Мастер студије комуникологије

СТУДИЈЕ И ЊИХОВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Сврха мастер академских студија комуникологије је да надогради теоријска и практична знања, као и вештине, који су студенти стекли током претходног  школовања и припреми их за обављање послова управљања информацијама, остваривања публицитета и односа са јавностима у свим доменима друштвеног живота и рада које намеће информационо друштво. У поређењу са основним, на мастер студијама теоријска знања се презентирају у широј, глобалној равни, а технике за управљање пословима обраде информација се надограђују знањима о новим облицима дигиталног, компјутерски посредованог комуницирања. Такође, кроз теоријско-стручне курсеве се указује на промене које ће употреба информационе технологије, након конвергенције са класичним масовним медијима, изазвати у друштву, култури, економији, стилу живота, медијској продукцији, партиципацији, итд. Студенти се оспособљавају за практичан, организациони и аналитичко-истраживачки рад у друштвеним институцијама и организацијама, савременим предузећима, агенцијама за односе са јавностима и научно-истраживачким установама у којима ће примењивати стечено знање и  на професионалан начин који уважава сврху, циљеве, принципе и етичке постулате из области управљања јавним комуницирањем. Осим тога добијају неопходну основу за даљи наставак теоријских студија на докторском нивоу.

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студијски програм садржи  два обавезна курса теоријско-методолошког карактера. Курсеви теоријско-практичног и стручно-апликативног карактера сврстани су у два изборна блока од по пет и четири курса, од којих ће студенти по свом нахођењу моћи да изаберу три, односно два предмета. На овај начин имаће иницијативу у стицању и обликовању знања посвећених феномену културе (културне студије и културне индустрије), интернета и нових медијских технологија као и слободе изражавања на интернету, културне и медијске политике ЕУ, комуницирања са јавностима, менаџмента и реторике медија, као и културом различитости и медијима. Програм садржи продубљене теоријско методолошке основе и увод у практичне аспекте истраживања друштвених појава, јавности, медија и нове информационо-комуникационе технологије која је главни покретач конституисања информационог друштва.

НАСТАВНИЦИ

Наставно особље на овом програму чине углавном искусни универзитетски наставници, професори на ФПН: Мирољуб Радојковић, Сњежана Миливојевић, Јелена Ђорђевић, Марина Симић, Добривоје Станојевић, Небојша Мрђа. Затим професор  ФДУ Никола Маричић, а на курсу комуницирање са јавностима је ангажован доктор наука и истакнути стручњак у пракси. У извођењу мастер програма учествују и млађи кадрови ФПН: Ана Милојевић, Александра Крстић и Јелена Сурчулија Милојевић. Сви наставници поседују не само адекватно образовање, него и значајне практичне резултате у истраживању или у раду у областима за које су задужени.

Руководилац: Проф. др Сњежана Миливојевић

НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Рангирање и пријем кандидата се врши на основу резултата остварених на интрвјуу са кандидатима (максимално 40 поена) и просечне оцене у току претходног четворогодишњег студирања (максимално 60 поена). За интрвју кандидати се припремају на основу следеће литературе: Мирољуб Радојковић, Тома Ђорђевић (2005) Основе комуникологије. Београд: Чигоја штампа; Мирољуб Радојковић, Бранимир Стојковић (2009) Информационо комуникациони системи. Београд: Clio.

Е-маил контакт: Проф. др Сњежана Миливојевић, e-mail: snjezana.milivojevic@fpn.bg.ac.rs

 

Студијски програм је акредитован 2015. године.

Семестар: 1
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Медији и друштво 1 обавезан 2+1 6
Припрема за завршни рад 1 обавезан 6
Изборни блок 1 (бира се 3 од 5 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Комуницирање са јавностима 1 изборни 1+2 6
Културне индустрије 1 изборни 3+0 6
Студије културе 1 изборни 3+0 6
Слобода изражавања на интернету 1 изборни 1+2 6
Интернет и нове медијске технологије 1 изборни 2+1 6
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Упоредни медијски системи 2 обавезан 2+1 6
Израда завршног рада 2 обавезан 10
Одбрана завршног рада 2 обавезан 2
Изборни блок 2 (бира се 2 од 4 предмета)
ПРЕДМЕТ СЕМЕСТАР СТАТУС ЧАСОВИ (П+В) ЕСПБ
Реторика у електронским медијима 2 изборни 3+0 6
Културна и медијска политика Европске уније 2 изборни 2+1 6
Анализа медија 2 изборни 2+1 6
Менаџмент медија 2 изборни 2+1 6