Вести

KОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, ЈЕДНОГ ДОЦЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ МЕДИЈСКЕ СТУДИЈЕ И НОВИНАРСТВО.

  1. Универзитет у Београду – Факултет политичких наука расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, са пуним радним временом, једног доцента за ужу научну област Медијске студије и новинарство.
  2. Избор доцента врши се на одређено време од 5 (пет) година.
  3. Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12., 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15.) и Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање доцента, односно ванредног професора и Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр.183.- пречишћен текст).
  4. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд, Јове илића 165. у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
  5. Неблаговремено достављене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Конкурс је објављен 22. јуна 2016. године у публикацији о запошљавању
Националне службе за запошљавање „Послови“, број: 679 од 22.06.2016. године.