Дарко Надић

редовни професор др

Образовање 

 • Докторат Факултета политичких наука у Београду, 1999.
 • Магистратура Факултета политичких наука у Београду, 1993.
 • Диплома Факултета политичких наука у Београду, 1988.

Предмети на којима је ангажован

 • Социјална и политичка екологија
 • Савремена еколошка политика
 • Еколошка политика Србије
 • Еколошка политика, јавне политике и услуге

Кретање у каријери

 • 2012 – до сада: Редовни професор на Факултету политичких наука
 • 2004 – 2012: Ванредни професор на Факултету политичких наука
 • 1999 – 2004: Доцент на Факултету политичких наука у Београду
 • 1993 – 1999: Асистент на Факултету политичких наука у Београду
 • 1989 – 1993: Асистент приправник на Факултету политичких наука у Београду

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Електротехнички факултет у Београду, од 1999. године,  на предметима: Општа социологијаУвод у менаџмент
 • Учитељски факултет у Београду, од 2003. до 2009. године, на предмету Социјална екологија

 

 

Учешће у истраживачким пројектима 

 • Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту (број пројекта: 179076)
 • Цивилно друштво и религија (број пројекта: 179008)

 

Књиге, монографије, скрипте

 • Огледи из политичке екологије, Чигоја штампа, Факултет политичких наука, Београд, 2012. (стр. 273),  (ISBN 978-86-7558-909-9 COBISS.SR-ID190677772)
 • Екологизам и еколошке странке, Службени гласник, Београд, 2007. (стр. 124),  ISBN 978-86-7549-698-4
 • Мисао о раду др Драгољуба Јовановића, Београд, 2006. (стр. 242) ISBN 86-907339-1-4
 • Еколошка политика Европске уније, (скрипта) (стр. 50), Београд, 2005.
 • Партије Зелених у Европи, Београд, 2004.  (стр. 247), ISBN 86-907339-0-6
 • Еколошка политика Европске Уније, 2005. (скрипта)

 

Радови у зборницима

 • Дарко Надић, Давид Стореy, Анализа медијске заступљености  теме осиромашеног уранијума у српској и америчкој штампи после 2000. године, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник, књига 4, Београд, 2010. стр. 671-687 (ISBN 978-86-80237-53-2, ISBN 978-86-80273-49-5)
 • Социополитиколошки аспекти примене принципа предострожности у спречавању ризика у друштву и животној средини, Зборник радова, XВ научни скуп, „Човек и радна средина – управљање ванредним ситуацијама”, Ниш, 2007, стр. 87-97, (ISBN978-86-80261-84-3 COBISS.SR-ID144851724)
 • Појам и идеологија екотероризма, Зборник радова, Сузбијање криминала и европске интеграције, Криминалистичко полицијска академија и Hanns Seidel Stiftung Тара/Београд,  2010, стр. 113-121 (ISBN 978-86-7020-167-5;УДЦ 343.85(082); 351.74(082); 343.85:327.39 (4) (082); COBISS.SR-ID 1024067753)
 • Место и улога образовања за одрживи развој у образовању политиколога, Универзитет и одрживи развој (прир. В. Павловић), Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Центар  за еколошку политику и одрживи развој, Београд, 2011., стр. 113-125 (502.131.1(082) 378.147:502/504(497.11)(082) ISBN 978-86-84031-50-3 (ФПН) COBISS.SR-ID 184946700)
 • Дарко Надић, Драгана Репак, Еколошка политика Србије, Зборник радова Јавне Политике Србије (Прир. Милан Подунавац), Фондација Heinrich Boll Stiftung, Београд, 2011., стр. 107-135, (321.022::351/354(497.11)(082) 316.334 (497.11)(082) ISBN 978-86-86793-09-06 COBISS.SR-ID 187529484)
 • Еколошка организација ПЕТА (People for ethical treatment of animals). Од еколошког тероризма до еколошке корпорације, Зборник радова, Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње, Београд, 2011., стр. 419-429 (341.456(082) 343.85:343.9(082)ISBN 978-86-7020-199-6)
 • Климатске промене и политика Сједињених Америчких Држава, Правни и економски изазови Климатских промена, Зборник радова, прир. Стеван Лилиц, Правни Факултет, Универзитета. у Београду, Београд, 2011., стр. 110-125, (349.6:551.583(082) 316..334.5(082) 504.7(082) ISBN 978-86-7630-338-0 COBISS.SR-ID 187240972)
 • Дарко Надић, Срђан Милашиновић, Концепт националне стратегије одрживог развоја Републике Србије, Тематски зборник радова, Спречавање и сузбијање савремених облика криминалитета V, Криминалистичко-полицијска  академија, Београд, 2010. , стр. 59-79 (343.85(082) 343.9.02(082) ISBN 978-86-7020-176-7 COBISS.SR-ID 180176140)
 • Еколошка политика Србије и изазови европских интеграција, Зборник радова, Еколошки изазови Србије, European Palic Film Festival, Отворени универзитет Суботица, Суботица, 2010., стр. 24-35 (502/504(497.11)(082) ISBN 978-86-87613-18-1 COBISS.SR-ID 254021895)
 • Желимир Кешетовић, Срђан Милашиновић, Дарко Надић, Кризни менаџмент као академска дисциплина у Србији, Центар за стратешка истраживања националне безбедности, Безбедност у постмодерном амбијенту: зборник радова. Књ. 6,  Центар за стратешка истраживања националне безбедности – Цесна Б., Београд, 2009., стр. 65-80 (УДК 327.56:351.88(082) ISBN 978-86-85985-06- 5 ЦОБИСС:СР-ИД 171893772)
 • Стање човекове животне средине у Југославији (социјално-еколошки приступ), у зборнику радова, Агресија НАТО на Југославију. Седам година после, Београдски Форум, Београд, 2006. стр. 177-185
 • Еколошко образовање политиколога, Зборник радова, Заштита радне и животне средине у систему националног и европског образовања, Факултет заштите на раду и Международниј независимиј еколого политическиј университет Москва-Ниш, 2005. стр. 467-474
 • Партије Зелених као предмет проучавања социјалне екологије, у Зборнику радова, Екологическаја куљтура и образование. Опити Росии и Сербии, Редакција: С.Н. Глазачев, Д.Ж. Маркович, Москва-Београд, 2006.

радови у часописима

 • Environmental Policy of Serbia and Challenges of Accession to Europe, Анали Хрватског политолошког друштва 2012, годиште ИX, Загреб, 2013.  стр. 317-335
 • Компаративна анализа националних стратегија одрживог развоја Републике Србије, Црне Горе и Хрватске, ТЕМЕ 2/2012, Ниш, 2012
 • Значај јачања демократског и политичког капацитета у еколошкој политици Србије, Социологија, Вол. ЛИВ (2012), Н° 1, Београд, 2012., стр. 71-86, (УДК: 330.34.2:001.892(497.11)  ДОИ: 10.2298/СОЦ1201071Н ISSN: 0038-0318)
 • Урош Шуваковић, Дарко Надић, Заштита животне средине и одрживи развој као програмска опредељења политичких партија у Србији, Ecologica, Београд, бр. 65, година XИX, Београд, 2012. стр. 81-87 (УДЦ: 502.34:330.11/.13(497.11) ISSN 0354-3285)
 • Урош Шуваковић, Дарко Надић, Патриотизам као вредност код студената крајем прве деценије 21. века, Српска академија образовања, Годишњак САО за 2010. годину, Београд, 2011., стр. 859-870 (УДК: 37.014)
 • Дарко Надић, Урош Шуваковић, Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије. Политичка визија или утопија, Ecologica, Но.62, XVIII, Београд, 2011., стр. 161-167 (330.34.2:001.892(497.11) УДЦ:502 ISSN 0354-3285)
 • Принцип предострожности као базични принцип еколошке политике, Годишњак ФПН, Година II, Факултет политичких наука, Београд, 2008. вол. 2, бр. 2. Београд, 2008., стр. 159-170 (УДЦ 502.1 ISSN  1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604)
 • Одрживи развој и принципи одрживог развоја у стратешким документима Републике Србије, Годишњак ФПН, Година V, Број 6 , Београд, 2011. стр. 213-225, (УДЦ 502.131.1(497.11)“2008/2011“330.34) ISSN :1820-6700 COBISS.SR-ID:145774604)
 • Дарко Надић, Срђан Милашиновић, Политичка екологија енергетске безбедности, НБП – Журнал ѕа криминалистику и право, бр. 3, 2010. вол. 14, бр. 3, Београд, 2010., стр. 133-151 (УДК: 351:502.13/.14 330.524:620.92   342.98 ISSN 0354-8872 COBISS.SR-ID 125217799)
 • Политичка екологија. Прилог заснивању политиколошке дисциплине, Годишњак ФПН, година ИВ. бр. 4, Београд, 2010., Београд, 2010., стр. 175-193, (УДЦ 512.11 32:502/504 ISSN  1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604)
 • Милашиновић Срђан, Кешетовић Желимир, Надић Дарко, Моћ и немоћ кризног менаџмента у соучавању са модерним кризама, Мегатренд Ревија. Међународни часопис за примењену економију Вол. 7 (2), 2010. Београд, 2010. стр. 273-291 (УДК 05.334 ISSN 1820-3159 COBISS.SR-ID 116780812)
 • Дарко Надић, Урош Шуваковић, Политика и биодиверзитет, Ecologica, Београд, Бр. 59, Година XVII, 2010, Београд, 2010., стр. 457-462 (УДК:316.334:502.7 УДЦ:502 ISSN 0354-3285)
 • Теорија еколошке модернизације, Годишњак ФПН, година III, Факултет политичких наука, Београд, 2009. вол. 3, бр. 3, Београд, 2009., стр. 257-272 (УДЦ 502.11 316.42 ISSN  1820-6700 COBISS.SR-ID 145774604)
 • Дарко Надић, Теорија еколошке модернизације као резултат схватања еколошких проблема у условима глобализације, Ecologica,  Београд, бр. 55, година XВИ, 2009. Београд, 2009. стр. 451-457, (УДЦ: 502.31.001.76:316.32  УДЦ 502 ISSN 0354-3285)
 • Идеологија партија Зелених, ТЕМЕ, Ниш, 3/2006. јули-септембар 2006. , стр. 441-455
 • Depleted Uranium in NATO attack on Yugoslavia: Political Backgrounds and Circumstances, Зборник радова, Facts on Depleted Uranium, Res Publica, Prague, 2002. стр. 73-85
 • Драгољуб Јовановић о социјалном васпитању и социјалном раду, Зборник смера ѕа социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука, Београд, 2002.
 • A Sociological approach to investigating the environment in Yugoslavia after NATO attack, Riyos Pastis, Athens, May 1st, 2001.
 • Контроверзе о еколошком аспекту климатских промена (Америка против глобалног загревања), Смисао, Београд, бр. 11-12/2000.
 • Екологическое образование в Југославии, направљенија и проблеми, Зборник радова, Екологическаја  куљтура и образование: опити Росии и Југославии, Международнаја академија наук (Росијскаја секција), Редакција С.Н. Глазочева, В.М. Даниљина, Москва, 1998. стр. 406-414
 • Основние направленија и проблеми осушћествленија екологического образованија, Зборник радова, Учение записки-научно-теоретическиј сборник, 3/1998. Издание Московского гасударственово Социаљного Университета, Москва, Издатељство Сојуз, 1998. стр. 21-25
 • Еко менаџмент у предузећима, Директор, Београд, 4-5/1995, стр. 21-22
 • Социјална екологија и друштвене промене, Нова Мисао, Београд, И/12, 1994. стр. 374-377
 • Еколошка политика и основна питања друштвеног развоја, Зборник радова, Перспективе левице, Београд, 1994. стр. 84-94

прикази

 • Образовање за будућност, приказ књиге, Др Данило Ж. Марковић, Образовање за будућност, ИРО просвета, Ниш, 1989., Педагогија, Београд, 3/1989, стр. 356-357
 • Социологија, приказ књиге Социологија, Др Данило Ж. Марковић, др  Љубиша Крстић, др Бошко Прокић, др Љиљана Т. Словић, ИРО Научна књига, Београд, Народне новине, Ниш, 16,17. септембар, 1989. стр. 11
 • О еколошкој револуцији, приказ књиге, “State of the world 1992.”, “Lester R. Brown et. al. “W.W.Norton & Worldwatch Books”, New York, 1992., ТЕМЕ; Ниш, 3-4/1992. стр. 343-347
 • Социјална екологија, Приказ књиге Социјална екологија, Др Данило Ж. Марковић, Наше Стварање, Лесковац, 1-2/1994. стр. 155-158
 • Дарко Надић, Ратко Дрндаревић, Еколошка култура и образовање, приказ књиге, Еколошка култура и образовање. искуство Русије и Југославије, Међународна академија наука (Руска секција), редакција С.Н. Глазочева и В.М. Даниљина, Д.Ж. Марковића, Москва 1998, Ecologica, Београд, 3/1999. стр. 78-86
 • Политика и животна средина, приказ књиге: Tim Forsyth, Critical Political Ecology. The Politics of Environmental Science, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2005., ТЕМЕ; Ниш, 3/2006. јули-септембар 2006. стр. 503-504

преводи

 • Ендрју Добсон, Глобализација и животна средина. Од локалног језика до глобалне граматике (у оригиналу: Andrew Dobson, Globalisation and Environment. From Local language To Global Grammar), ТЕМЕ, Ниш 3/2006. јули-септембар 2006. ,стр. 387-404
Дарко Надић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught