Вести

Конкурс за упис на мастер академске студије 2016-17.

На основу Одлуке Сената Универзитета у Београду за продужетак рока за упис на Мастер академске студије, рок за пријаву на Конкурс продужава се до 4.октобра 2016. часова

Пријава на конкурс ће се обављати сваког радног дана до 4. октобра 2016. године у периоду од 13 – 15 часова, канцеларија бр.5 приземље.

Пријемни писмени и / или усмени испит ће се обавити 6., 7. и 8. октобар 2016. године

Прелиминарне ранг листе биће објављене 10. октобра 2016. године у 14 часова

Коначна ранг-листа студента за упис биће објављена 12. октобра 2016. године у 10 часова

Упис студенат ће се обавити 12. и 13. октобра 2016. године у периоду од 12 до 15 часова.

Настава почиње од 17. октобра 2016. године.

ред.

бр.

тачан назив акредитованог студијског програма

предлог број студената

укупно студената

буџетски

самофинансирајући

1.

 

Мастер академске студије политикологије- демократија и демократизација 3 22 25
2. Мастер академске студије политикологије-јавна управа, локална самоуправа и јавне политике 3 22 25
3. Мастер академске студије политикологије-међународне студије (модули:

19 106 125
4. Мастер академске студије социјалне политике 3

 

22

 

25

 

5. Мастер академске студије социјалног рада 4 36 40
6. Мастер академске студије политикологије-политичка аналитика и друштвене промене 3 22 25
7. Мастер академске студије комуникологије 3 22 25
8. Мастер академске студије културологије 3 22 25
9. Мастер академске студије политикологије- студије рода 3 22 25
10. Мастер академске студије новинарства 3 22 25
11. Мастер академске студије политикологије- еколошка политика 3 22 25
12. Мастер академске студије политикологије-политичко насиље и држава 3 22 25
13. Мастер академске студије политикологије- избори и изборне кампање 3 22 25
14. Мастер академске студије политикологије-политиколошке студије религије 3 22 25
15. Мастер академске студије политикологије-политички систем и привредни развој 3 22 25

Сви наведени студијски програми трају годину дана (два семестра) у обиму од 60ЕСПБ  и  изводе се на српском језику.

Факултет политичких наука је расписао конкурс и за два програма која се изводе на енглеском језику. Детаљне информације можете видети на сајту факултета.

Regional master’s program in peace studies

http://www.fpn.bg.ac.rs/node/7735

Interdisciplinary joint master’s programme in southeastern european studies – University of Graz and University of Belgrade

http://www.fpn.bg.ac.rs/node/7307

Цена школарине за студенте, држављане Републике Србије, износи 116.000,00 динара, за школску годину. Школарину је могуће платити у четири једнаке месечне рате.

Цена школарине за студенте, стране држављане износи 2.100,00 – ЕУР (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, за школску годину.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС:

У прву годину студијских програма мастер академских студија могу се уписати лица која су завршила основне академске студије на Факултету политичких наука или другом факултету из групације друштвено-хуманистичких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лица која су завршила основне студије у четворогодишњем трајању на Факултету политичких наука или неком другом факултету из групације друштвених наука по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

У прву годину студијског програма Социјални рад, мастер академских студија, могу се уписати само лица која су завршила основне академске студије социјалне политике и социјалног рада у трајању од 4 године, остваривши најмање 240 ЕСПБ, као и лица која су основне студије социјалне политике и социјалног рада у четвoрогодишњем трајању завршила по прописима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:

Рангирање кандидата ће се вршити на основу просечне оцене стечене на претходним нивоима образовања и провере знања, склоности и способности (тест, есеј, интервју).

Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници факултета. Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету. Жалба се подноси надлежној комисији факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Коначне ранг листе се достављају Универзитету.

УПИС СТУДЕНАТА:

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА:

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе   доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

– да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ:

Држављанин Републике Србије који је претходно образовање или део образовања завршио у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се изврши признавање високошколске исправе стечене у иностранству или уверења о делу студијског програма савладаном у иностранству, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета на мастер академске студије се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико се за такав програм изјасне, а до 1% на буџетску квоту.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

Уколико желе да се пријаве на  више студијских програма, кандидати прилажу комплетну документацију за сваки студијски програм за који се пријављују (пријава на конкурс се плаћа посебно за сваки програм).

  1. Оверена фотокопија дипломе или уверења или нострификована диплома основних студија и оверена фотокопија уверења о положеним испитима)
  2. Пријава на конкурс (формулар) преузима се са сајта
  3. Доказ о уплати таксе за пријаву на конкурс

Цена пријаве на конкурс: 5.000 динара

Жиро рачун: 840-1838666-35, Модел: 97, Позив на број: 82.070

4. Фотокопију /очитану личну карту

5. Пописану изјаву за обраду личних података кандидата у складу са Законом о заштити података о личности, а за потребе информационог система (преузима се на сајту)

На захтев стучног сарадника за студије другог степена, кандидат ће доставити и одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио основне студије.

Пријава на конкурс ће се обавити у периоду од 15.09 – 25. 09. 2016.године

(Сваког радног дана од 13:00 – 15:00 часова)

На основу Одлуке Сената Универзитета у Београду за продужетак рока за упис на Мастер академске студије, рок за пријаву на Конкурс продужава се до 4.октобра 2016. часова

Пријава на конкурс ће се обављати сваког радног дана до 4. октобра 2016. године у периоду од 13 – 15 часова, канцеларија бр.5 приземље.

Пријемни писмени и / или усмени испит ће се обавити 6., 7. и 8. октобар 2016. године

Прелиминарне ранг листе биће објављене 10. октобра 2016. године у 14 часова

Коначна ранг-листа студента за упис биће објављена 12. октобра 2016. године у 10 часова

Упис студенат ће се обавити 12. и 13. октобра 2016. године у периоду од 12 до 15 часова.

Настава почиње од 17. октобра 2016. године.

Све детаљније информације у вези подношења пријава, информација о студијским програмима и потребном литературом за пријемни, распореда пријемних испита/разговора, биће објављене на сајту факултета, страница за мастер академске студије  http://www.fpn.bg.ac.rs/master

Контакт телефони Службе за мастер студије су 3092-840 и 3092-968.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Кандидати који стекну право на упис подносе:

  • попуњена два образац ШВ-20,
  •  попуњен индекс прве две странице (факултет обезбеђује индексе),
  • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
  • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте ( приликом уписа   уплаћена     прва рата школарине у износу од 29.000,00  динара)
  • доказ о уплати уписних трошкова у износу 5.000,00 динара и надокнада за Центар за развој каријере Унивезитета у Београду 100,00 динара)

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране високошколске исправе. Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на основу коначне ранг листе.

Све евентуалне исправке, измене и допуне Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета политичких наука.

Факултет задржава право да не покрене извођење наставе на студијском програму уколико се не пријави довољан број студената, или да извођење наставе на одређеном студијском програму почне од летњег семестра наредне календарске године.