање парламентарних или субпарламентарних творевина (комитети, комисије); истраживањем односа социјалне структуре или социо-економског статуса посланика и његовог политичког понашања

Исход предмета

Курс се бави питањем парламентаризма, парламентарних система и самом институцијом парламента. Парламент, представничко тело непосредно изабрано од народа (грађана) које има легитимитет нисиоца народног суверенитета налази се у сам центар односа друштва и државе. Програмом курса обухваћен је начин његовог избора, надлеђности, унутрашња структура и динамика. Представничка тела представљају мост или везу између владе и народа (грађана). Осим грађана, парламент репрезентује и политичке странке, федералне јединице, националне мањине, бираче одређене регије, и води рачуна о равномерној заступљености полова. Курс разматра најважније надлежности парламента у које спадају: избор и разрешење владе,   надзирање   и   контрола   владе,   дебатовање   (парларе-говорити),   усвајање   буџета,   доношење   закона,   политичко   представљање (репрезентација), политичко образавње и обезбеђивање легитимитета власти. Размотриће се основне дистинкције и расправе о парламентаризму наспрам президенцијализма.

Садржај предемта

Теоријска настава

Појам и значење парламентаризма; Парламент и представничка демократија; Парламентаризам наспрам президенцијализма; Типови парламентарних система; Улога и функције парламента у савременим друштвима; Парламент и друге гране власти (законодавна, извршна и судска); Унутрашња организација и састав парламента (посланици, председник, домови, радна тела, посланичке групе); Парламентарни одбори (комитети); Посланичке групе и утицај политичких партија на одлучивање у парламенту; Статус и права посланика; Надлежности парламента; Избор и контрола владе (посланичка питања, импичмент, интерпелација, јавна слушања); Парламентарна процедура; Практични рад

Практична настава: Студијски истраживачки рад

 

Литература:

Маријана Пајванчић, Парламентарно паво, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2005. стр. 230

Вучина Васовић, Савремене демократије, Службени гласник, Београд, 2006.

Sartori Đovani, (1994), Nither Presidentialism Nor Parliamentarism, u Linz Huan J., Artuto Valenzuela, Ed., The Failure of Presidential Democracy, (Volume 1), The John Hopkins Universisty Press, Baltimore and  London, или Ни председнички систем, ни парламентаризам, у: Политиколошке теме, Магна Агенфа, Београд, 2002. стр. 183-197 (15)

Оцена знања:

  • усмени испит 40;
  • активност у току предавања 10;
  • семинари 30;
  • колоквијуми 20
Course Information

Related Courses