Наталија Перишић

ванредни професор др

Образовање

 • Докторске студије – 2012. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Социјална политика и социјални рад.
  Докторски рад: Социјална сигурност између државе и тржишта.
 • Магистарске студије – 2007. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Савремена социјална политика.
  Магистарски рад: Европски социјални модели.
 • Специјалистичке студије –  2005. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Медијација у породичним односима.
  Специјалистички рад: Пружање помоћи родитељима у обликовању плана посета у складу са узрастом детета.
 • Основне студије – 2000. године, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, Смер: Социјална политика и социјални рад.
  Дипломски рад: Социјална права радника у Европској унији.

Претходна запослења

 • Од 2012. године – дoценткиња
 • Од 2008. до 2012. године – асистенткиња
 • Од 2003. до 2008. године – асистенткиња приправница
 • Од 2002. до 2003. године – асистенткиња демонстраторка

Важнији објављени радови

 • Perišić, N. (2016). Socijalna sigurnost – pojmovi i programi. Beograd: Fakultet političkih nauka.
 • Perišić, N. (2016). The Serbian Welfare State – A Transition Loser. In: K. Schubert, P. De Villota, J. Kuhlmann (Eds.), Challenges to European Welfare Systems (pp. 647-669). Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
 • Vidojević, J. Milošević, A. Perišić, N. (ur) (2015). Izazovi globalizacije:  siromaštvo i nejednakosti. Beograd: Fakultet političkih nauka.
 • Perišić, N. Vidojević, J. (2015). The Role of Public Policies in Supporting Female Employment in Serbia. The South Slav Journal, 34(1-2): 58-86.
 • Vidojević, J. Perišić, N. (2015). The Power of Discourse: Reflections on the Obstacles to Social Inclusion of Roma in Serbia. Social Inclusion 3(5): 137-147.
 • Perišić, N. Vidojević, J. (2015). Responses of the Serbian Welfare State to the Global Economic Crisis. Revija za socijalnu politiku, 22(2): 177-194.
 • Čekerevac, A. Perišić, N. (2015). Emerging of the Socialist Welfare States in Serbia and Montenegro. Serbian Political Thought, VII(11): 149-171.
 • Perišić, N. (2014). Koordinacija politika socijalnog uključivanja evropskih država blagostanja. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, VIII(11): 95-111.
 • Vuković, D. Perišić, N. (2011). Social Security Transition in Serbia – Twenty Years Later. In: M. Stambolieva, S. Dehnert (eds.), Welfare States in Transition – 20 Years after the Yugoslav Welfare Model (p. 228-261). Sofia: Friedrich Ebert Stiftung.
 • Perišić, N. (2008). Socijalna politika – izazovi i perspektive evropeizacije. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Важнији истраживачки пројекти

 • Development of policy oriented training programmes in the context of the European integration, TEMPUS project, 2013-2016
 • Strengthening of Higher Education in Social Policy Design and Social Services Delivery, TEMPUS project, 2013-2016
 • Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, 2011 – 2014. године, Министарство науке Републике Србије.
 • Analytical support on the socio-economic impact of social protection reforms in the EU member states and EFTA/EEA, candidate and pre-candidate countries, 2008 – 2013, European Commission & Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und –gestaltung e.V.
 • Реформа социјалне политике у оквиру укупних друштвених и економских реформи у Србији и процеса придруживања и приступања Србије и Црне Горе Европској унији, 2006 – 2010. године, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
Наталија Перишић
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught