Јелена Сурчулија Милојевић

доцент др

 

Образовање:

 • Доктор правних наука (2016); Правни факултет Универзитета у Београду; Дозвољеност ограничења слободе изражавања у складу са европским инструментима и медијским законодавством Републике Србије“; (Ментор: Проф. др Милош Живковић)

 

 • Магистар правних наука (2005): LLM in Computer and Communications Law; Queen Mary University of London, United Kingdom. Диплома Универзитета у Лондону призната као диплома магистарских студија са стручним називом магистар правних наука  на основу одлуке Комисије Универзитета у Београду за признавање страних високошколских исправа.

  Дисертација из права медија:
  “Right of Reply and Freedom of Expression” (Менторка: Prof. Anne Flanagan);
  Дисертација из права телекомуникација: “Voice over Internet Protocol – Internet or Telephony” (Ментор: Prof. Dr Ian Walden).
  Остали предмети: Право интернета и право информационих технологија

 

 • Тренинг за медијске правнике (Media Law Advocates Training Programme) (2002); University of Oxford, Programme in Comparative Media Law and Policy

 

 • Дипломирани правник (2000): Правни факултет, Универзитет у Београду.

 

Претходна запослења:

 • Асистент, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2010 – 2016.
 • Водећи истраживач на пројекту “Мапирање дигиталних медија: Србија” при Институту за отворено друштво, Лондон, 2010 – 2011
 • Експерт за право медија и телекомуникација, Савет Европе, 2010 – данас
 • Помоћник Министра за међународну сарадњу и европске интеграције, Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије, 2008 – 2009
 • Консултант за право медија и телекомуникација у следећим организацијама, 2003-2008:
  • BBC World Service Trust – Експерт за медијско право на програму техничке помоћи Бугарском регулаторном телу (Савет за електронске медије – CEM)
  • Konrad Adenauer Stiftung – Консултант за медијско право на пројекту „Мониторинг примене медијских закона у Републици Србији“.
  • Мисија ОЕБС-а у Републици Србији – Консултант за медијско право.
  • Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) –Правни саветник
  • UNDP – Вођа тима, Консултант
  • Представник ОЕБСа за слободу медија – Експерт/Консултант
  • InterMedia Survey – Консултант
  • Internews /Глобална иницијатива за Интернет политику (GIPI) – Правни саветник
 • Медијски правник, Мисија ОЕБС-а у Србији и Црној Гори, 2001 – 2003.

Важнији истраживачки пројекти

 • Истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту“ (број 179076) на Факултету политичких наука, Универзитета у Београд (2010-данас).
 • Истраживач/консултант, The State of the World’s Children (SOWC), UNICEF, 2017.
 • Водећи истраживач на пројекту Фондације за отворено друштво из Лондона „Мапирање дигиталних медија: Србија“ (Mapping Digital Media: Serbia), који је упоредно рађен у 56 земаља света, (2010 – 2012. године).

Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству

 • Гостујући предавач, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду (2008–2010)
 • Гостујући предавач, Правни факултет, Универзитет у Београду (2010)
 • Гостујући предавач, Правни факултет, Универзитет Унион, Београд (2008)
 • Гостујући предавач и Чланица саветодавног одбора, Програм за упоредно медијско право и политику (PCMLP), Центар за социо-правне студије, Универзитет у Оксфорду, Оксфорд, Велика Британија (2006–2008)

Области научног интересовања:

 • Право медија
 • Слобода изражавања на интернету
 • Деца у дигиталном свету
 • Медијска етика
 • Медији и избори
 • Право телекомуникација

Стипендије:

 • Британска Чивнинг стипендија за магистарске студије у Великој Британији (British Chevening Scholarship); 2004 – 2005;
 • Стипендија Queen Mary факултета Универзитета у Лондону у области права информационих технологија (Queen Mary Bursary in IT Law); 2004 – 2005;
 • Стипендија за похађање четворонедељне летње школе медијског права на Универзитету у Оксфорду (Media Law Advocates Training Programme); 2002.

Чланство у професионалним (стручним) удружењима:

–  Један од оснивача и чланица Међународног удружења медијских правника (International Media Lawyers Association – IMLA)

Објављени радови (избор):

Радови објављени на српском језику (избор):

 

 1. СУРЧУЛИЈА-МИЛОЈЕВИЋ, Јелена. Право мањина на слободу изражавања на сопственом језику : примена европског регулаторног оквира у Републици Србији. Српска политичка мисао, ISSN 0354-5989. Штампано изд., 2016, vol. 51, br. 1, str. 199-219.
 2. ВЕЉАНОВСКИ, Раде, СУРЧУЛИЈА, Јелена. Друштвени аспекти хармонизације медијских закона Републике Србије са европским стандардима. Социолошки преглед, ISSN 0085-6320, 2014, год. 48, бр. 2, стр. 259-285.
 3. СУРЧУЛИЈА МИЛОЈЕВИЋ, Јелена. Заштита ауторског права и право на слободу изражавања на Интернету. У: Интернет и друштво : [међународни тематски зборник радова] = Internet and society : [international thematic collection of papers]. Београд: Српско социолошко друштво: Институт за упоредно право; Ниш: Филозофски факултет, 2014.
 4. СУРЧУЛИЈА, Јелена. Усаглашавање медијског законодавства Србије са европским регулаторним оквиром. У: ВЕЉАНОВСКИ, Раде (ур.). Веродостојност медија : домети медијске транзиције. Београд: Факултет политичких наука: Чигоја штампа, 2011, стр. 13-25.
 5. СУРЧУЛИЈА, Јелена. Регулаторни изазови слободе изражавања на Интернету. У: СУРЧУЛИЈА, Јелена (ур.). Слобода изражавања на Интернету = Freedom of Expression on the Internet. Београд: Центар за развој Интернета; = Belgrade: Center for Internet Development, 2010, стр. 17-23. и SURČULIJA, Jelena. Regulatory challenges to freedom of expression on the Internet. У: SURČULIJA, Jelena (ur.). Sloboda izražavanja na Internetu = Freedom of Expression on the Internet. Beograd: Centar za razvoj Interneta; = Belgrade: Center for Internet Development, 2010, str. 111-117.
 6. СУРЧУЛИЈА, Јелена. Европски правни оквир за електронске комуникације : основ за изградњу информационог друштва у Србији. Београд: Центар за развој Интернета, 2004. 90 стр. ISBN 86-905769-0-8.
 7. СУРЧУЛИЈА, Јелена. Регулаторни оквир за спровођење дигитализације медија у Републици Србији. Изазови европских интеграција, ISSN 1820-9459, 2011, год. 4, бр. 17, стр. 46-57.
 8. СУРЧУЛИЈА, Јелена. Приступ Европске уније регулисању ВОИП-а. Телекомуникације, ISSN 1820-7782, 2009, год. 1, бр. 1, стр. 48-54.
 9. СУРЧУЛИЈА, Јелена. Осврт на регионални семинар ИТУ и Министарски округли сто о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма (27-29. априла 2009, Београд). Телекомуникације, ISSN 1820-7782, 2009, god. 2, br. 4, str. 5-8.
 10. СУРЧУЛИЈА, Јелена. Улога медијских регулативних тела: Слобода и надзор. Српска правна ревија, ISSN 1452-1229, 2008, год. 4, бр. 7, стр. 21-32.

 

Радови објављени на енглеском језику (избор):

 1. SURČULIJA MILOJEVIĆ, Jelena. The Right of Reply A Tool For an Individual to Access the Media. Godišnjak Fakulteta politickih nauka, ISSN 1820-6700, 2015, god. 9, br.13, str. 225-238.
 2. SURČULIJA MILOJEVIĆ, Jelena. Comparative Study on Blocking, Filtering and Take-Down of Illegal Internet Content : National r eports current at the date indicated at the end of each report, Lausanne, 20 December 2015. Lausanne: Swiss Institute of Comparative Law, 2015.
 3. SURČULIJA, Jelena. News Choice and Offer in the Digital Transition. У: MARIUS, Dragomir (ur.), THOMPSON, Mark (ur.). Digital journalism : making news, breaking news. New York: Open Society Foundations, 2014, str. 129-142.
 4. SURČULIJA MILOJEVIĆ, Jelena, PAVLOVIĆ, Biljana, JOOVANOVIĆ PADEJSKI, Đurđa. Mapping digital media : Serbia. Cambridge: Open Society Foundations, 2011. 90 str., tabele.
 5. SURČULIJA, Jelena, PAVLOVIĆ, Biljana, JOVANOVIĆ-PADEJSKI, Đurđ Mapping digital media : Serbia : country report. [Budapest]: Open Society Foundations, 2011.
 6. SURČULIJA, Jelena. Serbija – Montenegro / Kosovo : Mediji У: South East Europe Media Handbook : 2003/2004. Vienna: South East Europe Media Organisation; Belgrade: Dan Graf, 2004, str. 145-204.
 7. SURČULIJA, Jelena. Experiences from South-Eastern Europe. У: MÖLLER, Christian (ur.), AMOUROUX, Arnaud (ur.). The media freedom internet cookbook. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe, cop. 2004, str. 210-218.
 8. SURČULIJA, Jelena. The situation in Serbia and Montenegro. У: Spreading the Word on the Internet : 16 Answers to 4 Questions : Reflections on Freedom of Media and the Internet : Amsterdam Conference, June 2003. Vienna: OSCE, 2003, str. 53-62.

к) Контакт: jsurculija.milojevic@fpn.bg.ac.rs

Stay in Touch

Courses Taught