Ана Милојевић

доцент др

Образовање 

 • 2015 – Доктор политичких наука, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука. Докторска дисертација: Промена улоге професионалних комуникатора у информационом друштву.
 • 2011 – Специјалистички програм иновације знања, Методе и технике квантитативних истраживања политичких ставова и понашања, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • 2008 – Магистар политичких наука, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука. Магистарски рад: Критичка теорија о масовном комуницирању.
 • 2002 – Дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, (просечна оцена 9,05). Дипломски рад: Комуникација у светском селу – мултинационалне ТВ компаније.

Кретање у каријери

 • 2016 – Доцент, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • 2010-2016 Асистент, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • 2008 -2009 Сарадник у настави, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • 2006-2008 Демонстратор, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.

Важнији објављени радови

 • МИЛОЈЕВИЋ, Ана. (2016). Двосмерни-симетрични односи са јавношћу и дигиталне комуникационе технологије: између теорије и праксе. ЦМ: Часопис за комомуникацију и медије, 10 (35), 81-108.
 • VOBIČ, Igor, MILOJEVIĆ, Ana (2014). “What we do is not actually journalism”: Role negotiations in online departments of two newspapers in Slovenia and Serbia. Journalism, 15 (8),1023-1040.
 • MILOJEVIC Ana,  KLEUT Jelena M, NINKOVIC Danka, (2013). Methodological Approaches to Study of Interactivity in Communication Journals (Article), COMUNICAR, 41, 93-102.
 • КРСТИЋ, Александра Р., МИЛОЈЕВИЋ, Ана (2013). Европске теме из перспективе новинара локалних медија у Србији. Годишњак Факултета политичких наука, 7(10), 67-82.
 • VOBIČ, Igor, MILOJEVIĆ, Ana (2012). Societal roles of online journalists in Slovenia and Serbia : self-perceptions in relation to the audience and print journalists. Particip@tions,  9 (2), 469-491.
 • RADOJKOVIĆ, Miroljub, MILOJEVIĆ, Ana (2011). A critical analysis of two audience prototypes and their participatory dimensions. CM, 6 ( 21), 181-202.
 • МИЛОЈЕВИЋ, Ана, РАДОЈКОВИЋ, Мирољуб (2016). Ревизија теорије о чуварима капија : оживљавање модела у информационом друштву. У: ПРАЛИЦА, Дејан (ур.), ШИНКОВИЋ, Норберт (ур.). Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 5. Нови Сад: Филозофски факултет,185-194.
 • RADOJKOVIĆ, Miroljub, MILOJEVIĆ, Ana (2015). Television is a box with a brain. У: ВАЛИЋ-НЕДЕЉКОВИЋ, Дубравка (ur.), ПРАЛИЦА, Дејан (ur.). Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 4, (Medijska istraživanja, zbornik 6). Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, 289-300.
 • RADOJKOVIĆ, Miroljub, MILOJEVIĆ, Ana, UGRINIĆ, Aleksandra (2014). Journalism in crisis : the case of Serbia. У: GŁOWACKI, Michał (ur.). Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe, (Studies in communication and politics, 2). Frankfurt am Main: Peter Lang, 129-151.
 • MILOJEVIĆ, Ana, UGRINIĆ, Aleksandra (2012). The Iron Curtain in the memory of the Serbian Newsprint Media. У: ZIMMERMANN, Tanja (ur.). Balkan memories : media constructions of national and transnational history, (Cultural and media studies). Bielefeld: Transcript, str. 233-245.

Важнији истраживачки пројекти

 • 2014-2018 COST Action IS1308, Populist Political Communication in Europe, Management Committee subtitute member, supported by the EU Framework Programme Horizon 2020
 • 2011-2016 Политички идентитет Србије у локалном и глобалном контексту (евиденциони број 179076), истраживач, Министарство просвете и науке републике Србије.
 • 2010-2014 COST Action IS0906, Transforming Audiences, Transforming Societies, liason officer for journalists.
 • 2010-2012 Profession at the crossroads: journalism at the threshold of the information society, researcher and project manager, Regional Research Promotion Program (RRPP), Swiss Agency for Development Cooperation – SDC.

Остале релевантне информације

 • 2009 – члан редакције научног часописа CM – Часопис за комуникације и медије/ Communication and Media Journal, који издају Институт за усмеравање комуникација, Нови Сад,  Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
 • 2015 – члан редакције научног часописа Годишњак факултета политичких наука, који издаје Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
Ана Милојевић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught