Biblioteka FPN

Biblioteka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Biblioteka sa čitaonicom raspolaže svom potrebnom opremom i odgovarajućim fondom literature (knjige, udžbenici, naučni časopisi, doktorski i master radovi). Pored stručne literature u fizičkom formatu, studenti imaju pristup i elektronskim bazama podataka, kao i pristup za više od 35.000 naslova elektronskih naučnih časopisa i elektronskih knjiga preko sistema KOBSON.

Radno vreme biblioteke je od 8 do 20 časova.

Broj telefona 011-3092948

Korišćenje građe

Studenti postaju članovi uz indeks Fakulteta. Publikacije se mogu zadržati sedam dana, uz mogućnost produžetka. Samo studentima je dozvoljeno iznošenje publikacija van biblioteke. Doktorske disertacije, master radovi i časopisi se koriste samo u čitaonici.

Za dodatne informacije ili pomoć u radu sa elektronskim izvorima, kao i vezi sa organizovanjem kraće obuke u korišćenju naprednih pretraga baza podataka obratite se bibliotekarima putem mejl adrese: biblioteka@fpn.bg.ac.rs. Obuke mogu biti individualnog i grupnog tipa.

Katalozi biblioteke FPN:

Za pristup elektronskim knjigama (oko 160000 naslova) i elektronskim časopisima (više od 35000 naslova) obratite se bibliotekarima.

  

Ostali bibliotečki katalozi:

Direktorijumi

  • COBISS – Direktorijum elektronskih kataloga bibllioteka pod platformom COBISS
  • Cybrary: National Library Catalogues Worldwide – Direktorijum elektronskih kataloga nacionalnih biblioteka (Univerzitet u Kvinslendu)
  • EDL – Evropska digitalna biblioteka
  • KVK – Karlsruher Virtueller Katalog – Direktorijum bibliotečkih i knjižarskih kataloga
  • LibDex – Direktorijum internet prezentacija velikog broja biblioteka i njihovih elektronskih kataloga
  • LIBWEB – Direktorijum biblioteke iz preko 115 zemalja
  • TEL – The European Library