Сузана Михајловић Бабић

асистент

ОБРАЗОВАЊЕ

2014 – тренутно, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, докторске студије политикологије – социјалне политике и социјалног рада.

2012 – 2014,    Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, мастер академске студије на студијском програму Социјална политика, Наслов тезе: „Отворени метод координације у социјалној политици Европске уније“.

2008 – 2012,  Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, основне академске студије социјалне политике и социјалног рада.

ЗАПОСЛЕЊЕ

Март 2015. – тренутно

Послодавац:   Универзитет у Београду – Факултет политичких наука

Позиција:       Асистент за ужу научну област Социјална политика

Ангажовање на предметима: Социјална политика Србије, Доктрине социјалне политике, Савремени социјални проблеми, Системи социјалне сигурности, Социјална политика Европске уније

КРЕТАЊЕ У АКАДЕМСКОЈ КАРИЈЕРИ

2009/2010. година, студенткиња-сарадница на предмету Историја политичких теорија на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука;

2010/2011. година, студенткиња-сарадница на предмету Психологија политичког понашања  и Социјална психологија на Универзитету у Београду – Факултету политичких наука;

2012/2013. година, демонстраторка у настави на Факултету политичких наука на предметима: Упоредна социјална политика, Социјални рад у образовању и здравству, Социјални рад са старима, Социјална политика Европске уније, Системи социјалне сигурности;

2013/2014. година, демонстраторка у настави на Факултету политичких наука на предметима: Социјална политика Европске уније, Системи социјалне сигурности, Социјални рад са старима, Социјални рад са мигрантима.

УЧЕШЋЕ У ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

 • Октобар 2015. – Септембар 2016, УНИЦЕФ и Факултет политичких наука, “Праћење исхода услуга у заједници за угрожене породице и децу у сукобу са законом”.
 • 2014, Пројекат Темпус IV програм Европске уније, “Унапређење факултетског образовања у областима креирања социјалне политике и пружања социјалних услуга”.
 • Октобар 2012. – Мај 2013, Немачка организација за техничку сарадњу (ГИЗ), Министарство просвете и науке Републике Србије, Министарство омладине и спорта Републике Србије, “Професионална оријентацију на прелазу у средњу школу”.
 • Март 2012. – Мај 2012, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, УНИЦЕФ и Европска унија, истраживање “Праћење узрока, процеса доношења одлука и исхода за децу у систему социјалне заштите” у оквиру пројекта „Развој услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице”.

НАГРАДЕ

 • Награда за есеј: “Значај Народне скупштине Србије у процесу европских интеграција”, национално такмичење “Учимо са Европом” у организацији Народне скупштине Републике Србије, Министарства просвете, Привредне коморе Србије и Делегације Европске уније у Србији, oктобар 2010. године.
 • Награда за социјални активизам, Европски покрет у Србији и Амбасада Федералне Републике Немачке, oктобар 2011. године.
 • Конкурс “Европа 2020 – Изазови који очекују Србију”, Центар за развој међународне сарадње, 2011. године.
 • Награда за улазак у ужи избор на конкурсу “Др Зоран Ђинђић” за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука за 2014. годину у Републици Србији

ЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

 • Михајловић Сузана, “Оствареним циљевима до политичке интеграције”, У: “Европа 2020 – Изазови који очекују Србију”, Вршац: Центар за развој међународне сарадње, 2011, стр. 89-94.
 • Михајловић Сузана, „Перспективе регионалног развоја у Србији – социјална димензија новог концепта”, Студентски Годишњак 2012, Београд: Факултет политичких наука, 2012, стр. 73-85.
 • Михајловић Сузана, Приказ књиге „Географије глобализације“, Годишњак Факултета политичких наука, Београд: Факултет политичких наука, 2013, 236-239.
 • Михајловић Сузана, Приказ књиге „Социјална политика: теорија и пракса“, Годишњак Факултета политичких наука, Београд: Факултет политичких наука, 2014, стр. 154-156.
 • Михајловић Сузана, „Развој хранитељства у Србији – трансформација законодавства и унапређење праксе“, Социјална мисао, бр. 82, Београд: Чигоја штампа, 2014, стр. 81-93.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Реформе пензијских система у Европској унији – примена Отвореног метода координације“, Социјална политика, Но.3/2014, Београд: Институт за политичке студије, 2014, стр. 29-49.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Комунитарна политика запослености Европске уније – примена Отвореног метода координације“, Годишњак Факултета политичких наука, број 13, година IX, Београд: Факултет политичких наука, 2015, стр. 239-256.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Подршка минималном дохотку у Србији: адекватност новчане социјалне помоћи“, Годишњак Факултета политичких наука, број 14, година X, Београд: Факултет политичких наука, 2015, стр. 167-183.
 • Михајловић Бабић Сузана и Милена Деспотовић, „Приступ особа са инвалидитетом високом образовању на Универзитету у Београду“, Социјална мисао, година XXIII, број 91, Београд: Чигоја штампа, 2016, стр. 89-106.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Изградња европског социјалног модела – координација националних социјалних политика у Европској унији“, Синтезис, година VII, број 1, Београд: Центар за хуманистичке студије „Синтезис“, 2016, стр. 91-112.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Социјална агенда Европске уније – примена Отвореног метода координације у политици социјалне укључености“, Социјална политика, Но.1/2016, Београд: Институт за политичке студије, 2016, стр. 99-120.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Трендови редистрибуције благостања у европским државама благостања“, Српска политичка мисао, број 1/2017, година XXIV, Вол. 55, стр. 141-156.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Антипотчињавајућа пракса у остваривању права на новчану социјалну помоћ – препреке и могућности“, Годишњак Факултета политичких наука, број 17, година X, Београд: Факултет политичких наука, 2017, стр. 151-170.
 • Михајловић Бабић Сузана и Ивана Антонијевић, Приказ конференције „Унапређење факултетског образовања у областима креирања социјалне политике и пружања социјалних услуга“, Годишњак Факултета политичких наука, број 17, година X, Београд: Факултет политичких наука, 2017, стр. 189-191.

МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 • Михајловић Бабић Сузана и Милена Деспотовић, “Приступ особа са инвалидитетом високом образовању на Универзитету у Београду”, конференција “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Ресурсни центар за специјалну едукацију, 24-25.10.2015. године, Београд, Република Србија.
 • Михајловић Бабић Сузана, “Trends of welfare redistribution in the European welfare states”, conference “Social Justice: New Perspectives, New Horizons”, Institute for Philosophy and Social Theory in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, 4-6 May 2016, Belgrade, Republic of Serbia.
 • Михајловић Бабић Сузана, “Изазови у приступу социјалним бенефицијама у Европи: феномен non-take-up-а”, конференција “Савремени изазови и перспективе друштвених и хуманистичких студија”, Универзитет у Тузли – Филозофски факултет, 07.04.2017, Тузла, Босна и Херцеговина.
 • Михајловић Бабић Сузана, “The economic thought influence on the social policy development in the 19th century in Serbia”, conference “Workshop on Economic History, Growth and Development in Central and Eastern Europe”, European Historical Economic Society, University of Bucharest and Bucharest University of Economic Studies, 19-20 May 2017, Bucharest, Romania.
 • Јелић Милица и Сузана Михајловић Бабић, „Улога цивилног сектора у развоју услуга за особе са инвалидитетом у Републици Србији”, конференција “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Ресурсни центар за специјалну едукацију, 19-21. мај 2017. године, Ваљево, Република Србија.
 • Михајловић Бабић Сузана, „Социјална права у Европи након економске кризе – неолиберализација програма социјалне заштите?”, конференција “Демократски отпори нормализацији ауторитаризма у Европи – наслеђе, идеје и облици деловања”, Удружење за политичке науке Србије, 23-24. септембар године, Београд, Република Србија.

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕРЕСОВАЊА

Креирање, имплементација и исходи програма социјалне заштите у Европи, са посебним фокусом на програме подршке минималном приходу, сиромаштво и социјално искључивање, особе са инвалидитетом.

Сузана Михајловић Бабић
Stay in Touch