Медијске публике

Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми: дипломске академске мастер студије комуникологије
Врста и ниво студија: студије другог степена
Назив предмета: Медијске публике
Наставник (презиме, средње слово, име): Миливојевић, (Б) Сњежана
Статус предмета:изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета

Курс се бави  медијским публикама као једним од најмање истраживаних актера јавне комуниакције и медијског амбијента. Подељен је у две целине: у првој се у историјској перспективи разматрају главни теоријски приступи, (позитивстички, критички, констрикционистички ) и критички разматрају различите парадигме (пасивна-актива -интерактивна) у разумевању медијске публике. Други  део курса разматра различите амбијенте рецепције (доместификација медијске потрошње) и новог културног амбијента који формирају  мобилни, дигитални и социјални медији. У фокусу је публика нових медија, нове медијске навике, компетенције и на њима засновани облици партиципације у дигиталном окружењу. Разматрају се нови облици понашања, индивидуалне и генерацијске одлике у приступу, размени и креирању медијских садржаја.  Активност на друштвеним мрежама анализира се у околностима економије надзора, мониторне демократије и  умерженог друштва.

Исход предмета

Након завршетка курса студенти/киње ће бити способни да идентификују различите приступе у студијама публике, критички вреднују њихове предности за различите врсте истраживања, самостално анализирају релације које се успостављају имеђу публика /корисника и медија (технологија и садржаја)  у различитим културним и друштвеним контекстима.

Садржај предмета

Теоријска настава

1) Медији и њихове публике. Технолошка, социјална и културна динамика у односима  публика и медија.  2) Да ли је потребна теорија публике ? Еволуција знања о корисницима медија. Пасивна, активна и интерактивна публика. Корисници и потрошачи медија (prosumers) 3) Позитивистички приступи у разумевању публике: „студије ефеката“ и „користи и задовољства“.  4) Критички приступи истраживању пубике. Франкфуртска школа и британске културне студије. 5) Културна потрошња и конструкција публике. Публика као роба. Нестајућа публика. Људи некада познати као публика. 6) Публика у дигиталном добу. Нови медији и нове праксе у коришћењу медија. Индивидуални медијски репертоари. 7) Различити простори  формирања публике. Културне мапе и доместификација медијске потрошње.  8) Родна димензија  медијских навика. Културне разлике и  ратови у дневној соби.  Родна економија медијских садржаја. 9) Тривијална естетика и масовна потрошња. Обожаваоци, пратиоци, активисти. 10) Нови медији и нова територија. Мобилни медији  као приватни и јавни простор 11) Друштвене мреже и  нове медијске навике. Медијски и друштвени активизам у доба Googl-a и Facebook-a. 12) Ново разумевање публике.  Коришћење медија, култрно грађанство и друштвена партиципација.

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Литература

1. Бригс, А и Кобли, П: Увод у студије медија, (2005), Београд: Клио, стр. 374-449.

2. Ђорђевић, Ј: Посткултура, (2009),  Београд: Клио стр. 295-311

3. Миливојевић, С:  Медији, идеологија и култура, (2015),  Београд:Фабрика књига, стр. 31-55, 151-167.

4. Морли, Д и Робинс, К: Британске студије културе, (2015),  Београд: Геопоетика, 2003, 317-393.

5. Роберт  В. Мекчејсни: Дигитална искљученост, (2015), Београд: Универзитет Сингидунум, стр. 20-45.                         6. Carpentier, N., Schrøder, K. C., Hallett, L. (еds.) (2013), Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity. London & New York: Routledge.                                                                                                                                        7. Participation,  Vol. 14. Issue 2. Nov. 2017 , Themed Section: News Consumprion Across Europe.

Број часова активне наставе Остали часови
Предавања:

2 недељно

Вежбе:

1 недељно

Други облици наставе: Истраживачки рад:

1 недељно

Методе извођења наставе

Интерактивна настава

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писани испит 60
практична настава   усмени испт  
колоквијум-и   ……….  
семинар-и 20    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд……)
Максимална дужина 1 страница А4 формата
Course Information

Related Courses