Ценовник

Редни број Назив услуге Висина накнаде
1. Припремна настава за пријемни испит 12.000,00
2. Пријава на конкурс за упис на основне академске студије 6.000,00
3. Административни трошкови уписа на студије 5.000,00
4. Упис предмета који се поново слуша за самофинансирајуће студенте 700,00 по ЕСПБ*
5. Упис наредне године студија ван предвиђеног распореда 2.000,00
6. Упис једног или више предмета (обавезних и изборних) ван предвиђеног распореда 2.000,00
7. Промена одслушаног изборног предмета цена једног ЕСПБ за студијски програм x број ЕСПБ предмета
8. Пријава испита

(трећа и свака наредна у шк. години за буџетске и самофинасирајуће студенте, домаће и стране држављане); по испиту

1.000,00
9. Пријава испита у ванредном испитном року (по испиту) 1.100,00
10. Пријава испита ван термина за пријаву испита цена пријаве испита + 1.000,00
11. Уверење о завршеним основним академским студијама и примерак уверења о положеним испитима на ОАС бесплатно
12. Дупликат уверења о завршеним основним академским студијама 1.600,00
13. Издавање дипломе и додатка дипломи о завршеним основним академским студијама у складу са одлуком Савета Универзитета у Београду 5.000,00
14. Одбрана дипломског рада за студенте уписане пре 2006. године 7.200,00
15. Издавање дипломе и додатка дипломи за студенте уписане пре 2006. године 2.800,00
16. Издавање дупликата дипломе 5.000,00
17. Уверење о положеним испитима на основним академским студијама (за студенте ОАС уписане у текућу шк. годину два издавања уверења у шк. години су бесплатна) 500,00
18. Уверење о положеним испитима за студенте уписане пре 2006. године 500,00
19. Уверење о положеним испитима на основним академским студијама (за студенте који завршили студије) 1.000,00
20. Овера копија решења о акредитацији студ. програма, наставних планова, силабуса и сл. 1.000,00
21. Издавање нестандардних потврда и уверења 2.500,00
22. Издавање дупликата индекса 3.000,00
23. Подношење захтева за прелазак са другог факултета са територије Републике Србије и Републике Српске 8.000,00
24. Признавање испита са других факултета (по испиту) 2.000,00
25. Подношење захтева за прелазак са једног на други студијски програм Факултета 5.000,00
26. Испис са студија на лични захтев 2.500,00
27. Издавање потврде о изједначавању стечених назива до ступања на снагу Закона о високом образовању са статусом лица која ће стручне и академске називе стећи по ЗВО 5.000,00
28. Провера веродостојности диплома и уверења о дипломирању на захтев из иностранства која врши Факултет 80 америчких долара или одговарајући износ у динарима по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
29. Превод уверења које издаје Факултет на енглески језик (у три примерка) 1.600,00
30. Пријава на конкурс за програм иновација знања 1.500,00
31. Издавање уверења о завршеном програму иновације знања 2.000,00
32. Издавање потврде да је лице полазник програма иновација знања 2.000,00
33. Издавање потврде о систему оцењивања на Факултету 500,00
34. Издавање потврде о преосталом броју испита / ЕСПБ на основним академским студијама за потребе пријаве на мастер студије у земљи и иностранству  

500,00

 

* За самофинансирајуће студенте који су основне академске студије уписали у шк. 2010/11, 2011/12, 2012/13. и 2013/14. години цена уписа предмета који се поново слуша (тачка 4. ценовника) у петој, шестој, седмој и осмој години студирања износиће 250 динара у шк. 2017/18. години, 350 динара у шк. 2018/19. години и 700 динара од шк. 2019/20. године.