Cenovnik

Redni broj Naziv usluge Visina naknade
1. Pripremna nastava za prijemni ispit 12.000,00
2. Prijava na konkurs za upis na osnovne akademske studije 6.000,00
3. Administrativni troškovi upisa na studije 5.000,00
4. Upis predmeta koji se ponovo sluša za samofinansirajuće studente 700,00 po ESPB*
5. Upis naredne godine studija van predviđenog rasporeda 2.000,00
6. Upis jednog ili više predmeta (obaveznih i izbornih) van predviđenog rasporeda 2.000,00
7. Promena odslušanog izbornog predmeta cena jednog ESPB za studijski program x broj ESPB predmeta
8. Prijava ispita

(treća i svaka naredna u šk. godini za budžetske i samofinasirajuće studente, domaće i strane državljane); po ispitu

1.000,00
9. Prijava ispita u vanrednom ispitnom roku (po ispitu) 1.100,00
10. Prijava ispita van termina za prijavu ispita cena prijave ispita + 1.000,00
11. Uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama i primerak uverenja o položenim ispitima na OAS besplatno
12. Duplikat uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama 1.600,00
13. Izdavanje diplome i dodatka diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama u skladu sa odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu 5.000,00
14. Odbrana diplomskog rada za studente upisane pre 2006. godine 7.200,00
15. Izdavanje diplome i dodatka diplomi za studente upisane pre 2006. godine 2.800,00
16. Izdavanje duplikata diplome 5.000,00
17. Uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama (za studente OAS upisane u tekuću šk. godinu dva izdavanja uverenja u šk. godini su besplatna) 500,00
18. Uverenje o položenim ispitima za studente upisane pre 2006. godine 500,00
19. Uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama (za studente koji završili studije) 1.000,00
20. Overa kopija rešenja o akreditaciji stud. programa, nastavnih planova, silabusa i sl. 1.000,00
21. Izdavanje nestandardnih potvrda i uverenja 2.500,00
22. Izdavanje duplikata indeksa 3.000,00
23. Podnošenje zahteva za prelazak sa drugog fakulteta sa teritorije Republike Srbije i Republike Srpske 8.000,00
24. Priznavanje ispita sa drugih fakulteta (po ispitu) 2.000,00
25. Podnošenje zahteva za prelazak sa jednog na drugi studijski program Fakulteta 5.000,00
26. Ispis sa studija na lični zahtev 2.500,00
27. Izdavanje potvrde o izjednačavanju stečenih naziva do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa statusom lica koja će stručne i akademske nazive steći po ZVO 5.000,00
28. Provera verodostojnosti diploma i uverenja o diplomiranju na zahtev iz inostranstva koja vrši Fakultet 80 američkih dolara ili odgovarajući iznos u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
29. Prevod uverenja koje izdaje Fakultet na engleski jezik (u tri primerka) 1.600,00
30. Prijava na konkurs za program inovacija znanja 1.500,00
31. Izdavanje uverenja o završenom programu inovacije znanja 2.000,00
32. Izdavanje potvrde da je lice polaznik programa inovacija znanja 2.000,00
33. Izdavanje potvrde o sistemu ocenjivanja na Fakultetu 500,00
34. Izdavanje potvrde o preostalom broju ispita / ESPB na osnovnim akademskim studijama za potrebe prijave na master studije u zemlji i inostranstvu  

500,00

 

* Za samofinansirajuće studente koji su osnovne akademske studije upisali u šk. 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. godini cena upisa predmeta koji se ponovo sluša (tačka 4. cenovnika) u petoj, šestoj, sedmoj i osmoj godini studiranja iznosiće 250 dinara u šk. 2017/18. godini, 350 dinara u šk. 2018/19. godini i 700 dinara od šk. 2019/20. godine.