Delatnost

Fakultet je visokoškolska ustanova, odnosno visokoškolska jedinica sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Beogradu (grupacija društveno-humanističkih nauka) sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta.

Osnivač Fakulteta je Republika Srbija.
Fakultet je osnovan Zakonom o fakultetu političkih nauka (“Službeni glasnik SR Srbije” br. 48/68).
Fakultet samostalno istupa u pravnom prometu, za svoje obaveze odgovara svojom imovinom. – potpuna odgovornost – (P.O.).
Fakultet je registrovan kod Trgovinskog suda u Beogradu (rešenje: Fi. 9771/78 od 14. februara 1980).
Matični broj Fakulteta je: 07028121.
Šifra delatnosti Fakulteta je: 80325.

Delatnost Fakulteta

Fakultet obavlja delatnost visokog obrazovanja, u skladu sa dozvolom za rad i matičnošću koja proizlazi iz akreditovanih studijskih programa u oblasti političkih nauka, novinarstva i komunikologije, međunarodnih studija, socijalne politike i socijalnog rada, a koja se ostvaruje kroz organizaciju osnovnih akademskih studija, diplomskih akademskih studija (master), specijalističkih akademskih studija, doktorskih akademskih studija, osnovnih strukovnih studija, specijalističkih strukovnih studija i obrazovanja tokom čitavog života.

Delatnost Fakulteta je:
Univerzitetsko obrazovanje – šifra: 80325
Fakultet ima sledeće vrste univerzitetskog obrazovanja:
osnovne akademske studije,
diplomske akademske studije (master)
doktorske akademske studije
specijalističke studije za inovaciju znanja

Naučno-istraživački rad – šifra: 73201
Delatnost Fakulteta obuhvata poslove istraživanja i razvoja (osnovna, primenjena i razvojna istraživanja): naučno-istraživački projekti, studije, analize, elaborati, naučni i stručni skupovi i drugo (šifra: 73) i to:
istraživanje i eksperimentalni razvoj u multidisciplinarnim naukama (73105)
istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama (73201)
istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama (73202)
Obrazovanje tokom čitavog života, programi stalnog stručnog usavršavanja.

Drugi poslovi koji su u funkciji delatnosti Fakulteta:

 1. izdavačka delatnost (šifra: 221)
  izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija (22110)
  izdavanje novina (22120)
  izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja (22130)
  ostala izdavačka delatnost (22150)
 2. bibliotečka delatnost (šifra: 92511)
 3. kompjuterske i srodne aktivnosti (šifra: 72), i to:
  pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa (šifra: 72200)
  obrada podataka (šifra: 72300)
  izgradnja baza podataka (šifra: 72400)
  ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima (šifra: 72600)
 4. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnenja (šifra: 74130)
 5. konsalting i menadžment poslovi (šifra: 74140)
 6. kreiranje i sprovođenje propagandnih kampanja, medijsko
  predstavljanje (šifra 74402),
 7. sekretarske i prevodilačke aktivnosti (šifra 74830),
 8. radio i TV aktivnosti (šifra 92200),
 9. delatnost novinskih agencija (šifra 92400),
 10. trgovina na malo knjigama, novinama i pisanim materijalom
  (šifra: 52470)
 11. dokumentaciono-informaciona delatnost.

Fakultet može, na osnovu sporazuma sa drugim visokoškolskim ustanovama, odnosno viskoškolskim jedinicama, učestvovati u organizaciji i izvođenju multidisciplinarnih, odnosno interdisciplinarnih studija, studija za sticanje zajedničke diplome i naučnoistraživačke delatnosti.

Fakultet zaključenjem ugovora, odnosno poslovnog aranžmana sa domaćom visokoškolskom ustanovom izvan sastava Univerziteta ne sme narušiti interes Univerziteta, odnosno visokoškolske jedinice u njenom sastavu.

Fakultet može sa odgovarajućim pravnim licima (nastavnim bazama Fakulteta) sklapati sporazume radi  izvođenja  praktične nastave.