Политичка моћ

Циљ предмета:
Политичка моћ је средишњи и најбитнији појам модерне и савремене политике. упознавање с њом, омогућује студентима дубљи увид у појаве, односе и проблеме савремене политике, али и научних анализа њених последица.

Исход предмета:
Студенти ће упознавањем са значајем и улогом политичке моћи у политици лакше овладати и разумети ненасилне стратегије, методе и тактике као и са управљањем ненасилним кампањама.

Садржај предмета:
1) Консолидација демократије и хоризонтална одговорност (теоријска тема:допуна установа полиархије успостављањем хоризонталне одговорности различитих грана власти и независних контролних агенција); 2) Установе хоризонталне одгооврности у Србији из упоредне перспективе (емпиријска тема: примери старих и нових демократија); 3) Појам одређења и значај политичке моћи; 4) Класичне теорије моћи; 5) Савремене теорије моћи; 6) Елементи и аспекти моћи; 7) Извори политичке моћи; 8) Људска природа и моћ; 9) Истраживање и мерење моћи; 10) Различити методски приступи и операционализација модела моћи; 11) Политичка и друштвена моћ; 12) Моћ, ауторитет и утицај; 13) Моћ мита, митологије, ритуала и симбола у политици; 14) Моћ, власт, страх и политичка смрт; 15) Стубови моћи (подршке) политичком режиму; 16) Послушност, партиципација и политичка моћ; 17) Грађанска непослушност.

 

 

Литература:

а) основна: -Чедомир Чупић, Политика и зло, Чигоја штампа, 2001, стр. 111-167. -Елиас Канети, Масе и моћ, Графички завод Хрватске, Загреб, 1984, стр. 167-339. -Ђуро Шушњић,Антрополошки приступ религији, Институт за друштвена истраживања, Загреб, 1990, стр. 165-234. -Pierre Classtr, Друштво против државе, анархија – Блок 45, Београд, 2002, стр. 7-80. -Рене Жирар, Насиље и свето, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1990, стр. 9-128.

б) допунска: -Рене Жирарде, Политички митови и митологије, XX век, 2000, стр. 5-219. -Чедомир Чупић, Политика и позив, Удружење за политичке науке и Чигоја штампа, Београд, 2002, стр. 10-31. -Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, Hachette, Paris, 1972. -Bertrand Russell, Power, Unwin, London, Sydney, Wellington, 1988. -John Kenneth Galbraith, Anatomija moći, Stvarnost, Zagreb, 1988. -Pierre Clastres, Recherches d’ anthropologie politique, Editions du Seuil, Paris, 1980. -Ернст Касирер, Мит о држави, Нолит, Београд, 1972. -Жак Дерида, Сила закона, Светови, Нови Сад, 1995. -Хана Арент, О слободи и ауторитету, Градска народна библиотека Жарко Зрењанин, Зрењанин, 1995. -Љубомир Тадић, Ауторитет и оспоравање, Филип Вишњић, Напријед, Београд, Загреб, 1987.

Оцене знања:

  • усмени испит 40;
  • активност у току предавања 10;
  • семинари 30;
  • есеј 20

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СЕМ. СТАТУС ЧАСОВИ ЕСПБ АКРЕД.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и друштвене промене 1 обавезан 2+1 6 2015.
Мастер академске студије политикологије — Политичка аналитика и менаџмент у политици 1 обавезан 3+2 6 2012.

Related Courses