Драгана Stöckel

доцент др

Образовање
 • 2016, докторат, социјална политика и социјални рад, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
 • Специјалистичке студије за иновацију знања: Увод у медијацију, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
 • 2009, мастер, модул Социјална политика, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
 • 2008, основне студије социјалне политике и социјалног рада, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука
Претходна запослења
 • 2013 – …         Коаутор и тренер акредитованог програма Примена скале за процену функционалне ефикасности корисника и одређивање потребног степена подршке, Републички завод за социјалну заштиту
 • 2010 – …         Асистент на Факултету политичких наука, Универзитет у Београду, ужа научна обаст: Подручја примене социјалног рада
 • 2009 – 2010 Факултет политичких наука, сарадник у настави за ужу научну област Социјална политика
 • 2009               Стручна пракса у Österreichischer Integrationsfonds, Беч, Аустрија
Важнији објављени радови
 • (коауторство са М. Бркић) (2015). People with intellectual and mental disabilities in social care system in Serbia between path dependency and the pursuit of deinstitutionalization. Serbian Political Thought, Insitute for Political Studies. Belgrade, 2/2015, Year VII, Vol. 12, pp.81-92
 • (2015). Деинституционализација особа са интелектуалним и менталним тешкоћама између људских права и установа социјалне заштите. У: В. Кнежевић-Предић (ур.), Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту (стр. 349-362.) Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
 • (2014). Услуге у заједници за особе са интелектуалним тешкоћама и душевним обољењима у контексту актуелног процеса европских интеграција – претпоставке развоја и изазови. У: М. Костић, Д. Димовски (ур.), Нове услуге у локалној заједници – одговор на потребе породице и особа са сметњама у развоју (стр. 61-75). Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш
 • (2014). Родне разлике у менталном здрављу – Осврт на феминизацију менталних поремећаја, Социјална политика, Институт за политичке студије, УДК 364, год. 49, бр.1/2014, стр. 25-46.
 • (коауторство са: Бркић, М., Жегарац, Н.)(2013). Очекивања родитеља деце са сметњама у развоју од услуга у заједници (стр. 211-228.),. У: И. Вујачић (ур.), Годишњак, Година ВИИ, број 9, јун 2013. Београд: Факултет политичких наука
 • (коауторство са М. Бркић) (2012).Harmonisation of Asylum and Integrations Policy With the European Union Legislation, Serbian Political Thought No. 4/2012, Year IV, Vol. 5, Institute for Political Studies, Belgrade 2012, pp. 67-81.
 • (коауторство са М.Бркић)(2012). Компаративна анализа ефикасности програма малолетничке деликвенције. У: М. Костић, С. Константиновић, М. Бркић (ур), Кривичноправни положај и социјалноправна заштита малолетника, Правни факултет Универзитета у Нишу и Центар за социјални рад Свети Сава Ниш.
 • (2012), Србија између транзита и одредишта (стр.113-126). У: Д. Вуковић, Н. Перишић (ур), Ризици и изазови социјалних реформи,Факултет политичких наука, Београд
 • (2011). Одлив мозгова као губитак и(или) добитак за земљу порекла (стр. 515-527). У: И. Вујачић (ур.). Годишњак Факултета политичких наука 5, 2011. Београд: Факултет политичких наука.
 • (2011). Имиграциона и интеграциона политика Европске уније између државе и супранационалне заједнице (стр. 60-74). У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.). Социјалне реформе – садржај и резултати, Београд: Факултет политичких наука.
 • (2009). Реперкусије светске економске кризе на токове миграција У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), Социјална политика и криза (стр. 155 – 171). Београд: Факултет политичких наука.
Важнији истраживачки пројекти 
 • 2013 – 2015 “Унапређење положаја корисника резиденцијалних установа са интелектуалним и менталним потешкоћама, кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу” („Отворени загрљај“), финансиран од стране Европске уније (ИПА фондови) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством здравља Републике Србије
 • 2011 – 2016 Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, 2011 – 2014. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 2011 – 2013 Унапређење социјалне заштите за осетљиве групе деце и њихове породице, Центар за истраживање у социјалној политици и социјалном раду, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, финансиран од стране УНИЦЕФ-а и делегације Европске комисије у Србији
 • 2012 “Provision of technical support in developing soft-law regulations to the new Social Welfare Law”, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Републике Србије
 • 2011 – 2012 ”Израда правилника за лиценцирање стручних радника у социјалној заштити”, Министарство рада и социјалне политике, Република Србија
 • 2008 – 2010 Реформа социјалне политике у оквиру укупних друштвених и економских реформи у Србији и процеса придруживања и приступања Србије и Црне Горе Европској унији, 2006. – 2010. године, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
 Чланство у професионалним организацијама
 • 2014 – … Члан Скупштине Црвеног крста Палилула
 • 2013 – … Члан Савета часописа Социјална политика: Часопис за теорију и праксу социјалне политике и социјалног рада, издавач: Институт за политичке студије
Staff Information
 • dragana.stoeckel@fpn.bg.ac.rs
Stay in Touch

Courses Taught